№20003
Назва проекту: Crystallum City.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Статус на поточний момент:
Концепт.
Ведучий архітектор та склад команди: Шульга Максим.
Назва компанії: Група компаній AVG.
Контактні дані: Адреса: м. Київ, пр.Соборності, буд. 15; тел.: +38 044 227 34 94.
Еmail
: office@avg.ua; www.avg.ua
Опис проекту:
У першій чверті ХХІ століття єдине місце, куди можна втекти від зовнішньої реальності і знайти емоційну стабільність, - це природа. Архітектори намагаються зробити її ближче, використовуючи бионические тренди при проектуванні цілих житлових комплексів. В даному випадку була використана ідея замороженої краплі води. Ідея тріангуляції, простими словами, розбиття геометричного об'єкта на сегменти, така улюблена архітекторами AVG Grouр, знайшла ще одне значення.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: Crystallum City.
Nomination: Unbuilt residential object.
Category: Unsold residential building.
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Shulga Maksim – Chief Architect, Shulga Ivanna, Molev Yurii, Maziar Mian, Drobotun Dmytro.
Company name: AVG Group of Companies.
Contact details: Kyiv, Sobornosti ave. 15, +38 044 227 34 94, email: office@avg.ua; www.avg.ua
Brief description of project: In the first quarter of the twenty-first century, the only place where you can escape from external reality and find emotional stability is nature. Architects are trying to make it closer, using bionic trends in the design of entire residential complexes. In this case, the key idea is a frozen drop of water. The idea of triangulation, in simple words, splitting a geometric object into segments, so beloved by the architects of the AVG Group, gained another meaning.
Project location: Ukraine.
№20005
Назва проекту: Slash Residential Complex.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Шульга Максим.
Склад команди: Шульга Іванна, Молєв Юрій, Мазіар Міан, Дмитро Дроботун.
Назва компанії: Група компаній AVG.
Контактні дані: адреса: м. Київ, пр. Соборності, буд. 15; тел.: +38 044 227 34 94; сайт: www.avg.ua.
Е-mail
: office@avg.ua.
Опис проекту:
Slash Residential Complex – житловий комплекс нового покоління. Амбіційний проект повинен відображати поточні тренди світової архітектури, викликати вау-ефект і бути унікальним у своєму роді.
Розташування майданчика в історичному центрі Києва, всередині легендарного Арсеналу навіяло думку про скарб, захований всередині міської забудови. Що сьогодні являє найбільшу цінність для міської людини?
У першій чверті ХХІ століття єдине місце, куди можна втекти від зовнішньої реальності і знайти емоційну стабільність - це природа. Архітектори намагаються зробити її ближче, використовуючи біонічні тренди при проектуванні цілих житлових комплексів.
У даному випадку була використана ідея впалої краплі води, згідно з якою були отримані плавні, м'які півсфери, зібрані навколо місця падіння передбачуваної краплі. Кожна із бризок стала основою для подальшого формоутворення будівель. Оскільки проектом передбачено майданчик неправильної форми з окремим прилеглим елементом, це було враховано при падінні «бризок».
Концепція житлового ультрасучасного комплексу не могла обійтися без вичерпного набору функцій, необхідних для створення комфортної системи життєзабезпечення. На стилобатній частині, що об'єднала будинки- «бризки», розмістилися паркінг і комерційна частина, магазини, кафе, зони відпочинку.
Запропонований проект – це спроба створити житловий конгломерат, прообразом якого є частина живої природи – потужний і оригінальний хід для вирішення цих завдань.
Місце реалізації проекту: Україна.


№20006
Назва проекту: Житловий комплекс
Ведучий архітектор (ПІБ): Горпенюк Рустам Вячеславович
Склад команди: Дмитро Васильев, Горпенюк Рустам, Сичугова Євгенія, Забарна Поліна, Лисенко Нікіта
Назва компанії: 2STORM, ARCHIMATIKA
Місто: Київ
Контактні дані: +380509667637 2storm.horpeniuk@gmail.com
Стислий опис проекту:
Основна ідея комплексу це «ГРА СИЛУЕТІВ», де природній ландшафт переплітається зі штучним, створеним архітектором об'ємом. Даний образ співставний існуючому ландшафту та магістралі, яка формує певну динаміку та романтизм даної місцевості.
При роботі з фасадом була врахована вимога до кондиціонерів. Це і сформувало «pattern» фасаду, який був перенесено на його поверхню. Таким чином, ми отримали фактуру, яка не суперечить, а підкреслює силует комплексу.
Хотілося відокремитися від традиційної забудови сусідніх кварталів, тим самим підкресливши технічність об'єму, що в свою чергу формує контраст між природним та штучним походженням. З поставленою задачею ефектно впорався шліфований алюміній, за рахунок своїх фізичних властивостей він вписуються в природне середовище, формує художню стильність. А ось оздоблення житлової чарунки хотілося зробити максимально затишно , оскільки тут відбувається безпосередній контакт мешканця з архітектурою. Віконні рами та відкоси були оздоблені під «теплу деревину». Тим самим нам вдалося поєднати стиль та затишок, промисловість та природність.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Україна, м.Київ
Площа проекту: 53 670 м.кв


Project Name: Residential complex
Head Architect: Horpeniuk Rustam Vyacheslavovich
List of Team Members: Dmitry Vasyliev, Horpeniuk Rustam, Sychuhova Yevheniia, Zabarna Polina, Lysenko Nikita
Company's Name: 2STORM, ARCHIMATIKA
Contact Details: +380509667637 2storm.horpeniuk@gmail.com
Short Description of the Project:
The underlying concept of the complex is "PLAY OF SILHOUETTES", where the natural landscape is intertwined with an artificial volume created by an architect. This form is comparable to the existing landscape and the highway, which creates a certain dynamics and romanticism of the area.
When we were working with the facade, the requirement for air conditioning was taken into account. The idea of the facade "pattern" was generated, which was then transferred to its surface. Thus, we have obtained a texture that does not contradict, but emphasizes the complex silhouette.
We tried to stay away from the traditional development of neighbouring blocks, thereby emphasizing the technicality of the volume, which in turn creates a contrast between natural and artificial origin. Brushed aluminium has effectively coped with the task: due to its physical properties, it fits into the environment, forming an artistic style. As far as dwelling unit decoration is concerned, we tried to make it as comfortable as possible, since there is a direct contact between the inhabitant and the architecture. The window frames and jambs were decorated so that they look like "warm wood". Thus, we managed to combine style and comfort, industry and nature.
Project Year: 2020
Project Location: Ukraine, Kyiv

№20016
Назва проекту: Комплекс «Містечко Підзамче».
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Євгенія Петрич, Микита Макухін, Олександр Беценко, Олександр Петренко, Білинська Софія.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: +38 097 847 23 47.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: Проект є частиною стратегії ревіталізації нефункціонуючих промислових зон у районі Підзамче міста Львова. На даний момент це територія із будівлями, частина з яких колись належали фабриці Бачевських, відомої своїми п'янкими напоями на території Австро-Угорської імперії. Ці будівлі мають історико-культурну цінність та будуть реконструйовані. Іншу частину споруд зведено в радянський період, вони мають утилітарне призначення та підлягають зносу.
Проектом передбачено умовний поділ ділянки на дві частини – громадську та житлову. Цей поділ заплановано виконати пішохідними алеями, котрі поєднають культурно-відпочинкові об'єкти. Одна із ключових інновацій – розміщення станції канатної дороги, яка відновить зв'язок між центром міста та районом Підзамче. Навколо станції канатної дороги заплановано сформувати новий центр старого міста, котрий стане місцем поєднанням ділової та туристичної активності.
Житлова частина – затишний замкнутий квартал гуманних масштабів із секціями низької поверховості, що забезпечує комфорт проживання мешканців. Архітектура комплексу із мансардними поверхами та даховими терасами буде доповнювати панораму Львова та вигляд із Високого замку.
Місце реалізації проекту: вул. Б. Хмельницького, 116, м. Львів, Україна.

Project name:
Сomplex "Pіdzamce town".
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Actual Status: Unbuilt project.
Chief Architect and Team Members: Volodymyr Yosypchuk - chief architect, Petrych Yevheniia, Mykyta Makukhin, Oleksandr Petrenko, Sofiia Bilynska.
Company name: AVR Development.
Contact details: avr.architecture@gmail.com, +38 097 847 23 47.
Brief description of project: The project is part of a revitalization strategy for non-functional industrial zones in the area of Pidzamche in Lviv. At the moment, it is a territory with buildings that once belonged to the Bachevsky factory, known for their strong drinks in the territory of the Austro-Hungarian Empire.
These buildings have historical and cultural value and will be reconstructed.
The other part of buildings were erected in the Soviet period, they have a utilitarian purpose and are subject to be demolished.
The project is split conditionally and devide into two parts – public and residential.
This division is planned to be performed by walkways, which will combine cultural and recreational facilities. One of the main innovations is the placement of a cable railway, that will restore the connection between the city center and the Pidzamche district.
Around the cable railway is planned to form a new center of the old city, which will become a place of combination of business and tourism activity.
Residential part - a cozy closed quarter of humane scales with buildings of low floor, providing the comfort of inhabitants living. The architecture of the complex with attic floors and roof terraces will fill up the panorama of Lviv and the view from the High Castle.
Project years: 2018-2019.
Project location: Lviv, Bohdan Khmelnytskyi Street.
№20021
Назва проекту: Житловий комплекс «Файна Таун»
Номінація: Проект ЖК Бізнес-класу
Ведучий архітектор: Проектне бюро — Архіматика
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Концепцією забудови проекту передбачається розвиток формату «місто в місті» і збереження висотності старого мікрорайону - житловий комплекс передбачає малоповерхового забудову від 4 до 9 поверхів. ЖИВИЙ КВАРТАЛ «Файна Таун» буде принципово відрізнятися від існуючої пропозиції житла в столиці. Даний проект передбачає облаштування закритих від доступу автотранспорту прибудинкових територій і спрямований на забезпечення максимально безпечного пересування пішоходів всередині житлових кварталів і комфорту всіх його жителів. На території комплексу буде створена власна інфраструктура з магазинами, кафе, супермаркетом, фітнес клубом, дитячими майданчиками, зонами як для сімейного відпочинку, так і для людей похилого віку. В рамках проекту передбачається облаштування велосипедної доріжки протяжністю 3,5 км. Вперше в складі житлового комплексу буде створена виділена зона проведення пікніків.
Рік реалізації проекту: 1 черга – травень 2019 року
Місце реалізації проекту: м.Київ. Квартал в межах вулиць: Салютна, Туполєва, Естонська, Щербаківського


№20660
Назва проекту: ЖК Сонячна Рів'єра.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Статус на поточний момент: Реалізований об'єкт.
Ведучий архітектор: Сушинський Василь Васильович.
Назва компанії: ТОВ Архітектурне бюро «Золотий Берег».
Контактні дані: +38 093 922 43 42 Грицина Оксана.
Опис проекту: ЖК «Сонячна Рів'єра» - проект бізнес-класу від «Укрбуд», який знаходиться у Дніпровському районі Києва. ЖК включає в себе два 30-поверхові будинки з елементами панорамного скління, що розташовані поруч із сучасною набережною. Усі квартири в «Сонячній Рів'єрі» будуть оснащені ексклюзивною для будинків «Укрбуд» системою розумного дому CLAP, яка комплексно забезпечує комфорт, безпеку та економію енергоресурсів. Поруч розташовані важливі об'єкти соціальної та торгової інфраструктури.
Місце розташування: вул. Микільсько-Слобідська, 1.
Площа проекту: 48 722,80 м².

Project name: Solar Riviera Residential Complex.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Current status: Implemented object.
Leading architect: Sushinsky Vasyl Vasyliovych.
Company name: LLC "Architectural Bureau" Gold Coast ".
Contact details: +38 093 922 43 42 Hrytsyna Oksana.
Project description: Solar Riviera Residential Complex is a business class project from Ukrbud, located in the Dniprovskyi district of Kyiv. The LCD includes two 30-storey buildings with elements of panoramic glazing, located next to the modern promenade. All apartments in the "Sunny Riviera" will be equipped with an exclusive for houses "Ukrbud" smart home system CLAP, which comprehensively provides comfort, safety and energy savings. Nearby are important objects of social and trade infrastructure.
Location: st. Mykilsko-Slobidska, 1.
Project area: 48,722.80 m2.
№20041
Назва проекту: Будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з об'єктами соцкультпобуту та паркінгом (блоки: 10,11,12,13,14,15,16,17,18) по вул. Руська, 236-Г, в м. Чернівці
Номінація: ЖК бізнес-класу
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович,Бурдейна Євгенія Олександрівна, Чукля Аліна Віорелівна, Малеш Олег Тарасович.
Назва компанії: ТОВ "Цивільпромпроект"
Контактні дані: 58013;м. Чернівці, вул. Рівненська 5а, 2-й поверх, офіс №200;тел. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Короткий опис проекту: Комплекс житлових будинків складається з дев'яти п'ятиповерхових блоків та паркінгу. Запроектовані житлові будинки однопроменеві, зблоковані між собою. Будівлі п'ятиповерхові , односекційні з підвалом. В підвальному поверсі розташовано водомірний вузол та електрощитову, що мають окремий вхід, а також нежитлові приміщення з окремими входами. З 1-5 поверхи запроектовано одно-, дво-, три-, п'яти- та восьмикімнатні квартири.
Рік реалізації проекту:2015 рік
Місце реалізації проекту:м.Чернівці
Project name: Construction of a group of multi-apartment residential buildings with social housing and parking facilities (blocks: 10,11,12,13,14,15,16,17,18) 236-g Ruska street, Chernivtsi, Ukraine. Nomination:Realized objects Lead Architect: Stasiuk M.V. List of Team Members: Stasuk M.V., Burdeina E.O. , Chuklya A.V., Malesh O.T.
Companyname: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: : 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office№200; tel. (095) 458 3594; (097) 788 53 30; tpproekt@ukr.net
Brief description of project: The complex of dwelling houses consists of nine five-storeyed blocks and a parking lot. Designed houses are single-edged, interconnected. Five-storey buildings, one-sectional with basement. In the basement there is a water-gauging knot and a power-supply unit with a separate entrance, as well as non-residential premises with separate entrances. From 1-5 floors, one-, two-, three-, five- and eight-room apartments were designed.
Project year: 2015
Project location:Chernivtsi, Ukraine
№20047
Назва проекту: Житловий комплекс Time

Номінація:

Житлова архітектура / Нереалізований житловий об'єкт

Ведучий архітектор: Дмитро Васильєв, Олександр Попов, Катерина Оначук

Склад команди: Р. Горпенюк, Є. Науменко, К. Малійова, Є.Загваздін, Т. Веденко, О. Колтогян, В. Фалч, О. Жандаров, С. Гончаренко

Назва компанії: АРХІМАТИКА

Контактні дані: +38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Короткий опис проекту: Квартальним кутом будівля закриває від вулиці внутрішній, пішохідний, терасний двір. Благоустрій розташовано на даху паркінгу, але вентиляція з нього спеціально виведена на покрівлю верхніх поверхів для того, щоб не забруднювати повітря у дворі. Витончений силует комплексу гармонійно вписаний в навколишнє середовище, при цьому більшість квартир забезпечені прекрасними видовими розкриттями міста з панорамних вікон до підлоги.

Загальна площа: 57 700 м2.

Рік реалізації проекту: 2019

Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Липківського, 38

Project name: Residential complex Time

Nomination:

Residential architecture / Unbuilt residential object

Lead Architect: Dmytro Vasyliev, Aleksander Popov, Kateryna Onachuk

List of Team Members: R. Horpenyuk, Y. Naumenko, K. Maliyova, Y. Zahvazdin, T. Vedenko, O. Koltohian, V. Falch, O. Zhandarov, S. Honcharenko

Company name: ARCHIMATIKA

Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Brief description of project:The corner building protects its inner, pedestrian, terraced courtyard from the street. Territory accomplishment is located on the roof of the parking lot, but ventilation from it is specially placed on the roof of the upper floors in order not to pollute the air in the yard. The graceful silhouette of the complex is harmoniously inscribed in the environment, with most of the apartments provided with beautiful views of the city from the panoramic windows.

Total area: 57 700 m2.

Project year: 2019

Project location: Kyiv, 38 Lypkivskoho Str.

№20064
Назва проекту: Житловий комплекс в м. Чернівці
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д, Гавриш В.Я., Данилюк С.І., Чукля А.В., Малеш О.Т., Мамут В.Д., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В., Романюк С. М.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Житловий будинок 9-ти поверховий з мансардою. В цокольному поверсі запроектовано паркінг на 13 машино-місць. На першому та другому поверсі запроектовані торговельні зали магазинів з продажу не продовольчих товарів в яких перебуває працюючий персонал. З третього по дев'ятий поверхи передбачено одно та двох кімнатні квартири. Детальний набір приміщень див. комплект креслень архітектурних рішень. Висота поверхів становить - цокольного поверху (від підлоги до підлоги) - 3,0 м. З першого по другий поверхи- 3,6 м. З третього по восьмий поверхи- 3,0 м. Висота житлових приміщень внутрішньо квартирних коридорів, санвузлів та інших підсобних приміщень від підлоги до стелі – 2,7 м При проектуванні житлового будинку була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки та потреб мешканців будинку зберігаючи природне середовище. На території ділянки всі об'єкти, що знаходяться в межах червоної лінії підлягають демонтажу. На ділянці запроектовано майданчики для відпочинку дитячого та дорослого населення, занять спортом із травмобезпечним покриттям і сучасними малими архітектурними формами.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 118, 120 в м.Чернівці
№20077
Назва проекту: Місто Трав.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Олександр Беценко, Володимир Йосипчук.
Склад команди: Концепція від архітектурного бюро ZOTOV&CO. Архітектурні рішення: Назар Шклянка, Назар Федоришин, Данило Гайдук, Роман Краснопольський.
Назва компанії:
AVR Development.
Контактні дані: +38 067 927 13 15. Адреса: Україна, м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008.
Короткий опис проекту: Першу чергу житлового комплексу зведено в 2017 році. Комплекс із квартир, що стають домівками для активних жителів міста, розташовано на місці вільної від забудови ділянки поруч з міською магістраллю, торговим центром, аеропортом та парком. При проектуванні та реалізації було взято курс на активну імплементацію екологічних рішень та технологій. Двори житлового комплексу вільні від автомобілів, натомість під усією ділянкою розташований підземний паркінг. В'їзди у двори передбачені виключно для експлуатаційної та пожежної служб.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 226.

Project name: City of Trav.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Leading architect: Alexander Betsenko, Vladimir Yosypchuk.
Team composition: Concept from the architectural firm ZOTOV & CO. Architectural solutions: Nazar Shklyanka, Nazar Fedoryshyn, Danylo Haiduk, Roman Krasnopolsky.
Company name: AVR Development.
Contact information: +38 067 927 13 15. Address: Ukraine, Lviv, st. Lysenka, bldg. 21, index 79008.
Short description of the project: The first stage of the residential complex was built in 2017. The complex of apartments, which become homes for active residents of the city, is located on a site free from development near the city highway, shopping center, airport and park. During the design and implementation, a course was taken for the active implementation of environmental solutions and technologies. The yards of the residential complex are free of cars, but there is an underground parking lot under the whole plot. Entrances to the yards are provided exclusively for maintenance and fire services.
Place of project implementation: Ukraine, Lviv, street Kulparkivska, 226.
№20082
Назва проекту: Вуднес/ Плюты
Номінація: Кращий проект житла бізнес-класу
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Олексій Панін, Подгорна Ганна, Микола Остапенко
Назва компанії: Постскріптум
Контактні дані: Одеса, вул. Грецька, 24
Короткий опис проекту:
В концепті WOODNESS, Людина отримує всі переваги заміського життя при відсутності її «проблемних» сторін.
Міська інфраструктура, що включає супермаркет і магазини, ресторани, спортивні клуби, салони краси, дитячі дошкільні установи, медична допомога.
На березі рукава річки Козинки буде обладнана зона відпочинку з невеликою піщаною насипом (пляжем).
Додатково існуючий змішаний ліс перетворюється в упорядковані паркові зони з природним і штучним каналами і ставками ,поява яких обумовлена інженерними заходами.
Місце реалізації проекту: Обухівського району Київської області.


Project name: Woodness
Nomination: The best business class housing project
Actual Status: Unrealized
Chief Architect and Team Members: Alexey Panin, Podgornaya Anna, Nikolay Ostapenko
Company name: Post Scriptum
Contact details: Odessa, st. Greek, 24
Description of project:
In the concept of WOODNESS, a person receives all the benefits of country life in the absence of its "problematic" aspects.
City infrastructure, including a supermarket and shops, restaurants, sports clubs, beauty salons, preschools, medical care.
On the banks of the Kozynka River there will be a recreation area with a small sand embankment (beach).
Additionally, the existing mixed forest is transformed into landscaped park areas with natural and artificial canals and ponds, the emergence of which is due to engineering measures.
Project location: Pluti Obukhivsky district of Kiev region.

№20088
Назва проекту: Багатофункціональний житловий комплекс бізнес-класу по вул. Дегтярівська? 17.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Фейдаш А.
Склад команди: Фейдаш А., Косинська В., Молчанова Л., Усиченко О.
Назва компанії:
ТОВ «АБ Ательєр».
Контактні дані: сайт: www.ab-atelier.com, тел.: +38 044 483 46 86.
E-mail: inform@ab-atelier.com.ua.
Короткий опис проекту: Багатофункціональний житловий комплекс бізнес-класу в історичній місцевості Лук'янівка Шевченківського району Києва у кварталі між вулицями Дегтярівська і Зоологічна, на ділянці загальною площею 4,329 Га, має зручне місце розташування - поряд з трьома станціями метро та автомобільними артеріями міста, у безпосередній близькості до парків ім. Пушкіна, КПІ, Київського зоопарку та розвиненої міської інфраструктури.
Завдяки спокійному, з незначним ухилом рельєфу ділянки, стали можливими планування і забудова території з максимальним збереженням існуючого рельєфу. Комплекс складається з восьми житлових будинків різної поверховості – від 16-ти до 24-х поверхів, розміщеним таким чином, щоб забезпечити максимальне освітлення внутрішнього подвір'я. Будинки об'єднані однорівневим підземним паркінгом, розташованим по всій ділянці проектування, який забезпечить жителів 1 123 машино-місцями. Для гостей мешканців комплексу передбачено відкриті наземні стоянки на 187 машино-місць.
На території комплексу передбачено всю необхідну для комфортного життя інфраструктуру: дитячий садок, аптеки, банки, відділення зв'язку, заклади торгівлі, спортивно-оздоровчі об'єкти, супермаркет, об'єкти громадського харчування, офісні приміщення, власну естетично оформлену зелену зону, ігрові та спортивні майданчики, зони відпочинку, фонтани, майданчики для вигулу собак та ін. Також ми подбали про створення комфортних умов для проживання маломобільних груп населення, забезпечивши доступність місць цільового відвідування і безперешкодного та зручного переміщення у межах комплексу. Основним архітектурним прийомом, застосованим при проектуванні комплексу, було створення приведеної до гармонійної єдності зв'язаної сукупності будівель і прилеглого середовища, яка б відгороджувала внутрішню територію комплексу, створюючи безпечний, комфортний, вільний від автомобілів та сторонніх простір.
ЖК на Дегтярівській – це:
- Якісне середовище для життя;
- Функціональна, стильна та стримана архітектура;
- Безпечна територія закритого типу;
- Розвинена власна інфраструктура;
- Енергоефективні високоякісні матеріали та інноваційні технології;
- Цілодобова охорона;
- Продумане до дрібниць вільне планування внутрішніх приміщень квартир;
- Естетична прибудинкова територія;
- Обмежений в'їзд для автомобілів на територію комплексу;
- Європейський рівень якості – комплекс проходить сертифікацію за системою оцінки енергоефективності будинків BREEAM.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.


№20116
Назва проекту: Житловий будинок «Wow House».
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Джус Ірина Олександрівна.
Склад команди: Архітектор – Джус Ірина, візуалізатор – Расторгуєва Юлія.
Назва компанії
: POLYGON architecture & design.
Контактні дані: https://polygons.pro/, +38 093 170 23 37.
Email: info@polygons.pro.
Опис проекту: Будинок розташований за містом. Він складений із трьох об'ємів, що конструктивно зв'язані між собою, але водночас виокремлені різними матеріалами: бетон, тинькування, дерево. Ще одна особливість - у кожному приміщенні є вікно, а з кожної житлової кімнати є вихід на терасу. Система опалення функціонує за допомогою теплових насосів. Це дає можливість обігрівати, охолоджувати та вентилювати приміщення в економічно вигідний спосіб. Покрівля - скатний дах із фальцю. На головному фасаді вікно обрамлене металом, що виділяє його на фоні фасаду з дерева.
Площа проекту: 209,8 м.кв.
Місце реалізації проекту: Село Зубра, м. Львів, Україна.

Project Name: «Wow House».
Nomination: «Business class LCD project».
Head Architect: Iryna Dzhus.
List of Team Members: Architect: Iryna Dzhus, Visualizer: Julia Rastorguyeva.
Company's Name: POLYGON architecture & design.
Contact Details: Web - https://polygons.pro/, Phone: +38 093 170 23 37, G-mail: info@polygons.pro.
Short Description of the Project: The country house is made up of three volumes, which are structurally interconnected, but at the same time separated by different materials: concrete, stucco, and wood. Each room has a window and from each living room there is an access to the terrace. The heating system is operated by the heat pumps. It is an opportunity to heat, cool, ventilate the premises in a cost-effective way. House roof - pitched covering with rebate. On the main facade, the window is framed by metal, which highlights it against the background of the facade of wood.
Project Location: Zubra village.
Project area: 209,8 sq.m.
№20135
Назва проекту: ЖК "Concordia".
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Сєдак Д. Ю.
Назва компанії
: AVG Group.
Контактні дані: +38 044 422 73 49.
E-mail: office@avg.ua.
Опис проекту: Клубний будинок Concordia – простір, який дає відчуття повного балансу і згоди з самим собою поблизу вируючого життям центру столиці. Цей будинок на вул. Кудрявська, 45 надійно укритий від шуму й метушні центральних вулиць, тут завжди панує затишок і спокій. Concordia стане для вас місцем, куди завжди захочеться повертатися, де можна відпочити від швидкостей сучасного життя, місцем, де живе тиша і згода.
Площа проекту: 15 000 м.кв.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул.Кудрявська, буд. 45, Україна.

Project Name: LCD "Concordia".
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Leading architect: Sedak D. Yu.
Company name: AVG Group.
Contact details: +38 044 422 73 49.
E-mail: office@avg.ua.
Project description: Concordia Club House is a space that gives a feeling of complete balance and harmony with oneself near the bustling center of the capital. This house on the street. Kudryavska, 45 is safely sheltered from the noise and bustle of the central streets, there is always comfort and tranquility. Concordia will be a place for you to always want to return to, where you can relax from the speeds of modern life, a place where there is silence and harmony.
Project area: 15,000 sq.m.
Place of project implementation: Kyiv, Kudryavska Street, bldg. 45, Ukraine.
№20144
Назва проекту: 91 TOWER.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Ілля Темнов, Костянтин Турбін, Катерина Турбіна.
Назва компанії
: M3Architects.
Опис проекту: Будівля розташовується на узбережжі чорного моря. Будинок має 21 поверх, на кожному поверсі 4 квартири. На останніх двох поверхах по 2 квартири.
Підземний паркінг має 2 поверхи і розрахований на 200 автомобілів. У будівлі розташовуються кафе і фітнес клуб.
Місце реалізації проекту: м. Одеса, Україна.

Project name: 91 TOWER.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Leading architect and team: Ilya Temnov, Konstantin Turbin, Kateryna Turbina.
Company name: M3Architects.
Description of project: The building is located on the Black Sea coast. The house has 21 floors, each floor has 4 apartments. On the last two floors there are 2 apartments.
Underground parking has 2 floors and is designed for 200 cars. There are cafes, a fitness club in the building.
Project location: Odessa, Ukraine.
№20193
Назва проекту: INTEGRITY 2 житловий мікрорайон з благоустроєм території, облаштування водно-ландшафтної зони та парку для суспільних потреб в м. Києві.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Дубенчук О., Ковальчук К., Марковська А., Москальова К., Осташевська А., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Стецюк І., Черкашин А.
Назва компанії
: büro A24D.
Контактні дані: +38 067 209 45 45.
Email: cherkashyn@gmail.com.
Опис проекту: Соціологічне дослідження, яке проводилося в 2018 році у Києві, показало, що дана територія відсутня у ментальній карті міста більшості киян. В основному люди відносять цю територію до сірої та невиразної, проте аналіз думки городян виявив декілька позитивних рис цієї території. Це вид на правий берег, річка, пляж і транспортна доступність, що вказує на елементи, які необхідно зберегти. Тому важливим завданням при проектуванні було підкреслити основні переваги території та, враховуючи негативне ставлення містян, максимально наситити та урізноманітнити середовище.
В концепції «INTEGRITY 2» ми пропонуємо не тільки базові зручності, але й цілий ряд додаткових, нетипових, креативних переваг, таких як:
- різнобарвний, багаторівневий стилобат зі штучним рельєфом;
- спортивна і фестивальна площі, що діють цілорічно;
- мережа сучасних майданчиків як для дітей, так і дорослих і тварин;
- багаторівневий широкий вихід до води;
- набережна з консольним променадом, насичена різними функціями, а також, кілька відкритих басейнів цілорічного використання.
Все це дає нам багату палітру засобів для створення гармонійного середовища життєдіяльності мешканців майбутнього комплексу. Застосовано принципи: 24/365, «зелені капіляри», «дух місця», насиченості, високотехнологічності, різноманітності.
Площа проекту: 20,36 Га.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project Name: INTEGRITY 2 residential area with landscaping of the territory, arrangement of a water-landscape zone and the park for public needs in Kyiv.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Head Architect: Cherkashin Anton Alexandrovich.
List of Team Members: Dubenchuk O., Kovalchuk K., Markovska A., Moskalova K., Ostashevskaya A., Pavlenko O., Parshikova M., Pleshinets V., Stetsiuk I., Cherkashin A.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: A sociological research provided in 2018 in Kyiv shows that this territory is absent on the mental map of the city of most Kiev residents. Mostly people feel this territory as gray and dull. But the citizens' opinion analysis reveals several positive features of this territory. They are the view of the Kyiv right bank, river, beach and transport accessibility. All this features indicates the items to be preserved. Therefore, it was an important design task to emphasize the main advantages of the territory and according to the negative attitude of the locals to maximize the saturation and diversity of the environment.
At INTEGRITY 2 we offer not only basic amenities, but also a number of additional, non-typical, creative benefits, such as:
- multi-colored and multi-level stylobate with artificial landscape;
- sports and festival squares, which is functional throughout the year;
- a modern playgrounds network for children, adults and animals;
- multilevel wide waterfront;
- waterfront with a cantilevered boardwalk, full of various functions, as well as several year-round outdoor pools.
All this gives us a rich palette of tools to create a harmonious living environment for the residents of the future complex.
That's why we applied 6 principles: 24/365, "green capillaries", "spirit of place", saturation, "high-tech", diversity.
Status: Concept.
Project Location: Ukraine.
№20197
Назва проекту: Lighthouse Residence.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Наталія Пристенська /керівник студіі, Олег Каретін/BIM-менеджер, Олександр Вовнянко/провідний дизайнер, Ігор Лапатієв/ провідний архітектор, Микита Рябоконь/ провідний архітектор, Арсен Зералі/архітектор, Анна Поліщук /архітектор, Тетяна Грабовська/дизайнер, Євгенія гавалешко/дизайнер, Олександр Рижих/BIM-координатор, Євген Тромса/ландшафтний архітектор, Улькер Абдулаєва/ландшафтний архітектор.
Назва компанії: One To One.
Контактні дані: +38 063 836 40 28.
E-mail: nv.pris@gmail.com.
Опис проекту: Житловий комплекс Lighthouse - це дві 8-ми поверхових будівлі з власною інфраструктурою, що знаходяться в 150-ти метрах від берега Каспійського моря у передмісті Баку, Азербайджан.
Обидва будинки комплексу обладнані готельним лобі, підземним закритим паркінгом та наземним на прибудинковій території, спортзалом та кафе. Комплекс має власний ландшафтний парк, відкритий басейн з прилеглим до нього баром, дитячий майданчик. Територія комплексу охороняється, передбачена система відеоспостереження.
Квартири здаються з поліпшеним оздобленням «під ключ» з комплектацією апартаментів продукцією якісних відомих виробників. Висота стель 3 метри. Також в комплексі є преміальне дворівневе житло - пентхауси.
Мінімальна загальна площа однокімнатної квартири в комплексі від 50 кв. м, 2-кімнатної - від 75 кв. м., 3-кімнатної - від 125 кв. м. Апартаменти мають балкони і просторі тераси з видом на море. Площа максимального преміального пентхаусу з терасою і особистим басейном - 735 кв. м.
Житловий комплекс також включає в себе послуги керуючої компанії.
Площа проекту: Території земельної ділянки - 9 000 м.кв., площа забудови 1-го будинку - 3 000 м.кв., площа забудови 2-го будинку - 1 500 м.кв., площа благоустрою комплексу - 4 500 м.кв.
Місце реалізації проекту: Баку, Азербайджан.

Project name: Lighthouse Residence.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Team members: Natalia Prystenska / studio manager, Oleg Karetin / BIM-manager, Oleksandr Vovnyanko / leading designer, Igor Lapatiev / leading architect, Nikita Ryabokon / leading architect, Arsen Zerali / architect, Anna Polishchuk / architect, Ghetiavska, Tet Gavaleshko / designer, Oleksandr Ryzhykh / BIM coordinator, Yevhen Tromsa / landscape architect, Ulker Abdulayeva / landscape architect.
Company name: One To One.
Contact details: +38 063 836 40 28.
E-mail: nv.pris@gmail.com.
Project description: Lighthouse residential complex is two 8-storey buildings with their own infrastructure, located 150 meters from the Caspian Sea in the suburbs of Baku, Azerbaijan.
Both houses of the complex are equipped with a hotel lobby, underground covered parking and ground on the adjacent territory, gym and cafe. The complex has its own landscape park, outdoor pool with adjoining bar, playground. The territory of the complex is protected, a video surveillance system is provided.
The apartments are rented with an improved turnkey finish with a complete set of apartments from quality well-known manufacturers. Ceiling height 3 meters. The complex also has a premium two-level housing - penthouses.
The minimum total area of a one-room apartment in a complex of 50 square meters. m, 2-bedroom - from 75 square meters. m., 3-bedroom - from 125 square meters. The apartments have balconies and spacious terraces overlooking the sea. The area of the maximum premium penthouse with a terrace and a private pool is 735 sq.m. m.
The residential complex also includes the services of a management company.
Project area: Land area - 9,000 square meters, building area of the 1st house - 3,000 square meters, building area of the 2nd house - 1,500 square meters, landscaping area of the complex - 4,500 square meters. sq.
Project location: Baku, Azerbaijan.
№20221
Назва проекту: Житловий комплекс «Red Line».
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Ковальчук К., Осташевська А., Плешинець В., Стецюк І., Черкашин А..
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: +38 067 209 45 45.
E-mail: cherkashyn@gmail.com.
Опис проекту: Архітектурне рішення комплекса сформовано на прагненні закритися від шуму центра міста та при цьому максимально насолодитися його красою. Тому низькоповерхові будинки утворюють тихе напівзакрите подвір'я, а всі високі вежі розташовані у шаховому порядку та не закривають одне одному видову панораму.
Рішення фасадів основане на розділенні веж житлових будинків на вертикальні частини - світлу та темну, що об'єднані яскравим акцентним ліфтово-сходовим ядром. Такий прийом допомагає зменшити монолітність секцій та родить їх більш стрункими.
Ліфтово-сходові ядра житлових секцій вирішені оригінальним чином: людина, виходячи зі своєї квартири та очікуючи на ліфт, знаходиться в холі, наповненому з двох торців природних світлом. На кожному поверсі навколо панорамного ліфта організовано двосвітній простір з зимовим садом, звідки відкривається вид на оточуюче місто.
Простір без колон та пілонів забезпечує якісні вільні планування квартир та дає максимальну свободу для будь-якого дизайнерского рішення інтер'єра. Проста і лаконічна схема плана забезпечує гнучкість формування квартирографії. Не змінюючи планувальну структуру секції можливо виконати нарізку 1-,2-,3-,4-,... кімнатних квартир.
Три- та чотирирівневі пентхауси є перлиною комплекса. Серцем пентхауса, за бажанням, може стати внутрішній зимовий сад, що додатково створює індивідуальность апартаментів та наповнює їх сонячним світлом. Також, передбачений індивидуальный ліфт-підйомник, що робить зовсім непомітним та зручним у користуванні всіма рівнями пентхауса.
Комплекс має комфортну прогулянкову терасу, що є публічним простором та місцем зустрічі людей. Вона поєднує між собою дахи трьох 8-поверхових житлових будинків та розрізає монолітний об'єм двох багатоповерхових веж, що містять у своїй нижній частині готельні апартаменти. Таким чином тераса стає додатковим осередком комунікації жителів комплексу та клієнтів готельних апартаментів.
Площа проекту: 205 350 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна.
№20226
Назва проекту: Клубний житловий комплекс «LUXBERRY lakes & forest».
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Авраменко Д., Дубенчук О., Дюговська А., Ковальчук К., Павленко О., Паршикова М., Плешинець В., Черкашин А., Чубаров О.
Назва компанії: büro A24D.
Контактні дані: +38 067 209 45 45.
E-mail: cherkashyn@gmail.com.
Опис проекту: «LUXBERRY lakes & forest» - це камерний житловий комплекс, в якому особливу увагу приділили розвиненій інфраструктурі та зонуванню території для активного і спокійного відпочинку.
Архітектурне рішення фасадів основане на контрасті. Ззовні комплекс складає враження неприступної цитаделі, а всередині забезпечує відчуття теплої «лампової» атмосфери внутрішнього подвір'я. Для цього зовнішні фасади будинків виконані з матеріалів темного, графітового відтінку, з дрібними вікнами, що нагадують бійниці. Фасади внутрішнього подвір'я на противагу виконані в теплій світлій гаммі з панорамним склінням із розсувними дерев'яними сонцезахисними ламелями.
В проекті було реалізовано змішану структуру житла: двоповерхові таунхауси розташовано на перших поверхах житлового комплексу - над ними, на верхніх поверхах, знаходяться різноманітні за плануванням та розмірами квартири в один або два рівні.
Кожен із таунхаусів має власний вхід – через особисту терасу з боку двору та через гараж з майстернею з боку вулиці. «Фішкою» квартир на останньому поверсі є кухні та вітальні з додатковим природнім верхнім освітленням. Завдяки такій змішаній структурі досягнуто компромісу між зручностями урбанізованого життя та перевагами життя у приватному будинку.
Навколо ділянки проектування розташовано три природних та два штучних озера. Враховуючи контекст території було забезпечено максимальне розкриття об'єкту на оточення. Родзинкою внутрішнього подвір'я є штучна водойма з системою природної фільтрації, в якій можна плавати в чистій, прозорій воді, та озеро з золотими рибками, які створять особливий дух місця на території.
При розробці комплексу архітектори врахували такі важливі аспекти сталого проектування, як енергоефективність конструкцій, контроль екологічності будівельних матеріалів, тепловий та шумовий комфорт, контроль якості питної води тощо. Власна артезіанська свердловина, котельня та резервна електропідстанція забезпечать ресурсну автономію комплексу.
Для фасадів комплексу було впроваджено суцільно дерев'яні CLT (Cross-Laminated Timber) панелі, що чудово підходять для проектування енергоефективних будинків.
Площа проекту: 32 250 кв.м.
Місце реалізації проекту: смт. Козин, Київська область, пров. Козацький, буд.11, Україна.
№20251
Назва проекту: Житловий комплекс з офісними приміщеннями, об'єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом по вул. Лейпцизькій, 13 у Печерському районі м. Києва.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкін Юрій, Бородкіна Ганна, Міхненко Олександр, Оніщук Олександр, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org; тел.: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Житловий комплекс, на ділянці площею 0,44 га, знаходиться на території Печерського адміністративного району, в Центральному історичному ареалі міста, в зоні регулювання забудови І категорії.
До складу комплексу входять три житлові секції перемінної, 7-17, поверховості та 2-х поверховий підземний паркінг. Квартири 16 поверху - дворівневі з терасами на 17 поверсі.
Показники комплексу: загальна пл. комплексу- 36155,6 м2,підземний паркінг на 167 м/м, вбудовані нежитлові приміщення, кор. пл. -1213,6 кв.м., житлові секції з загальною кількістю - 228 квартир, заг. пл. квартир- 19787,7 кв.м. Опорядження: вентильований фасад, керамограніт в контрастному поєднанні білих та темно сірих кольорів. Силует комплексу стриманий, з чіткими абрисами секцій.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Residential complex with office space, social facilities and underground parking on the street. Leipzig, 13 in the Pechersk district of Kyiv.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Leading architect: Anna Borodkina.
Team members: Borodkin Yuri, Borodkina Anna, Mikhnenko Alexander, Onishchuk Alexander, Kipich Anatoly.
Company name: Architectural bureau "BORODKIN architects".
Contact details: website: borodkin.org; tel .: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Project description: The residential complex, on a plot of 0.44 hectares, is located in the Pechersk administrative district, in the Central historical area of the city, in the zone of regulation of buildings of the I category.
The complex consists of three residential sections of variable, 7-17, storeys and 2-storey underground parking. Apartments on the 16th floor - two-level with terraces on the 17th floor.
Indicators of the complex: total area. complex - 36155.6 m2, underground parking at 167 m / m, built-in non-residential premises, cor. pl. -1213.6 sq.m., residential sections with a total of 228 apartments, total pl. apartments - 19787.7 sq.m. Finishing: ventilated facade, porcelain in a contrasting combination of white and dark gray. The silhouette of the complex is restrained, with clear outlines of sections.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20254
Назва проекту: Житловий комплекс "Ярославів Град".
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкін Юрій, Бородкіна Ганна, Міхненко Олександр, Гордійчук Олеся, Оніщук Олександр, Горячок Марія, Клосовська Марина, Плужник Олена, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org; тел.: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Архітектурне вирішення - повернення (створення) у історично нерозвинутому внутрішньоквартальному просторі, (раніше -територія комплексу будівель і споруд Центрального критого (Сінного) ринку) планувальних характеристик, що притаманні містам із сформованою квартальною сіткою: вулиця, площа, двір. Запроектовано пішохідну вулицю, невелику площу та пішохідний бульвар. У складі комплексу 14 житлових секцій, перемінної поверховості, 2-х рівневий підземному паркінгу, офісна 5-ти поверхова споруда по вул. Бульварно-Кудрявській.
Показники комплексу: площа ділянки 1,9816 Га, загальна площа комплексу - 112381,71 кв.м., поверховість - 7,9,11,12,15,19, кількість секцій-14, загальна кількість квартир - 743, загальна площа офісів - 2461,2 кв.м. Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень - 3387,6 кв.м., паркінг - 752 м/м.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Residential complex "Yaroslaviv Grad".
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Leading architect: Anna Borodkina.
Team members: Borodkin Yuriy, Borodkina Anna, Mikhnenko Alexander, Gordiychuk Olesya, Onishchuk Alexander, Goryachok Maria, Klosovska Marina, Pluzhnyk Olena, Kipych Anatoliy.
Company name: Architectural bureau "BORODKIN architects".
Contact details: website: borodkin.org; tel .: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Project description: Architectural solution - return (creation) in the historically undeveloped intra-quarter space, (formerly - the territory of the complex of buildings and structures of the Central covered (Hay) market) planning characteristics that are inherent in cities with a formed quarter grid: street, square, yard. A pedestrian street, a small square and a pedestrian boulevard have been designed. The complex consists of 14 residential sections, variable storeys, 2-level underground parking, 5-storey office building on the street. Boulevard-Kudryavska.
Indicators of the complex: plot area 1.9816 hectares, total area of the complex - 112381.71 sq.m., number of storeys - 7,9,11,12,15,19, number of sections-14, total number of apartments - 743, total area of offices - 2461.2 sq.m. The total area of built-in non-residential premises is 3387.6 sq.m., parking is 752 m / m.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20258
Назва проекту: Клубний будинок на Личаківській, 79.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Реалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Трофименко Олег.
Склад команди: Олег Трофименко, Андрій Свідрик, Мирослав Дзвонковський. Керівник проекту: Назар Городецький.
Назва компанії: Квітка.Майстерня будинків.
Контактні дані: +38 067 657 33 33.
Опис проекту: Клубний будинок на Личаківській,79 – це житло преміум-класу, у будинку передбачено лише 10 апартаментів, по 2 квартири на поверсі. Будинок розташований в історичній частині міста, на другій лінії вулиці Личаківської. Тут тихо, безпечно та комфортно. Будинок має закриту територію з облаштованою зоною для відпочинку та місцями громадського призначення. Також передбачено паркомісця у підземному паркінгу, окремий наземний та гостьовий паркінг. Фасад будинку виконаний у скандинавському стилі та оздоблений деревом. Квартири на верхніх поверхах мають власні тераси на даху.
Площа проекту: 256,40 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.

Project name: Club house on Lychakivska, 79.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Realized residential object.
Leading architect: Oleg Trofimenko.
Team members: Oleg Trofimenko, Andriy Svidryk, Myroslav Dzvonkovsky. Project manager: Nazar Gorodetsky.
Company name: Kvitka. Workshop of houses.
Contact details: +38 067 657 33 33.
Project description: Club house on Lychakivska, 79 is a premium-class housing, the house has only 10 apartments, 2 apartments on the floor. The house is located in the historical part of the city, on the second line of Lychakivska Street. It is quiet, safe and comfortable here. The house has a closed area with a recreation area and public places. There are also parking spaces in the underground parking lot, separate ground and guest parking. The facade of the house is made in the Scandinavian style and decorated with wood. The apartments on the upper floors have their own roof terraces.
Project area: 256.40 sq.m.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20261
Назва проекту: Residence Harbor.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Статус на поточний момент: Концепт.
Ведучий архітектор: ТОВ "АРЧІКВІН".
Назва компанії: ТОВ "АРЧІКВІН".
Контактні дані: +38 093 741 02 63.
E-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Опис проекту: Residence Harbor - ультрасучасний, елітний житловий комплекс бізнес класу. Це комплекс де технології сьогоднішнього дня уже в минулому, де традиція та історія відтворюються в новому покоління інженерних та будівельних можливостей. Форма організації благоустрою та забудови, завдяки сучасним технологіям освітлення та дизайну створить ефект польоту нічного метелика, що надасть унікальності об'єкту. Residence Harbor - це гармонія людини з природою, природи з мегаполісом.
Площа проекту: 40 100 кв. м.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Residence Harbor.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Current status: Concept.
Leading architect: ARCHIKVIN LLC.
Company name: ARCHIKVIN LLC.
Contact details: +38 093 741 02 63.
E-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Project description: Residence Harbor is an ultra-modern, elite business-class residential complex. This is a complex where today's technology is in the past, where tradition and history are reproduced in a new generation of engineering and construction capabilities. The form of the organization of accomplishment and building, thanks to modern technologies of lighting and design will create effect of flight of a moth that will give uniqueness of object. Residence Harbor is a harmony of man with nature, nature with the metropolis.
Project area: 40,100 square meters. m.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20275
Назва проекту: Проект міського планування в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівської у м. Львів, Україна.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Тарас Бєляєв, Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк, Святослав Гоцко, Галина Стрипа, Оксана Бончик, Оксана Липська, Марічка Захарчишин- Стасюк, Остап Готь, Оксана Келеман.
Назва компанії: "Проектна Майстерня Бєляєвих".
Контактні дані: е-mail: office@ato-bel.com.ua, тел.: +38 063 832 69 25.
Опис проекту: Проект є, фактично, «агломерацією» з трьох проектів, що розроблялися на суміжних ділянках.
При роботі над кожним із них було проаналізовано ширший контекст з точки зору того, як проектні рішення можуть впливати на перспективу подальшого розвитку, покращення та впорядкування міського середовища цієї дільниці Львова. Як наслідок, було сформовано комплексну візію регенерації міської тканини в межах проспекту Чорновола, вулиць Хімічної, Замарстинівської, Гайдамацької та Долинського.
Що ж стосується проектів на конкретних земельних ділянках: їх сутністю є одночасне забезпечення чималих комерційних «апетитів» Замовників та формування повноцінної міської забудови з людяним масштабом, розвинутою типологією і доречною ієрархією міських просторів, забезпеченням доцільних рівнів пов'язаності і проникності шляхів руху для усіх категорій міської мобільності, багатофункційністю, наповненими життям громадськими просторами.
В об'ємному вирішенні забудова реагує не лише на існуючий містобудівний контекст, але й на оптимістичне бачення того, який характер можуть мати вулиці і простори, де вона розташована, в майбутньому.
Місце реалізації проекту: дільниця Львова в межах вулиць Чорновола, Лемківської та Замарстинівсько.

Project name: Urban Planning Project within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets in Lviv, Ukraine.
Nomination: Business-class housing estate project.
List of Team Members: Taras Byelyayev, Andriy Byelyayev, Dmytro Smalyuk, Sviatoslav Gotsko, Galyna Strypa, Oksana Bonchyk, Oksana Lypska, Marichka Zakharchyshyn- Stasiuk, Ostap Hot, Oksana Keleman.
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: e-mail: office@ato-bel.com.ua, tel.: +38 063 832 69 25.
Brief description of project: The project is, in fact, an "agglomeration" of three different projects being developed on adjacent plots.
Approximately each of them was analyzed in a broader context in terms of how the project decisions will influence on future development, improvement and urban space organization of this land plot of Lviv. As a consequence, a comprehensive vision of urban plot regeneration was created within Chornovola, Khimichna, Zamarstynivska, Haidamats'ka and Dolyns'koho streets.
As for projects on specific land plots: their essence is the simultaneous provision of considerable commercial "appetites" of the Customers and creation of a valuable urban development with a human scale, wide typology and relevant hierarchy of urban spaces. It was also important to provide these plots with pathways for all the types of urban mobility, multifunctionality and filled with life public spaces.
Volume- space project decisions react not only to existing urban conflict but also to an optimistic vision of what nature will streets and spaces have in the nearest future.
Project location: the land plot of Lviv within Chornovola, Lemkivska and Zamarstynivska streets.
№20292
Назва проекту: Brand-New Pechersk.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Ігор Серкин.
Склад команди: Серкин І., Цвілій А., Орел Н., Йовченко А., Хромченко О.
Назва компанії: UAT Architects.
Контактні дані: е-mail: sierkin@uatarchitects.com, тел.: +38 067 538 96 55.
Опис проекту: Клубний будинок бізнес-класу буде знаходитись в одному з престижних районів м. Києва, на Печерську. В будинку буде реалізовано 27 квартир і власний паркінг на 40 паркомісць. У цокольному поверсі будуть розташовані нежитлові приміщення. Величезні панорамні вікна і навісний фасад надають будинку ультрасучасний вид і легкість.
Архітектори проекту прагнули реалізувати європейський підхід до сучасного житла, з максимальним використанням панорамного скління з метою забезпечення мешканців будинку необхідною кількістю природного світла; поверховість будинку забезпечує комфортне міське проживання; сучасні технології освітлення та дизайну створюють сучасний приклад архітектури, що повністю відповідає стандартам архітектури, де в центрі уваги знаходиться людина та її комфорт проживання.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Brand-New Pechersk.
Nomination: Business-class housing estate project.
Category: Unsold residential building.
Chief architect of the project: Ihor Serkin
List of Team Members: Serkin I., Tsvilii O., Orel N., Yovchenko A., Khromchenko O.
Company name: UAT Architects.
Contact details: e-mail: sierkin@uatarchitects.com, tel.: +38 067 538 96 55.
Brief description of project: The business-class club house will be located in one of the prestigious districts of Kyiv, Pechersk. The house will be implemented 27 apartments and private parking for 40 parking plots. Non-residential premises will be located in the basement. Huge panoramic windows and a curtained facade give the house an up-to-date look and ease.
The architects of the project sought to implement a European approach to modern housing, with the maximum use of panoramic glazing to provide the residents with the necessary amount of natural daylight; the surface of the house provides comfortable urban living; modern lighting and design technologies create a modern example of architecture that fully meets the standards of architecture, where the focus is on people and their comfort of living.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20294
Назва проекту: ЖК Avalon UP.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Ведучий архітектор: Міль Сергій Володимирович.
Склад команди: дизайн екстер'єру та інтер'єру розроблено студією дизайну та архітектури «Vatmans Studio» (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Назва компанії: Avalon.
Контактні дані: +38 093 452 55 32 – відділ маркетингу.
Опис проекту: Житловий комплекс Avalon UP у Львові – перша в місті новобудова, в якій є будинки висотою від двадцяти до двадцяти п'яти поверхів.
Винятковість житлового комплексу у втіленні унікальної концепції інфраструктури та соціального простору. Повноцінне «місто в місті»: на території житлового комплексу передбачені об'єкти інфраструктури, відпочинкові зони, а у 2 секції комплексу - центр дитячого дозвілля.
Сьогодні безпека і комфорт є ключовими критеріями при виборі нерухомості: охорона 24/7, камери відеоспостереження, власна служба експлуатації громадських зон та прибудинкової території, а також обслуговування спортивного та дитячого майданчиків.
Принципу оптимальної корисності підкорюється внутрішнє планування житлового комплексу. Пентхауси, просторі тераси, різноманітні варіанти планувань квартир допомагають обрати власне бачення комфорту. Квартири-студії та новий підхід до зонування приміщень на денну і спальну зони додають житловій площі функціональності і дозволяють родині більше часу проводити разом. Для людей, які звикли жити майбутнім, цінують нові враження та прагнуть змінити звичну дійність, запроектовано пентхауси. Високі стелі та великі панорамні вікна дарують відчуття простору й свободи, візуально об'єднуючи кімнату та краєвид в одне ціле. Унікальність практичних рішень та естетична складова дизайну творять нове житло нового покоління, з яким не доведеться погоджуватись на менше, з яким можна обрати свою висоту.
Місце реалізації проекту: м. Львів, проспект Червоної Калини, 60.
Площа проекту: загальна площа комплексу 2,111 Га, житлова площа 8512,98 м2, комерційні приміщення – 2186,13 м2; паркінг – 4278,26 м2

Project name:
LCD Avalon UP.
Nomination: Business class LCD project
Category: Unsold residential building.
Leading architect: Mil Sergey Vladimirovich.
Team composition: exterior and interior design developed by the design and architecture studio "Vatmans Studio" (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Company name: Avalon.
Contact information: +38 093 452 55 32 - marketing department.
Project description: Avalon UP in Lviv is the first residential building in the city with twenty to twenty-five stores high.
Exclusivity of the residential complex in the embodiment of a unique concept of infrastructure and social space. Full-fledged "city in the city": on the territory of the residential complex there are infrastructure facilities, recreation areas, and in 2 sections of the complex there is a children's leisure center.
Today, safety and comfort are key criteria when choosing a property: 24/7 security, CCTV cameras, its own public areas and adjoining areas operation service, as well as sports and playground service.
The principle of optimal utility is subordinated to the internal planning of a residential complex. Penthouses, spacious terraces, various apartment layout options help you choose your own vision for comfort. Studios and a new approach to the zoning of the living and sleeping areas add functionality to the living space and allow the family to spend more time together. For people who are accustomed to living in the future, appreciate new experiences and seek to change their usual reality, penthouses have been designed. The high ceilings and large panoramic windows give a sense of space and freedom, visually combining the room and the landscape into one. The uniqueness of the practical solutions and the aesthetic component of the design create a new generation of new generation that you will not have to settle for less, with which you can choose your height.
Project Location: Lviv, Chervona Kalina avenue, 60.
Project Area: total space of complex – 2.111 gectares, living space – 8512.98 m2, commercial premises – 2186.13 m2, parking – 4278.26 m2.
№20299
Назва проекту: PUSHA.house.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Статус на поточний момент: В процесі будівництва.
Провідний архітектор: Закопайко Олександр Юрійович.
Назва компанії: Polotno, KBD.
Контактні дані: http://polotno.pro/#rec138701639, https://kbd.estate/
Короткий опис проекту: PUSHA.house - семиповерховий житловий комплекс бізнес-класу. Він
вміщуватиме 96 квартир, включаючи smart-житло.
Це багатофункціональний житловий будинок для затишного та яскравого життя.
Місце реалізації проекту: вул. Федора Максименка, 7а, мікрорайон Пуща-Водиця, Оболонський район, місто Київ.

Project name: PUSHA.house.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Actual Status: in the process of construction.
Chief Architect: Zakopaiko OleksandrYurievich.
Company name: Polotno, KBD.
Contact details: http://polotno.pro/#rec138701639, https://kbd.estate/
Brief description of project: PUSHA.house is a seven-storey business-class residential complex. It will accommodate 96 apartments, including smart housing.
This is a multifunctional residential house for a cozy and colorful life.
Project location: st. Fedora Maksimenko, 7a, Pushcha-Vodytsa residential district, Obolonskiy district, Kyiv city.
№20349
Назва проекту: Житловий комплекс у місті Харків.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Автор: Вєтров Данило Андрійович.
Назва студії: SOME...
Контактні дані: +380953568745, e-mail: vetrov.4.daniil@gmail.com.
Житловий комплекс розташовано в парковій зоні неподалік від однієї з центральних магістралей міста. Проєкт складається з 90-квартирного житлового будинку об'єднаного з торговельним центром та будівлею паркінгу. Комплекс також містить спа-центр, тренажерні зали та відкриті зони відпочинку.
Місце знаходження: м. Харків
Площа забудови: 8500 м.кв.

Project name: Residental complex in Kharkiv.
Nomination: Business class RC project.
Category: Unsold residential building.
Leading architect: Danylo Vietrov.
Company name: SOME...
Contact details: +380953568745, е-mail: vetrov.4.daniil@gmail.com
Project description: Residental complex is located in green area near one of the major highways. The project consists of 90 flats residental building, shopping centre and parking building. Complex also has spa and fitness centres and terraces equipped with areas for sports and recreation.
Project area: 8500 sq.m.
Project location: Kharkiv.
№20370
Назва проекту: Багатоквартирні житлові будинки з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Карманського, 7-А у Львові (№1, №2 на Генплані).
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП: Хома Володимир.
Склад команди: Бубнов Олександр, Гоц Анна, Щербак Валерій.
Назва компанії: ТОВ "АРХО Груп".
Контактні дані: +380978617779.
Короткий опис проекту: Житловий комплекс розташований у елітному районі міста Львова біля «Стрийського парку». Саме існуюча забудова у стилі функціоналізм надихнула на стоврення стриманої та лаконічної архітектури. Проект складається з двох окремо розташованих житлових будинків різного класу комфортності, а саме "Бізнес класу " та класу "Комфорт". Благоустрій наповнений великою кількістю озеленення та включає штучну водойму, спортивну зону, комфортний простір для відпочинку дітей та дорослих.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Apartment buildings with public facilities and underground parking in Lviv on Karmanskoho street, 7-A (№1, №2 on the Master Plan).
Nomination: Вusiness class residential complex project.
Actual Status: unrealized.
Chief architect: Volodymyr Khoma.
Team Members: Oleksandr Bubnov, Anna Hots, Valerii Shcherbak.
Company name: Arkho Group.
Contact details: +380978617779.
Description of project: The residential complex is located in elite area near «Stryiski park» in Lviv. The existing buildings in the functionalism style inspired the create restrained and laconic architecture. The project consists of two separate residential buildings of different comfort class, namely "Business Class" and "Comfort" class. The landscaping is filled with lots of greenery and includes an artificial lake, sport area, comfortable space for children and adults rest.
Project year: 2020.
Project location: Lviv.
№20406
Назва проекту: ЖК Obolon Plaza.
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
ГАП: Шадиря Олексій Володимирович.
Склад команди: Шадиря Олексій, Вовк Дмитро, Король Юрій.
Назва компанії: Capital Construction.
Місто: Київ.
Контактні дані: Capital.construction@icloud.com, 044 426 10 60, https://capital-construction.com.ua/
Стислий опис проекту: Obolon Plaza - новий житловий комплекс бізнес-класу на Оболоні від девелопера Dragon Capital. Комплекс розташований в декількох кроках від метро «Оболонь». Головною його особливістю є сучасні квартири-студіо - від однокімнатних до дворівневих пентхаусів - з відкритими плануваннями (open space), які дозволять втілити будь-які, навіть найсміливіші, планувальні та дизайнерські рішення.
З 5-го по 15-поверхи розташована 71 квартира-студіо, серед яких на останніх двох поверхах є і дворівневі пентхауси з панорамними вікнами і власними лаунж-терасами на даху. На п'ятому поверсі житлової частини спроектований вихід на відкриту терасу з сучасним дитячим майданчиком, зонами відпочинку і ландшафтним дизайном.
У стилобатной частини, яка складе перші чотири поверхи Obolon Plaza, розмістяться кафе і ресторани, салони краси, магазини та офіси - все необхідне для комфортного життя і відпочинку. Для резидентів комплексу передбачений власний підземний паркінг на 45 авто і 4 мотоцикла, а також наземний гостьовий паркінг на 21 авто. Завершення будівництва Obolon Plaza заплановано на 2022. Obolon Plaza - квартири бізнес-класу для закоханих в Оболонь.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): В процесі реалізації.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ (м. Оболонь).

Project Name: LCD Obolon Plaza.
Nomination: Business class LCD project.
Category: Unsold residential building.
Head Architect: Oleksii Shadyria.
List of Team Members: Oleksii Shadyria, Dmytro Vovk, Yuriy Korol.
Company's Name: Capital Construction.
Contact Details: Capital.construction@icloud.com, 044 426 10 60, https://capital-construction.com.ua/.
Short Description of the Project: Obolon Plaza is a new business-class residential complex in Obolon from developer Dragon Capital. The complex is located a few steps from the metro "Obolon". The main feature of the complex is modern studio apartments - from one-room to two-level penthouses - open space, which will implement any design solutions. From the 5th to the 15th floor there are 71 studio apartments. On the last two floors there are two-level penthouses with panoramic windows and private roof lounges. On the fifth floor of the residential part there is an exit to the open terrace with a modern playground, recreation areas and landscaping. The stylobate part, which will make up the first four floors of Obolon Plaza, will house cafes and restaurants, beauty salons, shops and offices - everything you need for a comfortable life and rest! Residents of the complex have their own underground parking for 45 cars and 4 motorcycles, as well as above-ground guest parking for 21 cars. Completion of the construction of Obolon Plaza is scheduled for 2022. Obolon Plaza - business class apartments for lovers of Obolon!
Project Year ( or unrealized status): In the process of implementation.
Project Location: Ukraine, Kyiv (Obolon).
№20421,
Номінація: проект ЖК бізнес-класу.
Категорія: реалізований житловий об'єкт
Назва проекту: Будівництво 5-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з технічними поверхами за адресою: смт.Таїрове, масив №22, діл.12,13,14, масив №23, діл.12,13 на території Таїровської селищної ради, Овідіопольського району Одеської області.
Ведучий архітектор (ПІБ): Левченко Людмила Борисівна.
Склад команди: технічний директор Атаян Г.М., провідний інженер-конструктор Данченко С.Ю., головний спеціаліст водопостачання і каналізації Мемрук В.П., керівник групи опалення та вентиляції Волинська В.П., керівник групи ЄОМ Федорова Л.В.
Назва компанії: ТОВ «Цівільпроект».
Місто: Одеса.
Контактні дані: email: office@zars.ua | телефон: +38 048 777 55 33 | https://park-sovinon.ua/
Стислий опис проекту (до 1000 знаків):
Житловий комплекс "Парк Совіньйон" – це сучасний парк-резиденція, 75% території якого займає благоустрій та інфраструктура. Проект знаходиться на стадії реалізації. Передбачається будівництво першої та другої черги. На даний момент проходить будівництво першої черги. Вже здано 4 будинка, в процесі будівництва знаходиться ще 2. А незабаром почнеться старт продажу ще одного будинку.

Комплекс містить будинки з червоної керамічної цегли з проектним плануванням і можливістю об'єднання квартир. Житловий фонд поділяється на 38 секцій і в цілому налічує 1141 квартир трьох типів.

Фасади будинків житлового комплексу виконані в стилі сучасної класики. Вони доповнюють собою естетику паркової зони житлового комплексу.

Тут знаходиться все, що необхідно для повноцінного життя сучасної людини: торгово-розважальний комплекс, фітнес-клуб, салони краси, аптеки, магазини, ресторани, кінотеатр, відділення банку, спортивні майданчики, дитячий садок та інша інфраструктура.

Поєднання природного ландшафту місцевості, морського та степового повітря, а також понад 1000 спеціально висаджених дерев і гектари зелених насаджень, роблять повітря в «Парку Совіньйон» особливо чистим, а комплекс, в цілому — дійсно унікальним.

У нашому комплексі щільність забудови набагато нижче, ніж в будь-якому спальному районі, а також у більшості сучасних житлових комплексів. Це означає, що на кожного мешканця нашого комплексу доводиться набагато більше території.

Рік реалізації проекту: у стадії реалізації, реалізація першої черги - 2023 рік
Місце реалізації проекту: смт.Таїрове, масив №22, діл.№12,13,14, масив №23, діл. №12,13 на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.
Площа проекту: площа 1-ї черги. Площа ділянки (1 трикутник) - 2,6823 га, площа забудови - 7782,6 м2, площа житлових будинків - 37778 м2, площа квартир - 25626,2 м2.Nomination: business class residential complex project.
Category: Unsold residential building.
Project Name: project of apartment houses with technical floors.
Head Architect: Levchenko Liudmyla Borysivna.
List of Team Members: technical director Ataian. G.M., leading design engineer Danchenko S.Yu., chief specialist of water supply and sewerage Memruk V.P., head of the heating and ventilation group Volynska V.P., group leader Fedorova. L.V.
Company's Name: Tsyvilʹproekt Ltd.
Contact Details: email: office@zars.ua | телефон: +38 048 777 55 33 | https://park-sovinon.ua/
Short Description of the Project (max 1000 symbols):
"Park Sauvignon" is a state-of-the-art residental park where landscaping and amenities cover 75% of the territory. The project is under implementation. The construction of the first and second stages is envisaged. The first stage is currently under construction. 4 houses have already been handed over, 2 more are under construction. Sales of another house will start soon.

The complex "Park Sauvignon" consists of the houses made of red ceramic bricks with a project layout and a possibility of apartments uniting. The housing stock is divided into 38 sections and consists in total of 1141 apartments of three types.

The facades of the apartment buildings in the Residential Complex have been designed in a contemporary classic style especially for this project and they enhance the park zone aesthetic.

This place has everything a present-day man needs to live large: a shopping and entertainment centre, a fitness club, beauty salons, pharmacies, shops, restaurants, a cinema, a bank branch, sports grounds, kindergarten and other amenities.

The natural landscape, sea breeze, steppe air, hectares of lush greenery and over 1000 especially planted trees make the air in Park Sauvignon uniquely clean and the complex itself really one-of-a-kind.

In our complex, the housing density is considerably less than in any other residential area or in most known residential complexes. This means that each and every resident of our complex enjoys much more territory.

Project Year: in the implementation stage, the implementation of the first stage - 2023
Project Location: Tairove township, array №22, div. №12,13,14, array №23, div. №12.13 on the territory of Tairov village council of Ovidiopol district of Odessa region.
№20501
Назва проекту: :Житловий комплекс «Грані»
Номінація : проект ЖК бізнес-класу;
Статус на поточний момент: нереалізований житловий об'єкт
Ведучий архітектор: Зеров Олександр.
Склад команди: : Зеров Олександр, Шаповал Олександ, Завадська Олена, Науменко Ірина, Козаков Денис.
Назва компанії: OMEGA ARCHITECTURAL BUREAU
Контактні дані: Е-mail: asegroup.info@gmail.com Мобільний телефон: +38 067 560 74 32
Короткий опис проекту: Житловий комплекс розташований у місті Дніпро (Україна). Композиційне рішення комплексу завершує формування одного з найвищих пагорбів правого берега річки Дніпро та створює найвищу абсолютну відмітку міста. Об'єкт включає в себе дві висотні секції 19 та 24 поверхи, розміщенні на стилобаті з експлуатованою покрівлею.
Рік проектування: 2017-2020
Місце реалізації проекту: бульвар Зоряний, 1-Б, м.Дніпро


Project name: Residential complex «EDGES»
Nomination: Residential complex - comfort class
Actual Status : unrealized residential object
Chief Architect: Zerov Alexandr.
List of Team Members: Zerov Alexander, Shapoval Alexander, Zavadskaya Elena, Naumenko Irina, Kozakov Denys.
Company name: OMEGA ARCHITECTURAL BUREAU
Contact details: Е-mail: asegroup.info@gmail.com tel.: +38 067 560 74 32
Brief description of project: The residential complex is located on an important highway (Zaporizhzhya highway), Dnipro, Ukraine. The design of the complex completes the formation of one of the highest hills on the right bank of the Dnipro River and creates the highest absolute mark of the city. Object includes two high-rise units 19 and 24 floors located on stylobate with the exploited roof.
Project year: 2017-2020.
Project location: Zoryanyy Boulevard, 1b, Dnipro, Ukraine.

№20502
Назва проекту: Сіті
Номінація: Кращий проект бізнес класу
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП: Олександр Беценко
Склад команди: Квич Віталій, Петрич Павло, Петрич Євгенія
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: м. Львів, вул. Лисенка 21, індекс 79008, тел. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com
Короткий опис проекту:
"Архітектура повинна відповідати ускладненому світовідчуттю сучасної людини…" Рем Колхаас
Основна ідея проекту, не переривати пішохідний зв'язок між житловим масивом та парком "700 річчя Львова" і створити архітектуру, яка зруйнує сприйняття будівлі як монотонної коробки. В рівні першого і другого поверхів споруда розбита на дві частини, що забезпечує наскрізний прохід та підсилює суспільний простір. У двір немає доступу автомобілів.
Під всією площею забудови влаштований підземний паркінг. Житлові поверхи та підземний паркінг розділяє перший поверх в якому влаштовані приміщення громадського обслуговування.
Споруда розбита по горизонталі на два блоки, верхній з яких повернутий відносно осі на кілька градусів, що створює цікаве архітектурне сприйняття будівлі. На 11-му поверсі влаштована експлуатована тераса з видом на місто та відпочинковою зоною для мешканців.
Рік реалізації проекту: 2016-2018
Місце реалізації проекту: Україна, Львів, пр. В. Чорновола 69

Project name: Sity
Nomination: Best business class project
Actual status: Realized
Chief architect: Alexander Betsenko
Team members: Vitaliy Kvych, Petrych Pavlo, Petrych Yevheniya
Company name: AVR Development
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008 tel. +38 067 927 13 15 email: avr.architecture@gmail.com
Description of project:
"Architecture should respond to the complicated world outlook of the modern man…" Rem Koolhaas
The main idea of the project is not to interrupt the pedestrian link between the residential area and the "700 anniversary of Lviv" park and create an architecture that will destroy the perception of the building as a monotonous box. In the level of the first and second floors, the building is divided into two parts, providing a through passage and strengthening the public space.
In the yard, there is no access for cars. The whole area under the building is arranged semi-underground parking. The first floor of the building has commercial function and at the same time separates housing and parking.
The building is divided horizontally into two parts, the upper part of which is rotated about the axis by a few degrees, which creates an interesting architectural appearance of the building. On the 11th floor, there is an exploited terrace with an incredible view of the city and a recreation area for the inhabitants.
Project year: 2016-2018
Project location: 69 V. Chornovola Avenue, Lviv, Ukraine


№20539
Назва проекту:

Житловий комплекс UNIT.Home

Номінація:

Житлова нерухомість / нереалізований проект ЖК бізнес-класу

Ведучий архітектор:

Дмитро Васильєв, Олександр Попов, Катерина Оначук

Склад команди:

Р. Горпенюк, Е. Сичугова, Р. Лисенко, В. Фалч, Ю.Блонна, Т. Брова, А. Ахтирський, З. Бова, М. Ковиляєва, Д. Несчотний, О. Федоряка, В. Пивнюк, К. Дарнобід

Назва компанії:

Архіматика

Контактні дані:

ООО Архіматика, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.

тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Короткий опис проекту:

Житловий комплекс UNIT.Home розташувався на території інноваційного парку UNIT.City (територія колишнього мотозаводу) і займає 11,7 га. UNIT.Home буде складатися з дев'яти кварталів, будівлі матимуть різну висоту (6-20 поверхів). Всього - 2475 квартир, S забудови-175000м2. Комплекс оснастять інноваційними системами: енергоефективне освітлення SMART Lightning, автоматизоване управління інженерним обладнанням BMS, система моніторингу з використання ресурсів (тепло, світло, вода) SMART Home, відеоспостереження з розпізнаванням осіб, тривожні кнопки і Drone Patrol, який буде стежити за безпекою з повітря.

Якщо бізнес-кластер в UNIT.City називають «мозком» інноваційного парку, то UNIT.Home повинен стати його «серцем».

Рік реалізації проекту:

2019-2025

Місце реалізації проекту:

вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва.

Project name:

Residential complex UNIT.Home

Nomination:

Residential architecture / Unrealized business class residential project

Lead Architect:

Dmytro Vasyliev, Aleksander Popov, Varvara Bebeshko

List of Team Members:

K. Onachuk, S. Grabar, J. Melnichuk, R. Gorpenyuk, E. Sychugova, R. Lysenko, V. Falch, J. Blon, T. Brova, A. Akhtyrsky, Z. Bova, M. Kovylyayeva, D. Neschotny, O. Fedoryaka, V.Pyvnyuk, K. Darnobid

Company name:

Archimatika

Contact details:

LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.

p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Brief description of project:

The residential complex unit.Home is located on the territory of the innovative park UNIT.City (the territory of the former motorcycle factory) and occupies 11.7 hectares. Unit.Home will consist of 9 blocks, buildings will have different heights (6-20 floors). Total - 2475 apartments, S built-175000 m2. The complex is equipped with innovative systems: Energy-efficient smart lighting, automated management of BMS engineering equipment, system of monitoring of resource use (heat, light, water), video surveillance with face recognition, alarm buttons and Drone Patrol, which will monitor safety from the air. If the business cluster in unit.city is called the "brain" of the innovative park, then unit.Home should become its "heart".

Project year:

2019-2025

Project location:

8 Sim'ї Khokhlovykh str., Kyiv, Ukraine.

№20541
Назва проекту:

Житловий комплекс White Lines

Номінація:

Архітектура житлових будівель / Нереалізований проект ЖК бізнес-класу

Ведучий архітектор:

Дмитро Васильєв, Олександр Попов, Марина Босенко, Юлия Середенко, Олександр Столовий

Склад команди:

Володимир Гнатієнко, Рустам Горпенюк, Євгенія Сичугова, Крістіна Малійова, Любомир Пащенко, Євгеній Дасклюк, Ксенія Петракевич, Зореслав Поліщук, Аліна Томчук, Андрій Бєлов, Дмитро Пилецький, Ілля Керелюк, Катерина Растопша, Олександра Платонова, олексій Горащенко, Світлана Шрамко, Тетяна Рубльова, Вікторія Левон, Євгеній Прутян, Євгенія Токарєва, Марина Кабакова, Владислав Котенко

Назва компанії:

Архіматика

Контактні дані:

ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.

тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Короткий опис проекту:

Комплекс, в якому мешканці забезпечені всім необхідним безпосередньо за місцем проживання. Три житлові висотні башти стоять на двоповерховому стилобаті, по кутах майданчика, в найкращих видових точках. У стилобатній частині зосереджені торгові, культурні і спортивно-розважальні функції. На експлуатованих покрівлях стилобату запроектований внутрішній двір з благоустроєм для мешканців комплексу площею 0,8 гектара з пагорбами і схилами і дитячими майданчиками. Горизонтальні лінії на фасадах стилістично об'єднують всі частини будівлі в одне ціле, нагадуючи нитку, яка місцями більш щільно охоплює фасад, місцями ширшає і вільніше, крім того вони функціональні - за цими лініями ховаються кошики для кондиціонерів.

Загальна площа: 125 000 м2.

Рік реалізації проекту:

2021

Місце реалізації проекту:

Україна, Київ, вул. Васильківська, 1

Project name:

Residential complex White Lines

Nomination:

Residential architecture / Unrealized business class residential project

Lead Architect:

Dmitro Vasyliev, Aleksander Popov, Marina Bosenko, Yulia Seredenko, Oleksander Stolovyi

List of Team Members:

Volodymyr Hnatiienko, Rustam Gorpeniuk, Yevheniia Sychuhova, Kristina Maliiova, Liubomyr Paschenko, Yevhenii Dasksliuk, Kseniia Petrakevych, Zoreslav Polishchuk, Alina Tomchuk, Andrii Bielov, Dmytro Piletskyi, Illia Kereliuk, Kateryna Rastopsha, Oleksandra Platonova, Oleksii Horashchenko, Svitlana Shramko, Tetiana Rublova, Viktoriia Levon, Yevhenii Prutian, Yevheniia Tokareva, Maryna Kabakova, Vladyslav Kotenko

Company name:

Archimatika

Contact details:

LLC ARCHIMATIKA, 01054 Kyiv, Ukraine, 38 Turhenievska St.

p.:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Brief description of project:

This is the complex where residents are provided with everything they need directly at the place of residence. Three residential high-rise towers stand on a two-storey stylobate, at the corners of the site, in the best viewpoints. In the stylobate part trade, cultural and sports and entertainment functions are concentrated. On the operated roofs of the stylobate, a courtyard with landscaping for the residents of the 0.8-hectare complex with hills and slopes and playgrounds has been designed. Horizontal lines on the facades stylistically unite all parts of the building into one whole, resembling a thread, which in some places more densely covers the facade, in some places wider and freer, in addition, they are functional - behind these lines are hidden baskets for air conditioners.

Total area: 125,000 m2.

Project year:

2021

Project location:

Ukraine, Kyiv, 1 Vasylkivska St


№20544
Назва проекту: ЖК «Compass»
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я., Чукля А.В., Малеш О.Т., Данилюк С.І., Мамут В.Д., Мамут-Лесь О.Д., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В., Романюк С. Р.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектом передбачається комплекс заходів з благоустрою території, влаштування майданчиків для відпочинку із ґрунтовим та травмобезпечним покриттям, озеленення і освітлення прилеглої території. До комплексу заходів по благоустрою території проектом передбачається встановлення тротуару, заїздів-пандусів для МГН на територію, влаштування гостьових автостоянок, виділення майданчика для встановлення сміттєзбірних контейнерів, влаштування дитячих майданчиків, та освітлення прилеглої території. При проектуванні благоустрою врахована необхідність у забезпеченні ділянки озелененням. Передбачені рекреаційні зони у вигляді територій відпочинку дорослих і дітей, які обладнані лавицями, ігровими малими архітектурними формами, тренажерами для заняття спортом та ін. Ділянка двору замощена різноманітними матеріалами, що забезпечує кращу взаємодію людини з навколишнім середовищем та наближає його до природнього. Одним з основних елементів благоустрою є інтерактивна зона, обладнана, окрім тактильного мощення, світловими елементами, які при взаємодії людини з поверхнею активуються та створюють ефект присутності, тим самим запрошуючи відвідувачів. Також на ділянці передбачено влаштування фонтану в сучасному стилі. Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мощення, організація озеленення, розташування малих форм, забезпечує безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту транспорту. Запроектовані житлові будинки складаються з чотирнадцяти односекційних блоків. Будівлі шести, восьми та десяти поверхові. Під блоками та внутрішнім двором розміщений паркінг в два рівня. Вхід в житловий комплекс проходить через хол Блоку 1. В Блоці 1 розмішений заклад громадського харчування на 25 посадочних місць та торговий зал (непродовольчих товарів). В блоці 2 розмішений вбудований дитячий садок тимчасового перебування дітей (до 4 годин). В Блоці 13,14 розміщені торгові зали. У всіх Блоках розміщені одно рівневі житлові квартири. В Блоці 9 на верхніх поверхах розміщені дворівневі квартири. Об'ємно-планувальними рішеннями в будинку передбачено 1-о, 2-о, 3-ох, 5-и кімнатні квартири.
Рік реалізації проекту: 2021-2022 рр.
Місце реалізації проекту: вул. Буковинська, 62, в м. Чернівці№20546
Назва проекту: ЖК «Янтарний»
Номінація: Проект ЖК бізнес-класу.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди:Гавриш В.Я., Данилюк С.І., Мамут В.Д., Малеш О.Т., Чукля А.В., Мамут-Лесь О.Д., Романюк С. Р., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330

Короткий опис проекту: Проектований житловий будинок знаходиться по вулиці Канівській, що є перпендикулярною до вулиці Сторожинецька, яка в свою чергу входить до основних міських транспортних артерій міста Чернівці. Це дає змогу вільного доступу до громадського транспорту та з легкістю потрапити до будь якої частини міста, до навчальних, оздоровчих та торгових закладів. В адміністративному відношенні, ділянка на якій пропонується будівництво розташована в Шевченківському районі. Ділянка неправильної форми. Загальний об'єм складається з дев'ятиповерхових блоків зблокованих торцевими стінами. Створений громадський просторі для відпочинку мешканців, оснащено дитячий майданчик, майданчик для заняття спортом та господарський. По планувальних рішеннях, в цокольних поверхах та під майданчиками, передбачається дворівневий паркінг. З першого во восьмий поверх плануються одно-, дво- та трьох кімнатні квартири. На дев'ятому поверсі знаходяться дворівневі квартири. В об'ємно-архітектурному рішенні будинок простий та лаконічний, з невеликими скошенними елементами. Використані великі об'єми скління. В оздобленні переважає облицювальна цегла, також присутнє пофарбування окремих ділянокна фасадів в білий колір на останніх поверхах. В подальшому розвитку, передбачається забудова всього району. Завдяки цьому створиться ефект «комфорт тауну» - замкнутого простору для мешканців, що дає змогу почувати себе в безпеці, вільного доступу до необхідних громадських, розважальних та побутових.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Канівська, 23-А, в м.Чернівці
№20614
Номінація – Архітектура житлових будівель (проект ЖК бізнес-класу), категорія – реалізований об'єкт

Назва проекту - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Лисенка, 57 у м. Львові зі знесенням існуючих будівель»

Головний інженер проекту (ПІБ) - Угрин Ярослав Богданович

Склад команди: Козлов Віталій, Стахів Тарас, Матвіїв Юрій, Станков Володимир

Назва компанії - ТзОВ «ІП «Комфортбуд»

Місто- Львів

Контактні дані - 79031, Україна, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 23

тел.: +38 (032) 295-60-78

Стислий опис проекту (до 500 знаків) - Будинок розташований в центральній частині міста Львова (в історичному ареалі) поруч з музеєм народної архітектури та побуту, під горою Високий замок. Складний рельєф ділянки (перепад висот по ділянці 9,0 м) та високий відсоток забудови (майже 60%) дозволяють мешканцям милуватися панорамами Львова виключно з лоджій, балконів та терас (і мешканцям це дуже подобається). У будинку всього 7 квартир (3 двокімнатні, 2 трикімнатні та 2 шестикімнатні (у двох рівнях)). Вирішення фасадів у стилі історизм – це комплімент оточуючій забудові.

Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого) – 2015

Місце реалізації проекту – м. Львів, Україна

Площа проекту – 1215 кв. м (площа житлового будинку)

№20614
Номінація – Архітектура житлових будівель (проект ЖК бізнес-класу), категорія – реалізований об'єкт

Назва проекту - «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Лисенка, 57 у м. Львові зі знесенням існуючих будівель»

Головний інженер проекту (ПІБ) - Угрин Ярослав Богданович

Склад команди: Козлов Віталій, Стахів Тарас, Матвіїв Юрій, Станков Володимир

Назва компанії - ТзОВ «ІП «Комфортбуд»

Місто- Львів

Контактні дані - 79031, Україна, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 23

тел.: +38 (032) 295-60-78

Стислий опис проекту (до 500 знаків) - Будинок розташований в центральній частині міста Львова (в історичному ареалі) поруч з музеєм народної архітектури та побуту, під горою Високий замок. Складний рельєф ділянки (перепад висот по ділянці 9,0 м) та високий відсоток забудови (майже 60%) дозволяють мешканцям милуватися панорамами Львова виключно з лоджій, балконів та терас (і мешканцям це дуже подобається). У будинку всього 7 квартир (3 двокімнатні, 2 трикімнатні та 2 шестикімнатні (у двох рівнях)). Вирішення фасадів у стилі історизм – це комплімент оточуючій забудові.

Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого) – 2015

Місце реалізації проекту – м. Львів, Україна

Площа проекту – 1215 кв. м (площа житлового будинку)

Made on
Tilda