№20002
Назва проекту: Horizont Hotel and Business Center.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія
: Нереалізованний житловий проект.
Статус на поточний момент: Концепт.
Ведучий архітектор: Максим Шульга.
Назва компанії
: Група компаній AVG.
Контактні дані: Адреса: м. Київ, пр. Соборності, буд.15; тел.: +38 044 227 34 94.
Еmail: office@avg.ua; www.avg.ua
Опис проекту: Україна потребує нових та якісних рішень у сфері бізнес-центрів та готельних комплексів.
Головна ідея - валізи на багажній каруселі схожі на будівлі. А ще, у них так само як у будівель
різна наповненість, що і спонукає до створення комплексу, який можна наповнити в залежності
від потреб міста. Особливість даного комплексу - це можливость комбінування декількох
варіантів функціонального призначення в залежності від вектору розвитку району та міста.
Місце реалізації проекту:
Україна.

Project name: Horizont Hotel and Business Center.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unrealized housing project.
Current status: Concept.
Leading architect: Maxim Shulga.
Company name: AVG Group of Companies.
Contact information: Address: Kyiv, Sobornosti Ave., building 15; tel .: +38 044 227 34 94.
E-mail: office@avg.ua; www.avg.ua.
Project description: Ukraine needs new and high-quality solutions in the field of business centers and hotel complexes.
The main idea is that the suitcases on the luggage carousel look like a building. And yet, they have the same as the buildings
different content, which encourages the creation of a complex that can be filled depending
from the needs of the city. The peculiarity of this complex is the possibility of combining several
functional options depending on the vector of development of the district and city.
Project location: Ukraine.
№20004
Назва проекту: East Point.
Номінація
: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Концепт.
ГАП та склад команди:
Мазіар Міан.
Назва компанії: Група компаній AVG.
Контактні дані: Адреса: м. Київ, пр.Соборності, буд. 15; тел.: +38 044 227 34 94.
Еmail: office@avg.ua; www.avg.ua
Опис проекту: Архітектори надихалися філософією скарбів, якими багаті грузинські гори. Як відомо, гори - це джерело дорогоцінних каменів і металів. Стилістичне рішення проекту було продиктовано формою гранованого діаманта - одного з найцінніших мінералів.
Концепція - Корпуси торгового центру схожі з мінералом з відточеними гранями, причому частина з них має скляний дах і стіни. Вхідна група являє собою ворота з стилізованого пісковика. Вечірнє підсвічування з мінливими сценаріями світла, як магніт, притягує погляди. Екологічні матеріали і сучасні технології піднімають проект на якісно новий рівень.
Місце реалізації проекту: Грузія.

Project name: East Point.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Actual Status: Concept.
Chief Architect and Team Members: Maziar Mian.
Company name: AVG Group of Companies.
Contact details: Kyiv, Sobornosti ave. 15, tel.: +38 044 227 34 94, email: office@avg.ua; www.avg.ua.
Brief description of project: The architects were inspired by the philosophy of the treasures with which the Georgian mountains are rich. As you know, mountains are "storehouse" of precious stones and metals. The stylistic decision of the project was dictated by the shape of a faceted diamond - one of the most valuable minerals.
Concept - The buildings of the shopping center are similar to a mineral with sharp edges, some of which have a glass roof and walls. The entrance group is a gate of stylized sandstone. Evening lights with changing scenarios of light, like a magnet, attract the eye. Eco-friendly materials and modern technologies raise the project to a new level.
Project year: 2018.
Project location: Georgia.
№20024
Назва проекту: Паблік Центр
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі
Ведучий архітектор: Проектне бюро — Архіматика
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Місце, де все загальне стає власним і все особисте - для кожного. Сусіди і гості, батьки і діти, друзі і приятелі ... Місце, яке об'єднує не залежно від віку, погоди або часу доби ... Випити кави, купити багет, послухати музику або обговорити останні новини, все це – ПАБЛIК ЦЕНТР.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ. вул. Кільцева дорога, 1
№20031
Назва проекту: "Blurred border".
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія:
Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Шумелда О.С., Цілінська І.С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: +38 098 825 11 08.
Email: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Перша зустріч завжди незабутня, чи то з людиною, чи з країною. Перетнувши кордон, ми одразу складаємо враження про країну. Хочеться, щоб знайомство з Україною не було стереотипним, а надихало. Тому, для нас важливим було не тільки спроектувати об'єкт, а й донести певний посил, що архітектура в Україні може бути "іншою".
Наше бачення — візитна карточка України- концептуальний проект прикордонного міні - автотерміналу "Blurred border", який включає в себе:
• кафе-ресторан;
• магазин;
• зону пікніка;
• відпочинкову дитячу зону;
• паркінг для автомобілів та автобусів.
Проектована ділянка знаходиться за 2 км. від міжнародного пункту пропуску Грушів біля польсько-українського кордону. Площа території складає 1 га.
Локація - живописна. Вільні просторі обрії полів із лугових квітів, ліси та діброви. При проектуванні, ми розуміли наскільки важливим є даний об'єкт в цій локації. Аби не порушувати тутешню природу, використали принцип зелених дахів. Виділили місце не тільки під комерцію, але й для дитячої відпочинкової зони та пікніка.
Дахи будівлі оснащені білими сонячними модулями від швейцарського дослідницького центру CSEM, у яких ефективність понад 10%. Раніше це вважалося практично неможливим, оскільки білі поверхні відображають більшу частину видимого світла. Модуль виглядає як великий білий аркуш паперу з захисною скляною поверхнею, тому його легко вписати в нашу концепцію будівлі.
На першому поверсі знаходяться санвузли (для різних груп населення), рецепція, зала для очікувань, кафе-ресторан, кухня, магазин та технічні приміщення. На другому поверсі — санвузол, приміщення для персоналу, технічні приміщення. До будівлі передбачено три основні входи та один технічний.
"Blurred border" — це той випадок, коли форма доповнює суть. Наша будівля (паперовий літачок) як символ нових можливостей, бачень та змін, який задає певний напрям в країні та свідомості людей.
Майбутнє не можна передбачити, але його можна запроектувати. І ми, як архітектори і дизайнери, сьогодні маємо працювати не стільки над формою, скільки з ідеєю, культурним контекстом, задавати певний тон розвитку міста та країни і формувати ієрархію цінностей в суспільстві.
Місце проекту: Україна, с. Грушів.

Project Name: "Blurred border".
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Not implemented.
Head Architect: Shumelda Oksana Stepanivna.
List of Team Members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Contact Details: tel.: +38 098 825 11 08, e-mail: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Short Description of the Project: The first meeting is always unforgettable, either with a person, or with a country. When we pass the frontier, we immediately make an impression about the country. It would be desirable that the acquaintance with Ukraine was not stereotypical, but inspiring. Therefore, it was important for us not only to design the project, but also to convey a certain message that architecture in Ukraine may be "different".
Our vision of the business card of Ukraine - the conceptual design of the border mini-auto terminal "Blurred border", which includes:
• cafe-restaurant;
• shop;
• picnic area;
• recreational children's zone;
• parking for cars and buses;
The projected area is 2 km far from the international point of the Hrushiv crossing near the Polish-Ukrainian border. The area of the territory is 1 hectare.
Location is picturesque. Free space horizons of fields of meadow flowers, forests, and otters. When we were designing, we understood how important this object is in this location. In order not to violate the local nature, the principle of green roofs was used. Allocated a place not only for commerce, but for the children's recreation area and picnic. The roofs of the building are equipped with white solar modules from the Swiss research center CSEM, which have an efficiency of over 10%. Previously, this was considered practically impossible, since white surfaces represent most of the visible light. The module looks like a large white sheet of paper with a protective glass surface, so it's easy to fit into our concept of the building.
On the first floor, there are WC (for different groups of people), reception, hall for waiting, cafe-restaurant, kitchen, shop and technical premises. On the first floor, there are WC, room for the staff and technical premises. The building has three main inputs and one technical.
"Blurred border" is the case, when the form complements the essence. Our building (like a paper airplane) is a symbol of new opportunities, visions and changes that set a certain direction in the country and people's consciousness.
The future cannot be foreseen, but it can be designed. And as architects and designers, today we have to work not so much on the form, as with the idea and cultural context, to ask a certain tone for the development of the city and the country and to form a hierarchy of values in society.
Project Year: 2019.
Project Location: Ukraine, Hrushiv.
Project Area: 1 ha.
№20040
Назва проекту: "Житловий комплекс на острові Рибальський у м. Києві"
Номінація: Багатофункціональні будівлі.
Ведучий архітектор: Гоцко Святослав Ігорович.
Склад команди: Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк, Ірина Курило.
Назва компанії: "Проектна Майстерня Бєляєвих".
Контактні дані: Е-mail: office@ato-bel.com.ua Мобільний телефон: 063-832-69-25
Короткий опис проекту:

Даний проект представляє конкурсну пропозицію на кращу забудову кварталу острова Рибальський у м. Києві.

Концепцією передбачено забудова кварталу з влаштуванням функцій комерції, житла та культурного центру, який пропонується віддати для здачі в оренду великому якісному оператору книгарні.

Запроектовано не лише якірну функцію, а й містобудівну домінанту, яка завершує вул. Електриків та якісно ознаковує весь Рибальський острів. Домінанта дозволяє утворити повноцінні проколи та понизити поверховість кварталу. Ідея полягає у тому, що життєвий простір не ділиться категорично на публічний та приватний, а високий рівень комфорту мешканців досягається завдяки плавному перетіканні просторів від приватного до публічного із додаванням напівприватного та напівпублічного.

Для формування самобутньої та впізнаваної ідентики кварталу запропоновано такі рішення:

- виразне завершення якірної секції із створенням образу маяка;

- архітектурно виразний характер культурного центру;

- тераса, як самобутня платформа для життя громадського простору;

- зовнішня експозиція археологічних артефактів, що можуть бути знайдені під час будівельних робіт на рибальському острові.

Будівля культурного центру складається із холу (містить атріумні сходи, що органічно витікають з тераси та забезпечують відвідувачам відчуття атмосфери перебування у маяку) та двох трирівневих блоків, сполучених містками на кожному рівні. Більший із блоків пропонується оператору великої книгарні, яка стала б культурним ядром Рибальського острова та була комерційно вигідною, оскільки аналогів повноцінних книгарень такого масштабу та якості у Києві немає. Менший блок пропонується розглядати як багатофункційні простори для читалень, виставок, проведення культурних та освітніх заходів. Функціональна організація будівлі культурного центру дозволяє порівневу здачу приміщень в оренду на початкових етапах забудови Рибальського острова до появи потужного оператора орендаря.

Загалом квартал складається із дев'яти секцій: якірної, трьох кутових і п'яти типових. У кварталі забезпечена диференціація житлового фонду за рівнем комфорту, а саме - якірна секція містить квартири підвищеного рівня комфорту.

Розташування вертикальних комунікацій забезпечує більш привабливу орієнтацію квартир, що важливо для житла такого рівня. Також запропоновано гнучке планування типової секції, яке передбачає варіант з 4-ма квартирами компактних площ, або варіант з 3-ма квартирами більшої кімнатності. Така опція даватиме можливість реагувати на зміну попиту на ринку нерухомості без зміни конструктиву та без втручання у інженерні мережі - змінюється лише фасад для формування літніх приміщень для кожної з квартир.

Рік проектування: 2017

Місце реалізації проекту: Рибальський острів, м. Київ.Project name: Residential complex on the Rybalsky Island in Kyiv.
Nomination: Mixed-use architecture.
Lead Architect: Sviatoslav Gotsko.
List of Team Members: Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk, Iryna Kurylo.
Сompany name: ATO-Bel architects.
Contact details: Е-mail: office@ato-bel.com.ua, +38 063-832-69-25.

Brief description of project:

This project represents a competitive concept for the best development of the quarter of the Rybalsky island in Kyiv.

The concept provides the development of the quarter with the implanting of a commerce function, housing and cultural center, which is proposed to give to a large bookstore operator for renting.

Among an anchor function, it is also proposed to create a town-planning dominant that completes the Elektrykiv str and highlights the whole Rybalsky island. Dominant allows you to create high-quality punctures and to lower the floor area of the block. The idea consists in a believement that the living space is not categorically divided into public and private and a high level of comfort for the inhabitants is achieved through the smooth "flow" of spaces from private to public, with adding of semi-private and semi-public spaces.

For the formation of a distinctive and recognizable identity of the quarter, the following solutions are proposed:

- a definite completion of the anchor section with the creation of the image of the lighthouse;

- architecturally expressive character of the cultural center;

- a terrace as an original platform for the life of the public space;

- external exposition of the archaeological artifacts that can be found during construction work on the Rybalsky island.

The building of the cultural center consists of a hall (containing atrium stairs that flow organically from the terrace and provide a sense of luminous atmosphere) and two three-level blocks connected by bridges at each level. The larger of the blocks is offered to the operator of a big bookstore, as it is expected to become the cultural core of the Rybalsky island and is commercially profitable, since there are no analogues of high-quality bookshops of this scale in Kyiv. A smaller block is proposed as a multi-functional space for reading rooms, exhibitions, cultural and educational event organisation.

The functional organization of the building of the cultural center allows for the rental of premises in a comparative way at the initial stages of the construction of the Rybalsky Island.

In general, the quarter consists of nine sections: anchor, three angular and five typical. The housing development of the quarter is differentiated according to the level of comfort, namely - the anchor section contains apartments of high comfort level.

The location of vertical communications provides more attractive orientation of apartments, which is important for housing of this level. Also, the flexible planning of a typical section, which includes an option with 4 apartments with compact areas, or an option with 3 apartments of more rooming, is proposed. This option will give an opportunity to respond to changing demand in the real estate market without changing the design and without interference in the engineering networks – the only thing which changes is the façade because of the designing of the summer premises for each apartment.

Project year: 2017
Project location: Rybalsky Island, Kyiv.

№20048
Назва проекту: Багатофункціональний житловий комплекс Славутич 2.0
Номінація: Багатофункціональні будівлі
Ведучий архітектор: Дмитро Васильєв, Олександр Попов, Катерина Оначук
Склад команди: Р. Горпенюк, М. Морозов, Є. Науменко, К, Малійова, В. Фалч, Р.Лисенко, Ю. Блонна, М.Михальченко, А. Бєлов, Т. Брова, О. Ахтирський, З. Бова, Д. Несчотний
Назва компанії: АРХІМАТИКА
Контактні дані: тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Короткий опис проекту: Успіх ЖК Славутич надихнув девелоперську компанію на продовження забудови ділянки. Щоб забезпечити хорошу інсоляцію комплексу малоповерхові будівлі розміщені ближче до проспекту, а висотні будівлі в глибині ділянки розгорнуті з певною ритмікою.Таким чином вийшла різновисотна композиція комплексу, яка гармонійно продовжує стилістику ЖК Славутич. Повноцінна інфраструктура комплексу включає не тільки дитячі установи, магазини, кафе, але навіть ТРЦ та поліклініку.
Загальна площа: 103 760 м2.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Бажана 151Б


Project name:
Multifunctional complex Slavutich 2.0
Nomination: Mixed-use architecture
Lead Architect: Dmytro Vasyliev, Aleksander Popov, Kateryna Onachuk
List of Team Members: R. Horpenyuk, M. Morozov, Y. Naumenko, K. Maliyova, V. Falch, R.Lysenko, Y. Blonna, M.Mykhalchenko, A. Belov, T. Brova, O. Akhtyrskyi, Z. Bova, D. Neschotnyi
Company name: ARCHIMATIKA
Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Brief description of project: The success of RC Slavutich inspired the development company to continue building the site. To ensure a good insolation of the complex, low-rise buildings are located closer to the avenue, and high-rise buildings in the depth of the site are deployed with a certain rhythm. Thus, the composition of the complex harmoniously continues the RC Slavutich style. The full infrastructure of the complex includes not only children's institutions, shops, cafes, but also mall and polyclinic.
Total area: 103 760 m2.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, 151B Bazhana Str.

№20073
Назва проекту: Центр Митрополита Андрея Шептицького.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Штефан Беніш, Майкл Іннераріті.
Склад команди: Юліан Чаплінський, Володимир Йосипчук, Ганжа Віталій, Ірина Паракуда, Катерина Ковальчук, Євгенія Петрич, Марія Щербакова, Наталія Дімітрієвич.
Назва компанії
: Behnisch Architekten, Chaplinskyy & Associates, AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008; тел.: +38 067 927 13 15.
Email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: Центр Митрополита Андрея Шептицького - це новітній інформаційно-ресурсний центр, котрий включає в себе бібліотеку, громадський простір, навчальні приміщення та приміщення адміністрації університету. Однин з основних гасел УКУ є відкритість, тому цей термін став головною ідеєю при проектуванні Центру Шептицького. З архітектурної точки зору, термін "відкритість" відіграє важливу роль у планувальній структурі будівлі, її взаємозв'язку з оточуючим середовищем. Простір центру є безбар'єрним, а заходи, що тут відбуваються є доступними також для маломобільних груп людей.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів.

Project name: Metropolitan Andrei Sheptytsky Center.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Stefan Benisch, Michael Innerity.
Team members: Yulian Chaplinsky, Volodymyr Yosypchuk, Ganzha Vitaliy, Iryna Parakuda, Kateryna Kovalchuk, Yevhenia Petrych, Maria Shcherbakova, Natalia Dimitrievych.
Company name: Behnisch Architekten, Chaplinskyy & Associates, AVR Development.
Contact information: address: Lviv, street Lysenka, bldg. 21, index 79008; tel .: +38 067 927 13 15.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Project description: Metropolitan Andrei Sheptytsky Center is the newest information and resource center, which includes a library, public space, educational premises and university administration premises. One of the main slogans of UCU is openness, so this term became the main idea in the design of the Sheptytsky Center. From an architectural point of view, the term "openness" plays an important role in the planning structure of the building, its relationship with the environment. The space of the center is barrier-free, and the events that take place here are also available for less mobile groups of people.
Project location: Ukraine, Lviv.
№20083
Назва проекту: Культурний центр єврейськoї общини.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Катерина Зозуля.
Контактні дані: Адреса: Украъна, м. Київ, вул. Волинська, буд. 11/14, к.103, індекс 03151; +38 093 599 71 05.
Опис проекту: Головна концепція полягає у створені гнучкого, функціонального та комфортного простору. У даному проекті досягнуто це було за допомогою поєднання в одному модулі багатьох різноманітних процесів: відпочинок, дозвілля, спілкування, молитва. Замість поширеного раніше прийому організації громадського простору у вигляді системи ізольованих приміщень все частіше застосовуються підходи, які дають можливість поєднувати функції освіти, відпочинку, спілкування і розваги в безперервному, перетікаючому просторі.
Багатофункціональний культурний центр з розумним розподілом функціональних зон буде перевагою для міста та місце зустрічі та проведення часу.
Форма будівлі в плані представлена у вигляді підсвічника – основні об'єми будівлі, та накрита дахом у вигляді таліта (טַלִּית) - молитовного одягання в іудаїзмі, що представляє собою особливим чином виготовлене прямокутне покривало. Воно розглядається як одягання в святість приписів Тори і символічне підпорядкування волі Бога.
З головного фасаду дах має вигляд покритої голови єврея талітом під час молитви, який спадає на плечі та спускається вниз по колоні. Колони представляють собою кисти, які підвішені до куточків. Як би не виглядав сам таліт – його значення саме в кистях.
Територія ділянки виходить головним фасадом на вулицю Челюскінців. Основною перевагою місця розташування є навколишнє озеленення та відсутність щільної забудови навколо. Один з фасадів виходить на південь в сторону озеленення, та виконаний в вигляді зеленого амфітеатру, де можна провести час, поряд знаходиться тераса, яка виходить з кафе.
Головне архітектурно-планувальне рішення – створити простір з окремими функціями, чітко розділеними між собою та зручними комунікаціями між ними. Так, при вході ми потрапляємо в головний хол, та в залежності від нашої мети ми можемо перейти в актовий зал, синагону, кафе чи офісні приміщення або піднятись на другий поверх та оглянути виставочні зали чи зайти в актовий зал.
Основні зони культурного центру:
• громадський хол з зонами рекреації та відпочинку;
• актовий зал;
• синагога;
• кафе;
• офісні приміщення;
• технічні приміщення.
Основна каркасна система представлена збірними залізобетонними колонами. Крок вертикальних елементів каркасу – нерегулярний, згідно з архітектурно-планувальними рішеннями.
В колонах та монолітних залізобетонних стінах передбачається встановити металеві з'єднувальні елементи для закріплення зовнішніх та внутрішніх стін. Плити перекриття в зонах влаштування комунікаційних отворів і з'єднання з вертикальними елементами каркасу підлягають посиленому армуванню. Сходові марші та площадки виконані з монолітного залізобетону.
Горизонтальна і вертикальна гідроізоляція заглиблених приміщень виконується з двох шарів гідроізолу на поліестеровій основі.
Обидві вхідні групи мають сходи з пандусом для людей з обмеженими можливостями.
Всі підлоги виконуються із зносостійких матеріалів (зокрема керамічна плитка підвищеної зносостійкості та покриття з природного каменю – мармур, граніт, лабрадорит).
Частина покрівлі, яка знаходиться в правій частині культурного центру над кафе і є зовнішнім амфітеатром, який передбачається з природнім озелененням, що передбачає влаштування трав'яного покриву.
Місце реалізації проекту: Черкаська обл., м. Умань, Україна.

Project name: Cultural Center of the Jewish Community.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Kateryna Zozulya.
Contact information: Address: Ukraine, Kyiv, st. Volyn, bldg. 11/14, room 103, index 03151; +38 093 599 71 05.
Project description: The main concept is to create a flexible, functional and comfortable space. In this project, this was achieved through a combination in one module of many different processes: rest, leisure, communication, prayer. Instead of the previously common method of organizing public space in the form of a system of isolated rooms, approaches are increasingly used that make it possible to combine the functions of education, recreation, communication and entertainment in a continuous, flowing space.
A multifunctional cultural center with a reasonable distribution of functional areas will be an advantage for the city and a place to meet and spend time.
The shape of the building in the plan is presented in the form of a candlestick - the main volumes of the building, and covered with a roof in the form of talit (טַלִּית) - prayer clothing in Judaism, which is a specially made rectangular cover. It is seen as dressing in the sanctity of the precepts of the Torah and symbolic submission to the will of God.
From the main façade, the roof has the appearance of a Jew's head covered with talite during prayer, which falls on his shoulders and descends down the column. Columns are brushes that are suspended from the corners. No matter what the tallit looks like - its significance is in the hands.
The territory of the site faces the main facade on Chelyuskintsiv Street. The main advantage of the location is the surrounding landscaping and the lack of dense buildings around. One of the facades faces south towards landscaping, and is made in the form of a green amphitheater, where you can spend time, next to the terrace, which overlooks the cafe.
The main architectural and planning decision is to create a space with separate functions, clearly separated from each other and convenient communications between them. Yes, at the entrance we enter the main hall, but depending on our purpose we can go to the assembly hall, synagogue, cafe or office space or go up to the second floor and see the exhibition halls or enter the assembly hall.
The main areas of the cultural center:
• public hall with recreation and recreation areas;
• Assembly Hall;
• synagogue;
• coffee;
• office space;
• technical premises.
The main frame system is represented by prefabricated reinforced concrete columns. The step of the vertical elements of the frame is irregular, according to the architectural and planning decisions.
In columns and monolithic reinforced concrete walls it is planned to install metal connecting elements for fixing external and internal walls. Slabs in the areas of communication openings and connections with vertical elements of the frame are subject to reinforced reinforcement. Stairways and landings are made of monolithic reinforced concrete.
Horizontal and vertical waterproofing of recessed rooms is made of two layers of waterproofing on a polyester basis.
Both entrance groups have a ramp staircase for people with disabilities.
All floors are made of wear-resistant materials (including ceramic tiles of high wear resistance and natural stone coverings - marble, granite, labradorite).
Part of the roof, which is located in the right part of the cultural center above the cafe and is an outdoor amphitheater, which is provided with natural landscaping, which provides for the arrangement of grass cover.
Project location: Cherkasy region, Uman, Ukraine.
№20084
Назва проекту: Багатофункціональний комплекс "FOREST TOWERS".
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Рябоконь Вікторія Ігорівна.
Склад команди: Черткова Ольга Євгеніївна.
Назва компанії
: ТОВ «М.А.С. Групп».
Контактні дані: http://www.m-a-s-g.com.ua/, +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Опис проекту: Житловий комплекс "Forest Towers" росташований в місті Атирау Казахстан, в західній частині мікрорайону "Жілгородок", який з трьох сторін омивається річкою Урал.
Основне завдання проекту - створення поліфункціонального комплексу для життя і дозвілля з високим рівнем комфорту.
Основна ідея - використання затінюють фасадних елементів, що нагадують крони дерев, створення відокремленого озелененого двору-променаду над стилобатной частиною, яка розділяє комерційні і житлові рівнів комплексу.
Комплекс є складною структурою з приміщень громадського та комерційного призначення, пов'язаних вертикально сходами і ліфтами з житловими рівнями. У підземному поверсі передбачені паркінги для жителів комплексу і для відвідувачів. У стилобатной частини, яка займає два поверхи, розташовуються: Центр сучасного мистецтва, торговий центр, ресторан, хол готелю, паркінг на 257 авто.
Для створення комфортних і безпечних зон відпочинку, дитячих майданчиків, комплекс розділений по висоті на дві частини променадом. На територію променаду можна потрапити з будь-якого рівня по сходах, ліфтів і зовнішнім пішохідним пандусах. житлові блоки Розміщення комфортабельних квартир запроектовано в трьох 6-ти і 7-ми поверхових житлових секція. Розміщення і поворот секцій виконаний з урахуванням інсоляції квартир і панорамних видів на річку. Кожна секція обладнана панорамним і вантажним ліфтами. На території променаду, під секцією, розташовані дитячі майданчики, захищені від опадів та сонця.
Місце реалізації проекту: м. Атирау, Казахстан.

Project name: Construction of residential complex "FOREST TOWERS" in Atyrau, Kazakhstan.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Chief Architect: Ryabokon V. I.
Team Members: Ryabokon V. I., Chertkova O. E.
Company name: LLC "M.A.S. Group »
Contact details: tel.: +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Description of project: The residential complex is located on the banks of the Ural River near pedestrian and road bridges and should become a new symbol of Atyrau.
Basic principles: environmental friendliness, reduced energy consumption, comfort.
The main idea is to create a complex for life and leisure with a high level of comfort and green promenade for all residents of the city, and the use of facade elements in the form of tree crowns.
The complex is a complex structure of public and commercial premises, connected vertically by stairs and elevators with residential levels. In the basement there are parking lots for residents of the complex and for visitors. In the stylobate part, which occupies two floors, are: Center for Contemporary Art, shopping center, restaurant, hotel lobby, parking for 257 cars.
To create comfortable and safe recreation areas, playgrounds, the complex is divided in height into two parts by a promenade. The promenade can be reached from any level by stairs, elevators and outdoor pedestrian ramps. residential blocks Accommodation of comfortable apartments is designed in three 6- and 7-storey residential sections. Placement and rotation of sections is made taking into account the insolation of apartments and panoramic views of the river. Each section is equipped with panoramic and freight elevators. On the territory of the promenade, under the section, there are playgrounds, protected from rain and sun.
Project location: Atyrau, Kazakhstan.
№20112
Назва проекту: "White root".
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Шумелда Оксана Степанівна, Цілінська Ірина Степанівна.
Назва компанії
: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: +38 098 825 11 08.
Email: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Ділянка проектування знаходиться в передмісті м. Городок вздовж траси Львів-Шегині. Місце мальовниче, оточене зеленню дерев і великою кількістю водойм різного масштабу. Перед нами поставили завдання створити невеличку приватну стоматологічну клініку в сформованому кварталі.
Органічно до ділянки проектування, перед головним фасадом запроектована декоративна водойма. Щоб мінімізувати шумовий вплив траси буферною зоною між кабінетами і дорогою є сходова клітка і почекальня. Одним з основних акцентів проекту є гра світла і тіні і максимальне проникнення денного світла в споруду.
На першому поверсі розташовані: сходова клітка, почекальня, два стоматологічні кабінети з великими панорамними вікнами на внутрішнє подвір'я, санвузли і підсобні приміщення. Коридори від кабінетів відмежовуються скляними перегородками (на вимогу пацієнтів можна заслонити шторою).
На другому поверсі запроектовані: сходова клітка, почекальня, 3 стоматологічні кабінети, санвузол. Для провітрювання в кабінетах запроектовані вікна в стінах, але основне освітлення в кабінетах відбуватиметься через світловий ліхтар. Пацієнти, сидячи в стоматологічному кріслі, зможуть спостерігати за мінливим і прекрасним українським небом.
Фасад з сторони траси і фасад входу до будинку оздоблені декоративною напівпрозорою цегляною кладкою. Така декоративна стіна і відмежовує і об'єднує водночас. Кладка присутня в огорожі ділянки і на фасадах, потім вона "заходить" в інтер'єри сходової клітки і почекалень... Ми "впустили" всередину озеленення цієї місцевості. По центрі сходових маршів росте дерево, яке гіллям пнеться вгору до сонця, що проникає крізь світловий ліхтар, по цегляній кладці в'ється плющ, у почекальнях з підлоги ростуть рослини, середовище заходить крізь панорамні вікна, отвори в кладці і світлові ліхтарі.
Місце реалізації проекту: м. Городок, Україна.


№20140
Назва проекту: Багатофункціональний комплекс Retail Village у місті Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Куцевич Богдан, Владислав Артюхов, Яссер Алхакбані.
Назва компанії
: Kutsevych+partners, Rumoz.
Контактні дані: +38 067 409 23 65.
Email: bkutsevych@yahoo.com.
Опис проекту: Концепція багатофункціонального центру передбачає створення комплексу будівель різного призначення: офісної нерухомості; ресторанів і кафе; торгово-розважального центру з кінотеатром і атракціонами. Загальна площа комплексу 200 000 м2.
Фасади об'єктів комплексу розроблено за принципом зменшення загального масштабу будівель та створення різновеликих малоповерхових об'ємів.
Комплекс об'єднаний єдиною упорядкованою територією, до складу якої входять громадські простори, пішохідні алеї, дитячі майданчики, тіньові навіси, автостоянки, фонтани, великі озеленені площі. Концепція комплекса це - retail village, багатофункціональне містечко, де всі об'єкти з'єднуються між собою пішохідними містками і терасами.
Основна ідея комплексу - переосмислити традиційну модель закритого ТРЦ з критими галереями і «відкрити» будівлі в сторону вулиці, заохотити модель торгівлі street retail, властиву для центрів історичних міст і дати можливість відвідувачам комплексу більше часу проводити на відкритому повітрі.
Місце реалізації проекту: Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія.
Площа проекту: 200 000 м2.

Project Name: Retail Village multifunctional complex in Riyadh, Saudi Arabia.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Bogdan Kutsevich, Vladislav Artyukhov, Yasser Alhakbani.
Company name: Kutsevych + partners, Rumoz.
Contact details: +38 067 409 23 65.
E-mail: bkutsevych@yahoo.com.
Project description: The concept of the multifunctional center provides for the creation of a complex of buildings for various purposes: office real estate; restaurants and cafes; shopping and entertainment center with cinema and attractions. The total area of the complex is 200,000 m2.
The facades of the complex are designed on the principle of reducing the overall scale of buildings and creating small volumes of various sizes.
The complex is united by a single landscaped area, which includes public spaces, pedestrian alleys, playgrounds, shady canopies, parking lots, fountains, large landscaped areas. The concept of the complex is a retail village, a multifunctional town, where all objects are connected by pedestrian bridges and terraces.
The main idea of the complex is to rethink the traditional model of a closed shopping center with covered galleries and "open" buildings towards the street, encourage the street retail model typical of historic city centers and allow visitors to spend more time outdoors.
Project location: Riyadh, Saudi Arabia.
Project area: 200,000 m2.
№20160
Назва проекту: Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. М. Вовчка, 18-а в Оболонському районі м. Києва.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Костін Є, Яцевський О.
Назва компанії
: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24.
E-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: В компаніях роздрібної торгівлі MOYO за 16 -17 роки виросла кількість Персоналу у зв'язку з розширенням. Тому була потреба в проекті сучасного багатофункціонального центру з вбудованим магазином та конференц залом. Перед нами стояла завдання запроектувати будівлю, в якій різні підрозділи компанії працюватимуть цілодобово. Будівля поєднується перехідними галереями з старою будівлею та автоматизованим конвеєром для швидкої доставки товару в магазин. Зовнішній образ будинку продиктований функціональним наповненням всередині.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Оболонський район, вул. М. Вовчка, 18-а.
Площа проекту: 10 907 кв.м.

Project name: Reconstruction of a single property complex on the street. M. Vovchka, 18-a in the Obolon district of Kyiv.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Realized.
Team composition: Kostin Y, Yatsevsky O.
The company name: NEW NEWS PROJECT LLC.
Contacts: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24.
E-mail: іnfo@n-vision.pro.
Project description: In the 16-17 years, companies MOYO increased the number of staff in connection with expansion. Therefore, there was a need to design a modern multifunctional center with a built-in shop and a conference room. We were tasked with designing a building in which the various units of the company would work around the clock. The building combines transitional galleries with the old building and an automated conveyor for quick delivery of goods to the store. The exterior image of the house is dictated by the functional filling inside.
Place of project implementation: Kyiv, Obolonskiy district, vul. M. Vovchka, 18-a.
Project area: 10 907 sq.m.
№20187
Назва проекту: Be the One.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Юрець Сергій, Качай Інна.
Назва компанії
: Da Vinchi Group.
Контактні дані: адреса: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, офіс 226; тел.: +38 067 414 22 33; сайт: davinchi.com.ua.
Опис проекту: Be the One – комплекс з апартаментами готельного типу, бізнес-центром класу «А», навчальним центром та власною інфраструктурою, що розташований у Києві. Тепер працювати, відпочивати, розвивати бізнес можна не виходячи з дому. Насолодитися вечірнім Києвом із просторої тераси, випити ранкову каву в престижному лобі, позайматися спортом у зручний час, повечеряти всією родиною в ресторані – усе це можливо у новому багатофункціональному комплексі.
Об'єкт розташований у Святошинському районі м. Києва, неподалік від станції метро «Житомирська».
Комплекс складається з двох основних частин (офісної та житлової), які розміщені на спільному стилобаті з підземним паркінгом. На 1 поверсі розташовано просторе лобі та приміщення комерційного призначення. На 2 поверсі заплановано фітнес-клуб для підтримки здорового способу життя. На 3 – навчальні зали та коворкінг, які сприятимуть реалізації активної політики освіти і професійної підготовки дітей та молоді. Вище розташовані офіси з балконами та панорамним заскленням, а у житловій частині – апартаменти різноманітного планування з терасами на верхніх поверхах.
Проектом передбачено наступні енергозберігаючі заходи: огороджувальні конструкції з підвищеним опором теплопередачі, мультифункціональні склопакети і вентиляція з рекуперацією тепла. Також передбачається використання автоматизованого інтелектуального управління інженерними системами будівель.
У будівництві комплексу планується застосування матеріалів з екологічними сертифікатами (EPD, FSC) та матеріалів повторного використання (наприклад, мінераловатний утеплювач фасаду і рами ПВХ-вікон зі вторинної сировини).
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Be the One.
Nomination: Unrealized best multifunction object.
Category: Unsold commercial object.
Actual Status: Вuilding.
Chief Architect and Team Members: Sergii Iuters, Inna Kachai.
Company name: Da Vinchi Group.
Contact details: 03151, Kyiv, Ushunskogo street, 40, office 226, tel.: +38 067 414 22 33, davinchi.com.ua.
Description of project: Be the One – a complex of apartments of hotel type, the business center of class "A", training center and with own infrastructure, located in Kiev. Now to work, relax, develop business without leaving the house. Enjoy an evening Kiev from the spacious terrace to enjoy morning coffee in the prestigious lobby, studying at a convenient time, to have dinner with the whole family in the restaurant – everything is possible in the new multi-use complex.
The facility is located in the svyatoshynskyi district of Kiev, near the metro station "Zhytomyrska".
The complex consists of two main parts (office and residential), located on a stylobate with underground parking. On 1 floor, spacious lobby and commercial premises. On the 2nd floor scheduled fitness club to maintain a healthy lifestyle. On the 3rd – training rooms, and coworking that will contribute to the implementation of an active policy of education and training of children and youth. Located above offices with balconies and panoramic Windows, and in the residential part of the apartment varied floor plans with terraces on the upper floors.
The project includes the following energy saving measures: enclosing structure with increased resistance to heat transfer, a multifunctional double-glazed Windows and ventilation with heat recovery. It also assumes the use of intelligent automated control of engineering systems of buildings.
In the construction of the complex is planned the use of materials with environmental certifications (EPD, FSC) and material reuse (e.g., mineral wool insulation of the facade and frame of PVC Windows from recycled materials).
Project location: Kyiv.
№20188
Назва проекту: CitySPACE.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Юрець Сергій, Качай Інна.
Назва компанії
: Da Vinchi Group.
Контактні дані: адреса: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, офіс 226; тел.: +38 067 414 22 33; сайт: davinchi.com.ua.
Опис проекту: CitySPACE – це багатофункціональний комплекс, що розташований у м. Києві на лівому березі р. Дніпро неподалік від великого транспортного вузла.
В процесі розвитку сучасного ринку нерухомості в Києві створення нового багатофункціонального комплексу є об'єктивною необхідністю соціальними потребами та містобудівними умовами Так з'явилось комфортне середовище для роботи та відпочинку водночас, що вміщає в собі офіси, коворкінги, апартаменти, магазини, кафе, ресторани, спортзал, тематичний канатний парк та ін.
Все це об'єднано єдиним громадським простором, що дає можливість людям з різним типом зайнятості об'єднуватись у єдиному робочому просторі, спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один одному.
На рівні землі по периметру будівлі знаходяться входи в будівлі та громадські заклади: магазини, кафе, спортзал. У внутрішньому контурі будівель двір – громадський та рекреаційний простір для працівників та гостей, піднятий на другий рівень. Це дає можливість всередині на рівні землі здійснювати загрузку та обслуговування кожної секції будівлі, непомітно для всіх. Також тут знаходиться паркінг на 60 машиномісць. По зовнішньому контуру будівлі пожежний об'їзд, з паркомісцями. З внутрішнього двору є виходи до озера через літню терасу та канатний парк.
На 1 рівні знаходяться кафе, ресторани та коворкінги. Всі вони мають виходи в спільний внутрішній двір, де проходитимуть масові заходи та зустрічі на відкритому повітрі.
На вищих рівнях (2-11) у всіх секціях, окрім найменшої, знаходяться науково-дослідні лабораторії та офісні приміщення з панорамними видами на місто та прилеглий лісопарк з озером.
В найменшій секції будуть знаходитись апартаменти різного рівня комфорту.
Верхня багаторівнева частина будівлі формує уступчастий рельєф експлуатованих покрівель. Ця конфігурація терас дає достатню освітленість внутрішнього двору та приміщення офісів, а також служить як рекреаційний простір для працівників та гостей. Земельна ділянка забудована максимально, тому покрівлі будуть «зеленими», з деревами, перголами для тіні. Озеленення виконує важливу екологічну роль, так як очищає повітря від пилу та насичує киснем, затримує воду та живить рослинність на покрівлі, зменшує нагрів покрівлі та економить на кондиціонуванні.
Комплекс матиме клас енергоефективності А+. В комплексі передбачено енергозберігаючі заходи: мультифункціональні склопакети, теплові насоси і вентиляція з рекуперацією тепла. Передбачається використання автоматизованих інтелектуальних систем управління інженерними системами будівель для підвищення енергоефективності використання енергії в приміщеннях.
Для економії електроенергії на системи опалення та вентиляції передбачено використання систем індивідуального контролю температури в приміщеннях. Ці системи контролюватимуть температуру, освітлення та роботу електричних пристроїв тільки в той час коли вони необхідні.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project name: CitySPACE.
Nomination: Unrealized best multifunction object.
Category: Unsold commercial object.
Actual Status: Сoncept.
Chief Architect and Team Members: Sergii Iuters.
Company name: Da Vinchі Group.
Contact details: 03151, Kyiv, Ushunskogo street, 40, office 226, tel.: +38 067 414 22 33, davinchi.com.ua.
Description of project: CitySPACE is a multifunctional complex, which is located on the left bank of the Dnieper river in Kiev, not far from large transport junction.
In the process of development of modern real estate market in Kiev, the creation of a new multifunctional complex is an objective necessity of social needs and urban conditions. So it was a comfortable environment for work and leisure, which includes offices, co-workings, apartments, shops, cafes, restaurants, gym, theme rope park and more.
All the components are connected by public space, which gives the people with different business type an opportunity to unite in the one working space, socialize, exchange ideas and help each other.
On the ground level at the perimeter of the building are the entrances to the buildings and public places: shops, cafes, gym. In the internal circuit of the buildings courtyard – public and recreational space for employees and guestsб raised to the second level. This gives the opportunity inside on the ground level to provide loading and maintenance of each section of the building, unnoticed to all. There is also parking for 60 cars.
At the external contour of a building fire detour, with parking place. From the internal courtyard there are exits to the lake through a summer terrace and a rope park.
There are cafes, restaurants and co-working at 1 level. All of them have exits to the common internal courtyard, where will take a large open-air events and outdoor meetings.
There are research laboratories and office space at the highest levels (2-11) in all sections, except the smallest. All of them have a panoramic view of the city and the neighboring park with a lake.
The different comfort level apartments are in the smallest section.
The upper multilevel part of the building forms the interior landscape of green roof. This configuration of the terraces provides good insolation of the internal courtyard and office premises as well it works as a recreation space for employees and visitors. The site is filled with a building to the limit, so the roofs are designed as green with trees and pergolas for shadows. The greens play an important ecological role, as it cleans the air from dust and fills with oxygen, keeps the water and nourishes the vegetation on the roof, lowers the heat of the roof and saves the conditioning.
The complex will have A+ class of sustainability. There are planned steps for efficiency: multifunctional glazing, heat pumps and ventilation with the recuperation of the heat. Also, there are planned usage of automatic intellectual control of building engineering systems for a higher level of efficiency of the usage of the energy in the rooms.
There is the usage of individual system temperature control planned for electrical energy saving of heating and ventilation systems. These systems will control the temperature, light and the electrical devices work only at the time they are needed.
Project location: Kyiv.
№20195
Назва проекту: Корпоративний кампус у м. Львів.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Гладун Ігор, Мельник Оксана, Юзефик Роман, Юрій Мозіль
Назва компанії
: Space Art.
Контактні дані: +38 067 460 35 20.
E-mail: office.space.lviv@gmail.com.
Опис проекту: Будівля знаходиться в історичному ареалі міста Львова
Головним завданням команди було створення середовища для новаторів та прогресивної молоді. Корпоративний кампус – це нова сторінка в розвитку нашої команди. Гармонійне поєднання будівлі та ландшафту диктувало умови створення простору для людей.
Комплекс має дві функції : бізнес центр та кампус ( колівінг та апартаменти). На даху кампусу запроектована кав'ярня з відкритою терасою. Головне призначення бізнес центру - розвиток стартапів, читання лекцій, проведення масштабних конференцій, бізнес зустрічей та коворкінгу. Створюється реновація спортивних майданчиків та використання сходів до житлової частини кампусу як імпровізованих трибун.
В ядрі основи будівлі запроектовано зимовий сад, який забезпечує мікроклімат у приміщеннях. Сонячні панелі на даху офісної частини одночасно будуть виробляти електроенергію для освітлення будівлі, території та захистять комплекс від перегріву. Проектом передбачена система теплового насоса джерелом якого є "енергетичні" палі. Збір технічної води, яка використовується в господарських цілях кампусу, проводиться з усіх відкритих поверхонь комплексу. Передбачена система рекуперації повітря.
Площа проекту: 6 200 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.

Project Name: Corporate campus in Lviv.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Igor Gladun, Oksana Melnyk, Yuzefik Roman, Yuriy Mozil
Company name: Space Art.
Contact details: +38 067 460 35 20.
E-mail: office.space.lviv@gmail.com.
Project description: The building is located in the historic area of Lviv
The main task of the team was to create an environment for innovators and progressive youth. The corporate campus is a new page in the development of our team. The harmonious combination of building and landscape dictated the conditions for creating space for people.
The complex has two functions: business center and campus (colliving and apartments). A coffee shop with an outdoor terrace is designed on the roof of the campus. The main purpose of the business center is the development of startups, lectures, large-scale conferences, business meetings and coworking. Renovation of sports grounds and the use of stairs to the residential part of the campus as improvised stands are being created.
A winter garden has been designed in the core of the building, which provides a microclimate in the premises. Solar panels on the roof of the office part will simultaneously generate electricity to illuminate the building, the area and protect the complex from overheating. The project envisages a heat pump system whose source is "energy" piles. Collection of technical water, which is used for commercial purposes of the campus, is carried out from all open surfaces of the complex. An air recovery system is provided.
Project area: 6,200 sq.m.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20196
Назва проекту: Flatness.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Віталій Воробей, Олексій Зволянський.
Контактні дані: +38 093 965 04 66.
Email: vorobeydesign@gmail.com.
Опис проекту: Публічний простір в зеленій зоні міста або за межею мегаполісу .Відкритий для всіх охочих відвідувачів. Будівля спроектована для розвитку творчого потенціалу сучасного мистецтва у всіх можливих його проявах. Передбачена арт галерея, виставковий зал. Зовні відкритий простір для легкості сприйняття і відчуття свободи думки. Територія задумана для відпочинку, а також з зоною для активного проведення часу катання на скейтборді і роллерблейдінга.
Масштаб, покриття і проектування дозволяють проводити різного роду івенти такі як фешншоу, перформанс, контести серед представників вуличної культури (скейтбординг, графіті, брейк-данс і т.д.) Одна з головних опор будівлі (стіна) служить для малювання графіті художниками (і не тільки художникам, а всім, хто б хотів себе проявити і спробувати).
«For all of us» слоган є філософією. Всього в чотирьох словах, в повній мірі розкривається вся ідея "Flatness".
Проект натхненний мульти-культурою Барселони. Місто в якому кожен зможе знайти своє. Ми спробували перенести дух свободи творення і споглядання в нашу роботу.
Площа проекту: Площа території 4 000 кв.м., площа будинку 310 кв.м.

Project name: Flatness.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Vitaliy Vorobey, Oleksiy Zvolyansky.
Contact details: +38 093 965 04 66.
E-mail: vorobeydesign@gmail.com.
Project description: Public space in the green zone of the city or outside the metropolis. Open to all interested visitors. The building is designed to develop the creative potential of contemporary art in all its possible manifestations. There is an art gallery, exhibition hall. Externally open space for ease of perception and a sense of freedom of thought. The area is designed for recreation, as well as an area for active pastime skateboarding and rollerblading.
The scale, coverage and design allow for various events such as fashion shows, performances, contests among representatives of street culture (skateboarding, graffiti, break dancing, etc.). not only artists, but all who would like to show themselves and try).
"For all of us" slogan is a philosophy. In just four words, the whole idea of "Flatness" is fully revealed.
The project is inspired by the multi-culture of Barcelona. A city where everyone can find their own. We tried to transfer the spirit of freedom of creation and contemplation into our work.
Project area: Area 4,000 sq.m., house area 310 sq.m.
№20198
Назва проекту: Мультифункціональна арена до Євробаскет 2015.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Черкашин Антон Олександрович.
Склад команди: Антон Черкашин, Андріан Соколовський, Марія Харута, Ганна Абдураімова, Денис Авраменко, Сергій Медін, Максим Поляков.
Назва компанії: Вüro A24D.
Контактні дані: +38 067 209 45 45.
E-mail: cherkashyn@gmail.com.
Опис проекту: Арена знаходиться в 6,2 км від центру міста. Відстань до аеропорту - 1,4 км, до автовокзалу - 4 км. Вдале розташування арени Львова дозволить уникнути транспортного колапсу під час проведення масових заходів.
Місткість: 6 900 місць для баскетболу, 6 600 - концерти.
Поверховість: 5 рівнів.
Паркінг: 600+ паркомісць.
Інфраструктура: зони громадського харчування і торгівлі, інформаційно-діловий центр, офісні приміщення, бізнес-ложі для проведення ділових зустрічей.
За рік арена зможе прийняти 150 різних заходів - від спортивних подій до бізнес зустрічей.
Площа проекту: 24 489 м.кв.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 226 Г.

Project Name: Multifunctional arena to the Eurobasket 2015.
Nomination: Best multifunctional object.
Category: Unrealized commercial object.
Head Architect: Cherkashin Anton Alexandrovich.
List of Team Members: Anton Cherkashin, Andrei Sokolovsky, Maria Harout, Anna Abduraimova, Denis Avramenko, Sergei Medin, Maxim Polyakov.
Company's Name: büro A24D.
Contact Details: +38 067 209 45 45.
Short Description of the Project: The Arena is located 6.2 km from the city center. The airport is 1.4 km away, and the bus station is 4 km away. The successful location of the Lviv arena will avoid a transport collapse during mass events.
Capacity: 6900 places for basketball, 6,600 - concerts.
Floors: 5 levels
Parking: 600+ parking lots
Infrastructure: catering and trade zones, information and business center, office spaces, business lounges zones for meetings.
For the year the arena will be able to take 150 different events - from sports events to business meetings.
Project Year: 2013-2014.
Project Location: Lviv, st. Kulparkovskaya, 226G.
№20207
Назва проекту: Будівництво багатопрофільного центру "RaymondPolis" в м. Трускавець, Україна.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Рябоконь В. І.
Склад команди: Рябоконь В. І., Черткова О. Є.
Назва компанії: ТОВ "М.А.С. Групп".
Контактні дані: +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Опис проекту: "Raymond-Polis" знаходиться поряд з житловими будинками та вокзалом, що дозволяє комплексу гармонічно поєднати в собі: паркінг, готель, ресторан, торгово-розважальний центр, офісний центр, кафе, теле-радіостанцію та багатопрофільний центр.
Основна ідея: створення багатопрофільного комплексу для просторого, комфортного та
безпечного співіснування робітників, туристів та всіх жителів міста. А також збільшення відсотку
озеленення шляхом облаштування скверу та часткового влаштування зеленої покрівлі.
Площа проекту: 17 100 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Construction of "Raymond-Polis" Multifunctional. Center in Truskavets, Ukraine.
Nomination: The best multifunctional object.
Category: Unsold commercial object.
Chief Architect: Ryabokon V. I.
Team Members: Ryabokon V. I., Chertkova O. E.
Company name: LLC "M.A.S. Group".
Contact details: tel.: +38 095 797 26 34.
E-mail: m.a.s.group.ua@gmail.com.
Description of project: "Raymond-Polis" is located next to residential buildings and a train station, allowing the complex to blend seamlessly into: a parking lot, a hotel, a restaurant, a shopping and entertainment center, an office center, a cafe, a television station and a multifunctional center.
The main idea is to create a multifunctional complex for the spacious, comfortable and safe coexistence of workers, tourists and all residents of the city. As well as increasing the percentage of landscaping by arranging the garden and partially arranging the green roof.
Project year (or unrealized status): Sketch Project.
Project location: Truskavets, Ukraine.
Project area: 17 100 m2.
№20223
Назва проекту: Центр розвитку дітей та юнацтва в м. Києві.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Орленко Дарина Володимирівна.
Склад команди: архітектор, інженер проектувальник Запетляєв Сергій.
Назва компанії: приватний архітектор.
Контактні дані: +38 095 721 21 59.
Опис проекту: Основна ідея даного проекту полягає у створенні відкритого і незаангажованого простору для дитини в творчості і науці на базі сучасної філософії «Сталого розвитку». Майбутні дорослі, свідомі люди, мають виховуватися із шкільного віку у відкритому і доступному для розуміння оточенні, де дитину не ділять на гуманітарія чи техніка, а там де будь-яка дитина розуміє, що базою для творчості є наука, яка закладає початок для творіння чогось прекрасного і піднесеного, будь то фотографія, мелодія, скульптура чи картина, де оточуюче середовище запроектоване так, що дитина зі шкільної парти розуміє, що таке "Відповідальне використання різноманітних предметів для продовження їх життєвого циклу після виконання первинних функцій". Дитина підліткового віку дуже вразлива до зовнішніх чинників, саме тому давши підлітку можливість реалізації в різних галузях на базі однієї платформи, ми гарантуємо свободу спроб, яка в той же час буде ненав'язливо регулюватися під наглядом менторів.
Центр розвитку дітей та юнацтва розташований в м. Києві за адресою вулиця Богатирська, Оболонський район. Поруч знаходиться рекреаційна зона озера Міністерка та новий житловий район «Італійський квартал». Місце для розташування даного об'єкту підібрано виходячи зі зручності потрапляння, потенціалу реконструкції дорожньої розв'язки та розширення житлових забудов. Таким чином центруючи забудову відповідно ділянки ми отримуємо близькість до зручного розміщення транспорту та мальовничу рекреаційну зелену зону з водоймами. Виходячи з ідеї форма також була підібрана в зовнішній динаміці, але зберігає внутрішній логічний спокій, де зовні ми бачимо різнорівневі фасади, динамічні перголи, зелений дах з сонячними панелями, а в середині всі класи зацентровано відповідно лекторію першого поверху, що знаходиться в заглибленні відносно рівня підлоги і ніби заохочує отримувати різнобічні знання. Фасад Центру дітей та юнацтва виконаний із скляних панелей з відображенням відео матеріалів у вечірній час та доступності отримання сонячного освітлення в денний. На другому поверсі розташоване кафе із зеленим садом захованим за панорамним заскленням з виходом на літні тераси.
Поверхи поділені на два сектори, де перший поверх відповідає за науку і техніку, а другий - за мистецтва, таким чином дитина пробуючи себе в різних галузях математики, комп'ютерних технологій, хімії, фізиці, ботаніці і отримуючи ази формування світу, змінюючи інтерес на сферу мистецтва, ніби підіймається далі, де отримавши необхідне ґрунтовне знання оточуючого світу зможе творити розгорнуте та вже зріле мистецтво. А виходячи за межі Центру, зрілий підліток приносить в сім'ю і в оточення принципи правильного споживання і правильного ставлення до оточуючого середовища, де ресурси економляться і матеріли використовуються згідно принципів філософії «Сталого розвитку».
Площа проекту: 3 990.44 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project Name: Center for Development of Children and Youth in Kyiv.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Orlenko Darina.
List of Team Members: architect, engineer designer Sergey Zapetlyaev.
Company's Name: private architect.
Short Description of the Project: The basic idea of this project is to create an open and open space for the child in creativity and science based on the modern philosophy of "Sustainable Development". Future adult conscious people have seen that they join the skin team in an open and accessible environment for the modern world, somewhere not to share in the humanities or technology, where anyone will find that the creativity is the science that is needed to start their own a creative way to be beautiful and emphasize anything with a photo, tune, sculpture or painting surrounding the environment to ask for them to put together a school party that needs to use different items to extend their cycle time after checking out and f nktsiy primary. The child is subject to a great deal of their latest factors, and then they come under different branches on the basis of which can be guaranteed by a free attempt, which at the same time will be unreliable, regulating by joining under the smallest mentors.
The Center for Development of Children and Youth was located in Kyiv at Bogatyrska Obolonskyi Street. Nearby is the recreational area of Lake Ministerica and the new living area of the Italian Quarter. The location for this other enterprise has proved to be convenient to use, the potential for reconstruction of road development and the expansion of residential buildings. Thus, we use the built-in portion of the plots, and we get great speed to quickly increase the size of the transport and the beautiful recreation of the green water area. Detecting with perfect shape has also been found in new dynamics, but it retains an internal logical calm. Somewhere we see the favorites of the facades, the dynamic pergolas, the green roof of the solar panels, and in general, everything is classified, and the lecturer believes that there is in-depth accordingly. period. encourages a variety of knowledge. The facade of the Center for Children and Youth is made of glass panels with video playback in eternal time and the availability of sunshine in the daytime. On the other turn, you have found a cafe with a green garden, hidden behind a panoramic glazing with access to summer terraces.
Surfaces are divided into two sectors, which are the first to trust science and technology and the other for the arts, thus trying to try themselves in different mathematics, computer technology, chemistry, individuals, botany, and the use of science-related aversion. field of art. more where they received the necessary thorough knowledge of the secluded world, they were able to create a comprehensive and mature art of art. We, on the Internet, mentioned that the Mature Unit Center brings in the family and is surrounded by the principles of the right location and the right location to an environment that remains economical, and that resources are saved and used in the policy of the Sustainable Development philosophy.
Project Year ( or unrealized status): Unrealized status.
Project Location: Kyiv.
№20235
Назва проекту: Автостанція ДП МА "Бориспіль".
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Казарянц С.В.
Назва компанії: ТОВ "БЮРО РАДЕН".
Контактні дані: +38 067 238 32 27.
E-mail: raden_2005@ukr.net.
Опис проекту: Оскільки даний проект є об'єктом інфраструктури, тому він надає комфортну можливість створити систему транспортного обслуговування з використанням автобусів та з урахуванням залізничної станції в межах населених пунктів України.
Основне середовище ділянки будівництва наявність об'єктв МА «Бориспіль» в тому числі безпосередньо терміналу «D». Зберігаючи існуюий сквер, який активно включено в систему благоутсрою аеропорту.
З енергозберігаючих заходів були використані склопакети з енергозберігаючим покриттям, а також можливістьавтоматично керувати мікрокліматом (температура, вентиляція та кондиціювання) в середні будівлі.
Площа проекту: 17 100 кв.м.
Місце реалізації проекту: Київська область, Бориспільський р-н, село Гора, Україна.

Project name: Bus station of Boryspil International Airport.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Kazaryants SV
Company name: RADO BUREAU LLC.
Contact details: +38 067 238 32 27.
E-mail: raden_2005@ukr.net.
Project description: As this project is an object of infrastructure, it provides a comfortable opportunity to create a system of transport services using buses and taking into account the railway station within the settlements of Ukraine.
The main environment of the construction site is the presence of objects of MA "Boryspil", including directly to the terminal "D". Maintaining the existing square, which is actively included in the system of improvement of the airport.
Of the energy-saving measures were used double-glazed windows with energy-saving coating, as well as the ability to automatically control the microclimate (temperature, ventilation and air conditioning) in medium-sized buildings.
Project area: 17,100 sq.m.
Project location: Kyiv region, Boryspil district, Hora village, Ukraine.
№20243
Назва проекту: Zeppelin.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Грищенко Роман, Скіф Олексій, Гарнага Вікторія, Ігор Миронюк, Наталія Жиркова, Бацунов Сергей.
Назва компанії: Терра Проджект.
Контактні дані: +38 067 637 30 24.
E-mail: info@terra-project.com.ua.
Опис проекту: Декларація архітектурного стилю: Іронічність і парадоксальність. Театральність і складні образні асоціації.
Особливості архітектурного рішення: Ділянка проектування розташована в зоні конфлікту двох громадських просторів: публічного (загальноміського) і приватного (дворового простору житлових будинків). На сьогоднішній день відбувається експансія (розширення) приватного за рахунок міського. Крім того простір обтяжений інженерними спорудами радянської епохи - ТП і ГРП.
Ми пропонуємо створення міського скверу в комплекті зі спорудою - скульптурою. Об'єкт-скульптура або арт-об'єкт на нашу думку здатний оживити простір і дати поштовх до реновації неякісної існуючої житлової забудови
Площа проекту: 6 000 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 47.

Project name: Zeppelin.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Roman Grishchenko, Alexey Skif, Victoria Garnaga, Igor Myronyuk, Natalia Zhirkova, Sergey Batsunov.
Company name: Terra Project.
Contact details: +38 067 637 30 24.
E-mail: info@terra-project.com.ua.
Project description: Declaration of architectural style: Irony and paradox. Theatricality and complex figurative associations.
Features of the architectural solution: The design area is located in the conflict zone of two public spaces: public (citywide) and private (yard space of residential buildings). To date, there is an expansion (expansion) of the private at the expense of the city. In addition, the space is burdened with engineering structures of the Soviet era - TP and hydraulic fracturing.
We offer the creation of a city park complete with a building - a sculpture. In our opinion, a sculpture or art object can revive the space and give impetus to the renovation of low-quality existing housing
Project area: 6,000 sq.m.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv, street Zhylyanska, bldg. 47.
№20260
Назва проекту: PLATINUM CENTRE.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Романюк Р. О.
Назва компанії: ТОВ "АРЧІКВІН".
Контактні дані: +38 093 741 02 63.
E-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Опис проекту: PLATINUM CENTRE - це об'єкт який спрямований на відпочинок, дозвілля, спілкування, самовдосконалення, навчання, розвиток бізнесу та себе як людини і особистості. Вільне планування поверху дозволяє втілити будь-які ідеї функціональності: сьогодні - це офіс, завтра - це зал для заняття танцями або місце проведення художньої виставки.
Проектом передбачено огороджувальні конструкції з підвищеним опором теплопередачі, мультифункціональні склопакети. Для усіх інженерних мереж передбачається використання автоматизованого інтелектуального управління. У будівництві об'єкту планується застосування матеріалів з екологічними сертифікатами (EPD, FSC).
PLATINUM CENTRE - це місце де творять і створюють.
Площа проекту: 5 301,7 кв. м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project name: PLATINUM CENTER.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Romanyuk R.O.
Company name: ARCHIKVIN LLC.
Contact details: +38 093 741 02 63.
E-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Project description: PLATINUM CENTER is an object that is aimed at recreation, leisure, communication, self-improvement, training, business development and yourself as a person and an individual. Free floor planning allows you to implement any ideas of functionality: today - it's an office, tomorrow - it's a ballroom or a venue for an art exhibition.
The project provides for enclosing structures with high heat transfer resistance, multifunctional double-glazed windows. The use of automated intelligent control is envisaged for all engineering networks. It is planned to use materials with environmental certificates (EPD, FSC) in the construction of the facility.
PLATINUM CENTER is a place where they create and create.
Project area: 5,301.7 square meters.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv.
№20262
Назва проекту: «ERMOLAEV CENTER» Багатофункціональний комплекс в м. Дніпро.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Филимонов С. Л.
Склад команди: Каширіна Н. В., Розум А. І., Іванов Д. В., Жиліна О. С., Ткаченко А. А., Подріз К. О., Басанська І. І.,Москвітіна Н. В.
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects.
Контактні дані: +38 066 445 79 60.
E-mail: filimonov@arhstudio-f.com.
Опис проекту: Багатофункціональний комплекс є частиною комплексної реконструкції кварталу в межах вулиць Гоголя, Паторжинського, Шевченка, Південної. Робота є продовженням послідовного перетворення цієї частини міста у соціально-активний осередок.
Комплекс складається зі стилобату і трьох різновисоких об'ємів на ньому. 4-х поверхова частина виходить на червону лінію і членінням максимально ув'язана з опорною історичною забудовою. Об'єм, що розташовується перпендикулярно вулиці відходить від червоної лінії сходинками. Висотний об'єм – максимально занурений вглиб кварталу, аномально відсікається існуючим провулком, тому має гострокутну форму і тим самим артикулює на його криволінійність.
На червону лінію виходить офісно-торгівельний блок, висотний об'єм – житло, в стилобаті - механізований багатоярусний паркінг.
Офісна і житлова частини мають відокремлені входи: офісна з вулиці Шевченка через упоряджений внутрішній двір, житлова - з провулка.
Проектом передбачається створення експлуатованих покрівель, великого озелененого простору спільного користування всередині кварталу із зонами відпочинку, дитячим майданчиком, що сполучається пішохідним мостом із двором на стилобаті.
Площа проекту: 32 500 кв. м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 43.

Project Name: Multifunctional building «ERMOLAEV CENTER» on. Shevchenko street, Dnipro.
Nomination: Unbuilt multifunctional object.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Fylymonov Serhii.
List of Team Members: Fylymonov Serhii, Kashyrina Nataliia, Rozum Alla, Ivanov Dmitro, Julina Alexandra, Tkatchenko Anna, Podriz Catherine, Basanska Irina, Moscvitina Natalia.
Company's Name: FILIMONOV & KASHIRINA architects.
Contact Details: e-mail: filimonov@arhstudio-f.com, tel.: +38 066 445 79 60, e-mail: kashirina.architect@gmail.com, tel.: +38 095 738 16 77.
Short Description of the Project: The multifunctional complex is a part of the complex reconstruction of the quarter within Gogol, Patorzhynsky, Shevchenko and Ujnaja streets,. The work is a continuation of the consistent transformation of this part of the city into a socially active center.
The complex consists of a stylobate and three different volumes on it. The 4-storey building overlooking the red line is maximally tied to the main historical building.. The volume, which is perpendicular to the street, departs from the red line by stairs. The highest volume is the most immersed in the quarter, it is anomalously cut off by a bystreet, so it has an acute-angled shape and thereby articulates the bystreet' curvature.
On the red line there is an office-trading block, high-rise volume - housing, in a stylobate - mechanized multilevel parking.
The office and residential parts have separate entrances: an office entrance from Shevchenko Street through an arranged courtyard, a residential entrance from the bystreet.
The project envisages the creation of operated roofs, a large green shared space inside the quarter with recreation areas, a playground which connects with the yard on the stilobate by pedestrian bridge.
Project Year (or unrealized status): In process.
Project Location: 43, Shevchenko street, Dnipro, Ukraine.
Total area: 32 500 m2.
№20263
Назва проекту: Розважальний комплекс «Вогні цирку» м. Дніпро.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Филимонов С. Л., Каширіна Н.
Склад команди: Розум Алла, Жиліна Олександра, Басанська Ірина, Ткаченко Анна, Переяслов Артем.
Назва компанії: FILIMONOV & KASHIRINA architects.
Контактні дані: +38 0 66 445 79 60.
E-mail: filimonov@arhstudio-f.com.
Опис проекту: Ділянка знаходиться в центральній частині міста м. Дніпро на транзитному шляху, що зв'язує центр і набережну. Вона охоплює частину стилобату цирку та частину площі перед ним.
Ми розглядаємо ділянку як частину більш великого об'єднання, що включає цирк, площу перед ним, пішохідний зв'язок між містом і річкою. Розважальний комплекс розглядається як супровідний елемент, як додаткова функція до основного публічного простору.
На площі утворюємо багатофункціональну рекреаційну зону з зонами ярмарок, фестивалів, відпочинку, фотоплейсами, фонтаном, скульптурами, дитячим майданчиком, скейт-майданчик.
Основна ідея розважального комплексу – утворення нових оглядових точок головної домінанти - річки Дніпро. Додаткові платформи можуть використовуватись як міні-сцена з амфітеатром. Замовник веде переговори з артистами цирку про можливість проведення міні-вистав на експлуатованій покрівлі, роблячи свій заклад унікальним, надаючи роботу артистам і створюючи симбіоз розважального комплексу та цирку.
В комплексі знаходяться знаходиться клуб і караоке (цокольний поверх), ресторан, дитяча кімната (перший поверх). На покрівлі є оглядовий майданчик, сезонний бар.
Площа проекту: 2 600 кв. м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33 а.

Project name: Entertainment complex "Circus Lights" Dnipro.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Filimonov SL, Kashirina N.
Team members: Razum Alla, Zhylina Oleksandra, Basanska Iryna, Tkachenko Anna, Pereyaslov Artem.
Company name: FILIMONOV & KASHIRINA architects.
Contact details: +38 0 66 445 79 60.
E-mail: filimonov@arhstudio-f.com.
Project description: The site is located in the central part of the city of Dnipro on the transit route connecting the center and the embankment. It covers part of the circus stylobate and part of the area in front of it.
We consider the site as part of a larger association, which includes the circus, the area in front of it, the pedestrian connection between the city and the river. The entertainment complex is seen as an accompanying element, as an additional function to the main public space.
On the square we form a multifunctional recreational area with areas of fairs, festivals, recreation, photoplaces, a fountain, sculptures, a playground, a skate playground.
The main idea of the entertainment complex is the formation of new observation points of the main dominant - the Dnieper River. Additional platforms can be used as a mini-stage with an amphitheater.
The customer negotiates with circus artists about the possibility of holding mini-performances on the operated roof, making their institution unique, providing work to artists and creating a symbiosis of entertainment and circus.
In the complex there is a club and karaoke (ground floor), restaurant, children's room (ground floor). On the roof there is an observation deck, a seasonal bar.
Project area: 2,600 square meters. m.
Place of project implementation: Ukraine, Dnipro, street Sicheslavskaya Embankment, bldg. 33 a.
№20276
Назва проекту: Бізнес Центр на вул. Гетьмана Мазепи, 142 в Івано-Франківську.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Тарас Бєляєв, Святослав Гоцко, Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк, Оксана Бончик, Оксана Липська, Марічка Захарчишин-Стасюк, Галина Стрипа
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих.
Контактні дані: е-mail: office@ato-bel.com.ua, тел.: +38 063 832 69 25.
Опис проекту: Бізнес центр має унікальну локацію, перевагами якої є розташування в центральній частині головної рекреаційної зони міста, близькість до центру та щільно заселених житлових масивів.
За своїм наповненням бізнес центр не матиме аналогів в місті, оскільки міститиме підземний та два поверхи наземного паркінгу, заклади громадського харчування, фітнес центр з трьома залами, ресторан банкетного типу, конференц-центр з найбільшим у місті конференц-залом, офісні приміщення класу "А", апартамент готель на 114-120 апартаментів. Висока вартість земельної ділянки обумовила її максимально інтенсивне освоєння: передбачено забудову 100% площі ділянки.
Композицію споруди формують три основні об'єми, які зумисне вирішені в радикально різних оздоблювальних матеріалах:
-фактурна, тактильна клінкерна цегла домінує в оздобленні нижньої "стилобатної" частини будівлі. Укладка цегли на пілонах та балках фасаду з використанням тонального градієнту формує виразний геометричний малюнок і створює ілюзію об'ємності на цілком плоскій поверхні фасаду.
-дзеркальне структурне засклення проміжного об'єму покликане зробити його максимально нематеріальним та легким. Відображення оточення (переважно неба) в цьому об'ємі візуально розділятиме будівлю на окремі не поєднані частини.
-лаконічний чіткий ритм вертикальних глухих білих простінків та рівних їм по ширині вікон притаманний верхній частині будівлі контрастує з горизонтальністю стилобату.
Терасування споруди від вулиці в глибину ділянки (два уступи на рівні 5 та 10 поверхів) покликане візуально зменшити споруду. Завдяки цим уступам споруда сприймається по різному, залежно від кута та відстані огляду.
Проектом передбачено можливість подальшого розвитку прилеглих територій, а саме:
-можливість будівництва невеликого торгівельно-розважального центру на місці малоповерхової забудови на Схід від проектованого бізнес центру;
-можливість будівництва багатофункційного об'єкту з спортивною, освітньою, офісною функціями та підземним паркінгом на місці існуючого готелю "Прикарпаття" з формуванням на експлуатованій покрівлі стилобатної частини повноцінного подвір'я, що зможе використовуватися мешканцями розташованої поруч багатоповерхової житлової забудови (комплекс Парус).
Велику увагу при проектуванні було приділено благоустрою території перед бізнес центром. Передбачене збереження усіх існуючих дерев вздовж вул. Мазепи. Для комерційних приміщень, розташованих на першому поверсі передбачено тераси, відмежовані від тротуару зеленими насадженнями та підпірними стінками, що виконуватимуть функцію лавок. Виконані з тієї ж клінкерної цегли, що й оздоблення фасаду нижньої частини будівлі, мощення терас та підпірні стінки сприятимуть формуванню відчуття "вкоріненості" споруди, посилюватимуть її зв'язок з оточенням.
Місце реалізації проекту: вул. Гетьмана Мазепи, 142, м. Івано- Франківськ.

Project name: Business centre in Ivano- Frankivsk, Ukraine.
Nomination: Multifunctional building.
List of Team Members: Taras Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Andriy Byelyayev, Dmytro Smalyuk, Oksana Bonchyk, Oksana Lypska, Marichka Zakharchyshyn- Stasiuk, Galyna Strypa.
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: е-mail: office@ato-bel.com.ua, tel.: +38 063 832 69 25.
Brief description of the project: The business centre has a unique location, the advantages of which are location in the central part of the main recreational area of the city, proximity to the city centre and densely populated residential areas.
As for its scope, the business centre will not have analogues in the city.It will contain an underground parking and two levels of a ground-based parking, cafes, commercial spaces, a fitness centre, a banquet type restaurant, a conference centre with the largest conference hall in the city, Class A offices, an apartment hotel for 114-120 apartments. The high cost of the land led to its extremely intensive development: it is planned to build up 100% of the land area.
The comрosition of the building is formed by three main volumes, which are purposely projected in radically different finishing materials:
- Textured, tactile clinker brick dominates in the decoration of the lower "stylobate" part of the building. Bricklaying on the pylons and beams of the facade with the use of a tonal gradient creates a distinctive geometric pattern and creates the illusion of volume on a completely flat surface of the facade.
- Mirror struсtural glazing of the intermediate volume is intended to make it as intangible as possible. The reflection of the surroundings in this volume will visually divide the building into separate parts.
- The laconic clear rhythm of vertical deaf white piers and equal in width windows inherent to the upper part of the building contrasts with the horizontality of the stylobate.
Terracing the structure from the street to the depth of the site is intended to visually reduce the building. Due to these ledges, the building is perceived differently, depending on the angle and the viewing distance.
The project foresees the possibility of further development of the surrounding territories:
- the possibility of construction of a small shopping centre on the site of a low-rise building to the east from the projected business centre,
- the possibility of construction of a multifunctional facility with sports, educational, and office functions and an underground parking on the site of the existing hotel "Prykarpattia". It is possible to form a full-fledged courtyard on the roof of the stylobate part that can be used by the residents of the residential building "Parus".
Great attention has been paid to the landscaping in front of the business centre. All existing trees along Mazepy Str. have been preserved. There are terraces for commercial premises located on the ground floor and delimited from the sidewalk by green spaces and retaining walls.
Project location: Hetmana Mazepy str., Ivano- Frankivsk.
№20277
Назва проекту: Vitrail Plaza.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Марковська Аліна Юріївна.
Склад команди: Марковська Аліна Юріївна, Жданова Ярина Ігорівна.
Назва компанії: -
Контактні дані: тел.: +38 095 345 19 70.
E-mail: againstor1@gmail.com.
Опис проекту: Багатофункціональний торгово-розважальний комплекс та офісний центр. До складу входять офісні приміщення; торговельна зона з супермаркетом, магазинами та фудкортом; спортивний зал та двозальний кінотеатр.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Vitrail Plaza.
Nomination: Мultifunctional building project.
Actual Status: Рroject.
Chief Architect: Alina Markovska.
Team Members: Alina Markovska, Yaryna Zhdanova.
Company name: -
Contact details: tel.: +38 095 345 19 70.
E-mail: againstor1@gmail.com
Description of project: Multifunctional shopping and entertainment center with offices. The project includes office rooms; the shopping zone with a supermarket, shops and a food court; a gym and a cinema.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20279
Назва проекту: OPERA.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Богдан Костельний, Зоряна Тихончук, Ірина Карпенко.
Склад команди: Ярослав Ващенко, Олена Овчаренко.
Назва компанії: Project Group.
Контактні дані: адреса: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тел.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Опис проекту: Архітектура проекту «ОПЕРА» розроблена за формулою:
- ЛІНІЯ ГОРИЗОНТУ МІСТА
- АМБІЦІЇ ЗАМОВНИКА та ЧАСУ
- ВИКЛИК ТЕХНОЛОГІЯМ фасадних МАТЕРІАЛІВ
Найважливішими проектами для нас є ті, що формують обличчя міста. Ми маємо шанс підняти соціально-економічний статус середовища. Архітектура проекту «ОПЕРА» - це індикатор сучасності України в передових технологіях фасадних матеріалів. Силует будівлі плавний, але в той же час суворий, що підкреслює статус та велич об'єкта в середовищі.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: OPERA.
Nomination: Мultifunctional building project.
Actual Status: Рroject.
Lead Architect: Bogdan Kostelnyi, Zoryana Tykhonchuk, Iryna Karpenko.
List of Team Members: Yaroslav Vashchenko, Olena Ovcharenko.
Company name: Project Group.
Contact details: 10-G, Starokievskaya, Kiev, Ukraine, tel.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Description of project: Architecture of "Opera" project was developed by the next formula:
- THE CITY SKYLINE
- CUSTOMERS AND TIME AMBITIONS
- CHELENGE TO FRONT MATERIALS
Projects that shape face of city are the most important for us. It is a chance to raise the status of environment. Architecture of "OPERA" project is the modernity indicator of Ukraine in cutting edge of facade material technology. Building silhouette is smooth and at the same time strict that underlines object status and grandeur.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20282
Назва проекту: Hive-city.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Богдан Костельний, Зоряна Тихончук, Ірина Карпенко.
Склад команди: Ярослав Ващенко, Олена Овчаренко.
Назва компанії: Project Group.
Контактні дані: адреса: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тел.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Опис проекту: Активний розвиток міст України вимагає освоєння окраїн та промислових зон. HIVE CITY це багатофункціональний комплекс в якому поєднується Бізнес , житло та відпочинок. Ці функції покривають всі потреби людини і створюють комфортне для ЖИТТЯ середовище.
Унікальністю цього проекту є розділення пішохідного та транспортного потоків на різні рівні. Завдяки чому на першому з них зберігається колосальна площа для пішохідних зон та рекреацій, а занурення основного транспортного потоку проходить на рівень нижче.
Дане рішення підказала сама ділянка, оскільки вона значно понижена відносно основних суміжних магістралей. Так ми відійшли від масштабних земляних робіт, а парковки, що знаходяться на нижньому рівні не потребують систем вентиляції, бо добре провітрюються.
Також в даному проекті важливо було розділити пішохідно-транспортні потоки бізнесу та дозвілля, що додає міні-місту затишних лабіринтів. Навколо вирує життя , але тут ви завжди зможете зупинити час.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

Project name: Hive-city.
Nomination: Мultifunctional building project.
Actual Status: Unbuilt.
Lead Architect: Bogdan Kostelnyi, Zoryana Tykhonchuk, Iryna Karpenko.
List of Team Members: Yaroslav Vashchenko, Olena Ovcharenko.
Company name: Project Group.
Contact details: 10-G, Starokievskaya, Kiev, Ukraine, tel.: +38 067 324 46 95, +38 068 682 71 76.
Description of project: Active development of Ukrainian cities requires exploitation of the suburbs and industrial areas. HIVE CITY is a multifunctional complex that combines business, apartments and recreation. These functions meet the human needs and provide comfortable environment for life.
The uniqueness of this project is splitting of pedestrian and transport areas into two different levels, so that save a huge space for footpaths and recreations zone, but the main transport stream descends to the lower level.
This decision was hinted by the parcel, since it is well below main adjacent thoroughfares. This way we avoided earthwork operations. Parking that located at low level doesn't need ventilation system because it properly aired.
Also, it was important in this project to devide pedestrian and transport streams of business and recreation that adds cozy labyrinths to mini-city.
Life is raging around, but here you can always stop the time.
Project location: Kharkiv, Ukraine.
№20297
Назва проекту: Futura HUB.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Міль Сергій Володимирович.
Склад команди: студія дизайну та архітектури «Vatmans Studio» (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Назва компанії: Avalon.
Контактні дані: +38 098 395 90 79.
Опис проекту: Локація можливостей та креативу. Event- та Art-простір для самовираження. Втілення концепції «Сo-eating. Co-working and Co-dreaming» формує спільноту тих, хто цінують середовище сучасного комфорту. Це community однодумців, котрі впевнено творять своє завтра. Офісні приміщення, 5 ресторанів на будь-який смак, зона галереї та банківські послуги. У Futura HUB є все для ефективної роботи та відпочинку. Креативні ідеї та тренди народжуються у правильних умовах, саме такі умови і створили у Futura HUB.
Розташована тут Coworking Platforma займає два поверхи інноваційного хабу Futura. Platforma збиратиме під одним дахом креативну молодь міста і бізнес-кластер Львова. Також тут розташована лекційна зала на 100 людей, де можна провести велику презентацію чи семінар і величезна тераса для освітніх подій та вечірок просто неба. Окрім вільного простору, Futura об'єднала найкращі заклади: піцерія, пекарня-кондитерська, веганське кафе – все для того, щоб задовольнити потреби та смаки резидентів і відвідувачів хабу.
Серед інновацій будівництва - новітній фасад - навісний із просторових конструкцій, виконаний із металевих вертикальних ламелей.
Рік реалізації проекту (або статус нереалізованого): 22.02.2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Кульпарківська, 200-а.
Площа проекту: 5 464,90 м2

Project Name: Futura HUB.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Realized commercial object.
Head Architect: Mil Serhii.
List of Team Members: Vatmans Studio (https://www.vatmanstudio.com/abouteng).
Company's Name: Avalon.
Contact Details: +38 098 395 90 79.
Description of the Project: Locations of opportunities and creativity. Event and Artspace for self-expression. The embodiment of the concept of "Co-eating. Co-working and Co-dreaming »forms a community of those who value the environment of modern comfort. This is a community of like-minded people who are confident in their work tomorrow. Office space, 5 restaurants for every taste, gallery area and banking. Futura HUB has everything for efficient work and relaxation. Creative ideas and trends are born in the right conditions, and that's what the Futura HUB created.
Located here, the Coworking Platforma occupies two floors of Futura's innovative hub. Platforma will bring together the creative youth of the city and the business cluster of Lviv under one roof. Also, there is a lecture hall for 100 people where you can hold a big presentation or seminar and a huge terrace for educational events and open-air parties. In addition to free space, Futura brings together the best establishments: a pizzeria, a pastry shop, a vegan cafe - all to satisfy the needs and tastes of residents and hub visitors.
Among the innovations of construction - the newest facade - hinged of spatial structures, made of metal vertical slats.
Project Year ( or unrealized status): 22.02.2019.
Project Location: Lviv, Kulparkivska Str., 200-a.
Area: 5 464,90 m2
№20301
Назва проекту: АРТ ЦЕНТРІ НА ПЛ. ВІТЧЕВІЙ У ЛЬВОВІ.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Концепт.
ГАП та склад команди: Плесницький Данило, Плесницький Дмитро, Огранович Олександр.
Назва компанії: DD ARCHITECT.
Контактні дані: e-mail danya.ples@gmail.com
Короткий опис проекту:
- Що проект дає місту/кварталу?
Оскільки в цій зоні панує хаос та домінування машин, пропоную реорганізувати його.
Новий вивставкой простір та реновацію підземний руінів з подальшою інтеграцію з мезеєм Шептицького.
Реорганизація скверу та його модернізація.
Так як цей кластер є транизитною зоною для туристів та мешканців, він стане зоною рекреація за дозвілля.
Функція парковки буде знищена та ринок перенесений у підземний та надземний простір у будівлі.
- Який природній та середовищний контекст
У Контесті дана будівля з театром, музеєм та церквою. Більше у презентації
- Енергоефективність - опис матеріалів, інженерних систем
Головний фасад запроектований із системи «DOUBLE SKIN» Із декоративної цегли та скла
- Унікальність проекту - чому повинен перемогти
Це перший проект який базується у контексті середовища не тільки надземного а й підзменого.
Вшанування низького замку та озеленення на площі.
Основна ідея форми будівл (подвійний фасад) дань пап яті розібраній структурі низького замку.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: пл. Вітчевій у Львові.

Project name: ART CENTR IN VITCHEVA SQ. IN LVIV
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Actual Status: Сoncept.
Chief Architect and Team Members: PLESNYTSKYI DANYLO and PLESNYTSKYI DNYTRO, Ogranovich Oleksandr.
Company name: DD ARCHITECT.
Contact details: +38 063 282 81 91, e mail: danya.ples@gmail.com.
Rief description of project:
- What does the project give to the city / neighborhood?
As chaos and domination of machines reign in this zone, I propose to reorganize it.
New exhibition space and renovation of underground ruins with subsequent integration with the Sheptytsky Museum.
Reorganization of the park and its modernization.
As this cluster is a transit area for tourists and residents, it will become a recreation area for leisure.
The parking function will be destroyed and the market will be moved to the underground and above-ground space in the building.
- What is the natural and environmental context
In Contest there is a building with a theater, museum and church. More in the presentation
- Energy efficiency - description of materials, engineering systems
The main facade is designed from the DOUBLE SKIN system. From a decorative brick and glass
- The uniqueness of the project - why it should win
This is the first project based in the context of an environment not only above ground but also underground.
Honoring the low castle and landscaping the square.
The main idea of the shape of the buildings (double facade) is a tribute to the dismantled structure of the low castle.
Project year: 2020.
Project location: UKRAINE, LVIV, VITCHEVA SQUARE.
№20303
Назва проекту: Магазин з вбудованими приміщеннями громадського харчування та офісом.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Данилюк С.І., Мамут-Лесь О.Д, Гавриш В.Я., Чукля А.В., Малеш О.Т., Мамут В.Д., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В., Романюк С.М.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»).
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Короткий опис проекту: Даним проектом передбачено будівництво магазину з приміщеннями громадського харчування та офісом, в південній частині міста Чернівці. Район Сторожинецької вулиці, де знаходиться ділянка, забудований переважно малоповерховою забудовою, але впевнено розвивається і планується створення нових мікрорайонів. Також поруч знаходиться корпуси Національного Чернівецького Університету імені Юрія Федьковича. Виходячи з цього з'являється необхідність в збільшенню громадських та побутових закладів.
Будівля чотирьох поверхова з цоколем, трапецевидна в плані, продовгувата, що було зумовлено формою ділянки.
На цокольному поверсі розміщується паркінг для працівників, розміщених в будівлі закладі та офісних приміщень. З нього, на решту поверхів, можна потрапити через службові сходи. Перший поверх включає в себе вхідну групу та заклад громадського харчування, з прилеглими до нього приміщеннями. На другому поверсі планується торговий зал магазину непродовольчих товарів з допоміжними приміщеннями. Третій та четвертий поверхи вміщають в собі офісні приміщення. Також з загальних та допоміжних сходів передбачається вихід на експлуатовану покрівлю для відпочинку, з якої відкривається чудовий вид на гору Цецино.
В оздобленні стін фасадів була використана облицювальна цегла з яскравим вставками з фасадних систем та частковим пофарбуванням декоративною акриловою фарбою.
Рік реалізації проекту: Нереалізований комерційний об'єкт.
Місце реалізації проекту: вул. Сторожинецька, 101-А в м. Чернівці.

Project name: Shop with built-in catering facilities and an office.
Nomination: Multifunctional building project.
Leading architect: Stasiuk Maryan Vasyliovych.
Team composition: Danilyuk SI, Mamut-Les OD, Gavrish V.Ya., Chuklya AV, Malesh OT, Mamut VD, Shipilov OP, Shimonyak Yu.V., Romanyuk SM
Company name: MUST ADDON (PE "Stasiuk MV").
Contact details: +38 097 788 53 30.
Short description of the project: This project envisages the construction of a shop with catering facilities and an office in the southern part of Chernivtsi. The area of Storozhynetska Street, where the site is located, is mostly built up with low-rise buildings, but it is confidently developing and new neighborhoods are planned to be created. Also nearby are the buildings of the National University of Chernivtsi named after Yuri Fedkovych. Based on this, there is a need to increase public and household facilities.
The four-storey building with a plinth, trapezoidal in plan, oblong, which was due to the shape of the plot.
On the ground floor there is a parking lot for employees located in the building of the institution and office space. From it, to the rest of the floors, you can get through the office stairs. The ground floor includes an entrance group and a catering establishment, with adjoining premises. On the second floor there is a trading hall of a non-food store with auxiliary premises. The third and fourth floors contain office space. Also, the general and auxiliary stairs provide access to the operated roof for relaxation, which offers a magnificent view of Mount Cecino.
Facing bricks with bright inserts from facade systems and partial painting with decorative acrylic paint were used in the decoration of the facade walls.
Year of project implementation: Unrealized commercial object.
Place of project implementation: st. Storozhynetska, 101-A in the city of Chernivtsi.
№20321
Назва проекту: Будівництво центру водного дозвілля по вул. Духновича Олександра, 89 в м. Мукачево Закарпатської області.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Будівництво.
ГАП та склад команди: Кирій Анна Олексіївна.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій».
Контактні дані: in@kyrii-group.com.ua.
Опис проекту: Розробка проекту будівництва центру одного дозвілля – сучасного розважально-оздоровчого закладу, що складається з трьох поєднаних конструктивних та функціональних блоків: двоповерховий адміністративно-побутовий корпус, центральний одноповерховий корпус з технічним підвалом аквазони, а також одноповерховий корпус кафе.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Мукачево.

Project name: Construction of a water leisure center at Dukhnovych Str., Mukachevo, Zakarpattia region.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Actual Status: Сonstruction
Chief Architect and Team Members: Anna Kyrii.
Company name: Anna Kyrii Architectural Projecting Group.
Contact details: in@kyrii-group.com.ua.
Rief description of project: Development of a project for the construction of a water leisure center - a modern entertainment and recreation facility, consisting of three combined structural and functional blocks: a two-storey administrative building, a central one-storey building with a technical basement aquazone and a one-storey cafe.
Project year: 2019.
Project location: Mukachevo.
№20323
Назва проекту: Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення головного корпусу ПВНЗ «Київський медичний університет» по вул. Бориспільська, 2 в Дарницькому районі м. Києва.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Будівництво.
ГАП та склад команди: Кирій Анна Олексіївна, Григорян Аліна Мартиросівна.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій».
Контактні дані: in@kyrii-group.com.ua.
Короткий опис проекту: Розробка проекту реконструкції головного та найбільшого корпусу КМУ з сучасним фасадом та максимальним розширенням площі для навчального процесу. Створення унікального кампусу – нового навчального корпусу разом із надсучасним симуляційним центром, де студенти зможуть відпрацьовувати практичні навички та підвищувати свій освітній рівень, отримувати якісні та сучасні знання європейського рівня.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м.Київ.

Project name: Reconstruction of a non-residential building to accommodate the main building of Kyiv Medical University at: 2, Boryspilska str., Kyiv.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object
Actual Status: Сonstruction.
Chief Architect and Team Members: Anna Kyrii, Alina Hryhorian.
Company name: Anna Kyrii Architectural Projecting Group.
Contact details: in@kyrii-group.com.ua.
Rief description of project: Development and implementation of a project for the reconstruction of the main and largest building of the KMU with a modern facade and maximum expansion of the area for the educational process. Creation of a unique campus - a new educational building together with a state-of-the-art simulation center, where students will be able to practice practical skills and improve their educational level, to obtain high-quality and modern knowledge of the European level.
Рroject year: 2020.
Project location: Kyiv.
№20342
Назва проекту: ШУВАР – багатофункціональний комплекс у місті Львів.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Ведучий архітектор: Антонюк Дмитро Іванович.
Склад команди: Бородич Марина, Антонюк Іван, Сандула Євген.
Назва компанії: ТОВ «А-ІІІ».
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 068 201 8325.
Опис проекту: ТОВ РСП ШУВАР є найбільшим гуртово-роздрібним торгівельним об'єктом у Західній Україні, розміщений в межах міста Львів. Особливоті проекту:
- Трансформація статусу ринку «Шувар» в структурі міста Львів. Надання території ринку статусу громадського торгового комплексу з елементами міського центру. Площа ринку «Шувар» приблизно відповідає площі історичного центру Львову, тому необхідно підняти роль та значимість в структурі міста.
- Поліфункціональність комплексу як альтернатива монофункції ринку «Шувар».
- Нові функції, «неочікувані» для ринкового комплексу: громадське харчування, рекреація, розваги, освіта, бізнес, житло та навіть галерея сучасного мистецтва. - Новий образ, імідж, стиль - відкритий, прозорий та доброзичливий.
- Ефективність роботи: час роботи комплексу збільшується з режиму ніч - ранок до 24 годин на добу.
- Перспектива подальшого розвитку: організація нових функціональних зв'язків до прилягаючих житлових районів, з Католичним університетом і рекреаційною зоною вздовж річки. Фіксація візуально-просторових зв'язків між новим «Шуваром» і центральною частиною старовинного Львову (Замкова гора).
- Екологічність: влаштування зелених покрівель, встановлення дахових сонячних батарей. Використання пасивних геліосистем у вигляді оранжерейних остеклених просторів.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту: 53,9 тис м. кв.

Project Name: SHUVAR - multifunctional complex in the city of Lviv.
Nomination: Multifunctional building project.
Head Architect: Dmytro Antonyuk.
List of Team Members: Borodych Maryna, Ivan antonyuk, Evgen Sandula.
Company's Name: A-III LLC.
Contact Details: +38 068 201 83 25.
Short Description of the Project: Agricultural market SHUVAR LLC is the largest wholesale and retail trade facility in Western Ukraine, located within the city of Lviv. Project features: - Transformation of the status of the Shuvar market in the structure of the city of Lviv. Granting the market territory the status of a public shopping complex with elements of the city center. The area of the Shuvar market roughly corresponds to the area of the historic center of Lviv, so it is necessary to emphasize the role and importance in the structure of the city. - Multifunctionality of the complex as an alternative to the monofunction of the Shuvar market. - New functions, "unexpected" for the market complex: catering, recreation, entertainment, education, business, housing and even a gallery of contemporary art. - New image, image, style - open, transparent and friendly. - Efficiency: the operating time of the complex increases from night - morning to 24 hours a day. - Prospects for further development: organization of new functional connections to the adjacent residential areas, with the Catholic University and the recreation area along the river. Fixation of visual-spatial connections between the new "Shuvar" and the central part of the old Lviv (Castle Hill). - Environmental friendliness: installation of green roofs, installation of roof solar panels. Use of passive solar systems in the form of greenhouse glazed spaces.
Project Year: 2019.
Project Location: Lviv.
Project area: 53.9 thousand square meters.
№20347
Назва проекту: Клуб мікрорайону "Рогізна" в с. Коровія.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Бурдейна Є.О., Данилюк С.І., Малеш О.Т., Чукля А.В., Гавриш В.Я., Мамут-Лесь О.Д, Мамут В.Д., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В., Романюк С.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»).
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Короткий опис проекту: Запроектована будівля функціонально поділена на 2 об'єми. На першому поверсі запроектовано велику вхідну групу-вестибюль, концертний зал, приміщення для зберігання костюмів, декорацій та апаратури, кабінет директора та художнього керівника, санвузли. На другому поверсі передбачено кімнати гуртків, бібліотека та горище. Образ будівлі сформований виступаючими консольними елементами, де розташовані кімнати гуртків. Одним з акцентів є відкритий елемент фасаду, де будуть демонструватися кінофільми під відкритим небом.
Рік реалізації проекту: 2017 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Миру, 21, с. Коровія, Чернівецька область.

Project name: Club of Rozhizna microdistrict in the village of Cow.
Nomination: Multifunctional building project.
Leading architect: Stasiuk Maryan Vasyliovych.
Team members: Bourdain EA, Danilyuk SI, Malesh OT, Chuklya AV, Gavrish VY, Mamut-Les OD, Mamut VD, Shipilov OP., Shimonyak Yu.V., Romanyuk S.
Company name: MUST ADDON (PE "Stasiuk MV").
Contact details: +38 097 788 53 30.
Short description of the project: The designed building is functionally divided into 2 volumes. On the ground floor there is a large entrance group-lobby, a concert hall, a room for storing costumes, decorations and equipment, an office of the director and artistic director, and bathrooms. On the second floor there are rooms for clubs, a library and an attic. The image of the building is formed by protruding cantilever elements, where the rooms of the circles are located. One of the highlights is the open element of the facade, where movies will be shown in the open air.
Year of project implementation: 2017.
Place of project implementation: st. Mira, 21, p. Koroviya, Chernivtsi region.
№20357
Назва проекту: "Кубометр".
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Нестеров В.А.
Склад команди: Нестеров В.А., Горбунов А.В., Чоловський К.І.
Назва компанії: "Архітектурне Ательє Нестерова".
Контактні дані: м. Дніпро, вул. Глінки, 1. e-mail: atnes2005@gmail.com.
Короткий опис проекту: Кубометр - унікальний для України комплекс формату Pop-up Shipping Container Center, що повністю складається з морських контейнерів, побудований в самому центрі міста Дніпро, поруч з МОСТ-сіті, на перетині найбільш жвавих пішохідних вулиць.
Різнобарвні магазини-контейнери, що мають окремі входи, об'єднані в торгові вулиці. Від негоди комплекс захищений перекриттям, кожен контейнер оснащений системою обігріву і кондиціонером.
На 1 рівні комплексу розташовані магазини одягу, взуття, білизни, ювелірних виробів, годинників, косметики, парфумерії, подарунків, електроніки, товарів для будинку, спорттовари, дитячі товари та ін.
На 2 рівні розташовані зона громадського харчування та зона послуг (перукарня, манікюр, кіно-бокс). Великий відкритий street-food-court виконаний в лофт-стилі з портових бочок і палет. Незважаючи на те, що фуд-корт знаходиться під відкритим небом, захист відвідувачам забезпечує величезний купол. У жарку пору для охолодження працює система дрібнодисперсного зрошення, в холодну пору передбачений підігрів. Таким чином, для перебування відвідувачів створені комфортні умови і влітку і взимку.
Центральні вулиці, прилеглі до кубометрів: вул. Глінки та вул. Харківська - представляють собою найважливіші магістралі транспортного і пішохідного міського потоку.
Комплекс являє собою не тільки торговельний, а й своєрідний креативний простір. Тут у молодих і талановитих мешканців міста є можливість реалізувати свій творчий хист. У Кубометрі постійно проходять заходи різного формату - спортивні і танцювальні змагання, концерти, виставки, покази фільмів на великому екрані, міські свята.
Кубометр - це новий формат проведення дозвілля, новий креативний простір на мапі Дніпра.
Рік реалізації проекту: 2017.
Місце реалізації проекту: вул. Глінки, 10 м. Дніпро.

Project name: "Cubometer".
Nomination: Multifunctional building project
Category: Unsold commercial object.
Project of the Year Leading Architect: Nesterov V.A.
Team members: Nesterov V.A., Gorbunov A.V., Cholovsky K.I.
Company name: "Architectural Atelier Nesterova".
Contact details: Dnipro, st. Glinka, 1. e-mail: atnes2005@gmail.com.
Brief description of the project: Cubic meter is a unique complex for Pop-up Shipping Container Center, consisting entirely of marine containers, built in the heart of the city of Dnipro, near the MOST-city, at the intersection of the most lively pedestrian streets. Multicolored container stores with separate entrances combined into shopping streets. From the weather, the complex is protected by a ceiling, each container is equipped with a heating system and air conditioning. At the first level of the complex there are shops of clothes, footwear, linen, jewelry, watches, cosmetics, perfumes, gifts, electronics, goods for the home, sports goods, children's goods, etc. On level 2 there is a catering area and a service area (hairdresser, manicure, cinema box). The large open-street-food-court is made in loft style with port barrels and pallets. Despite the fact that the food court is open air, visitors' protection is provided by a huge dome. In hot weather, a fine-dispersed irrigation system is used for cooling, in the cold time it is provided with heating. Thus, for the visitors to stay comfortable conditions are created both in summer and winter. Central streets adjacent to cubic meters: street. Glinka and st. Kharkiv - represent the most important highways of traffic and pedestrian city streams. The complex is not only a commercial but also a peculiar creative space. Here, young and talented citizens of the city have an opportunity to realize their creative talent. In Cubometer, events of various formats are constantly held - sports and dance competitions, concerts, exhibitions, screenings of films on the big screen, city holidays. Cubic meter is a new format of leisure, a new creative space on the map of the Dnieper.
Year of implementation: 2017.
Place of project implementation: street. Glinka, 10 m. Dnipro.
№20362
Назва проекту: Багатофункціональний готельний комплекс «Kavalier» з житловим будинком та підземною автостоянкою у місті Львові.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП: Хома Володимир.
Склад команди: Бубнов Олександр, Гоц Анна, Щербак Валерій.
Назва компанії: ТОВ «АРХО Груп».
Контактні дані: +380978617779.
Короткий опис проекту: Багатофункціональний готельний комплекс «Kavalier» складається з "Kavalier Boutique Hotel» та житлової частини «Kavalier Park Apartments». Проект розташований біля парку «Знесіння» поруч однієї з найстаровинніших сакральних будівель міста Львова – «Храму Вознесіння Господнього». Відчуваючи відповідальність за створення комплексу поруч з парком, було прийнято рішення підкреслити існуюче середовище та вписатись у стрімкий рельєф. Проект гармонійно поєднує у собі історію та сучасність, природу та інноваційність, а також враховує усі функціональні особливості комплексу.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Multifunctional hotel complex «Kavalier» with the residential building and the underground parking in Lviv.
Nomination: Multifunctional building project.
Actual Status: Unrealized.
Chief architect: Volodymyr Khoma.
Team Members: Oleksandr Bubnov, Anna Hots, Valerii Shcherbak.
Company name: «Arkho Group».
Contact details: +380978617779.
Description of project: Multifunctional hotel complex «Kavalier» is an object consisting of «Kavalier Boutique Hotel» and the residential part «Kavalier Park Apartments». The project is located near the landscape park «Znesinnyа» and one of the oldest sacred buildings of Lviv - the «Church of the Ascension». Feeling responsible for our complex neighbouring with a park, the decision to highlight features of landscape and to fit it into the slope relif was taken. This project harmoniously combines history and modernity, nature and innovation and takes into account all functional features of the complex.
Project location: Lviv.
№20376
Назва проекту: «Торговий центр з готельним блоком Grand Hotel Lviv та конференц-залом по вул. Дорошенка, 2 у м. Львові».
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Вдовиченко Олександр Михайлович.
Склад команди:
• Олександр Вдовиченко – ГАП.
• Олександра Вдовиченко – архітектор.
• Андрій Петрів - ведучий архітектор.
• Віталій Габуда –архітектор.
• Олексій Коптєв – візуалізатор.
Назва компанії: Бюро архітектури та дизайну AV architects.
Місто: Київ.
Контактні дані: +380661492484, vdovichenko.av@gmail.com, https://www.avarchitects.com.ua/.
Стислий опис проекту: 6-ти поверхова будівля поєднує в собі: рітейл, ресторан, готель, конференц-зали, коворкінг. Перші чотири наземні поверхи відповідають висоті карнизів двох сусідніх будинків. Перший поверх заглиблений на 4,2 м відносно лінії фасадів вулиці для створення комфортного і функціонального публічного простору з зупинкою громадського транспорту і забезпечення пішохідного транзиту вулицею, за велопарковкою. Торгівельні площі займають 1-й та 2-й поверхи. Готельна частина будинку функціонально поєднана з діючим Гранд-готелем. На 3 – 5 поверхах будинку розміщені готельні номери.
Окрему увагу було приділено аналізу ритміки фасадів і, зокрема, вікон сусідніх будинків по вул. Дорошенка, адже важливо дотримуватися модулю та масштабу існуючої забудови.
Зупинка громадського транспорту частково інтегрована в проектовану будівлю. Конструкція зупинки прямокутної форми, в яку інтегровані місця для сидіння, електронне інформаційне табло, смітник та навіс.
Ламана форма даху покликана поєднати похилі дахи сусідніх будинків у єдину композиційну структуру. На частині даху, що віддалена від вулиці, влаштована тераса з рекреаційним простором.
Рік проектування проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: вул. Дорошенка, 2, м. Львів.
Площа проекту: 5 500 кв. м.

Project Name: "Shopping center with hotel block Grand Hotel Lviv and a conference hall on the street. Doroshenko, 2 in the city of Lviv".
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Oleksandr Vdovychenko.
List of Team Members:
Oleksandr Vdovychenko – head architect.
Andrii Petriv – lead architect.
Oleksandra Vdovychenko – architect.
Vitalii Gabuda – architect.
Oleksii Koptev – visualizer.
Company's Name: AV architects.
Contact Details: +380661492484, vdovichenko.av@gmail.com, https://www.avarchitects.com.ua/.
Short Description of the Project: The 6-storey building combines: retail, restaurant, hotel, conference halls, co-working space. The first four levels correspond to the height of the eaves of two neighboring houses. The ground floor is deepened by 4.2 m relative to the line of street facades to create a comfortable and functional public space with public transport and pedestrian transit along the street, behind the bicycle parking lot. Retail space occupies the ground and 1st floors. The hotel part of the house is functionally combined with the existing Grand Hotel Lviv. Hotel rooms are located on the 3rd - 5th floors of the house.
The primary attention was paid to the analysis of the rhythm of the facades and, in particular, the windows of neighboring houses on the Doroshenko str, because it is important to adhere to the module and scale of existing buildings.
The public transport stop is partially integrated into the designed building. Rectangular stop design, which integrates seats, electronic information board, trash can and canopy.
The broken shape of the roof is designed to combine the sloping roofs of neighboring houses into a uniform compositional structure. There is a terrace with recreational space on the part of the roof, which is far from the street.
Project Year: 2020.
Project Location: 2 Doroshenka str, Lviv.
Area: 5 500 sqm.
№20381
Назва проекту: Багатофункціональна будівля.
Номінація: Проект багатофункціональної будівлі.
Категорія: Нереалізований комерційний проект.
Ведучий архітектор: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін.
Склад команди: Олександр Горбачов, Игорь Чурсін.
Назва компанії: Archmaster.
Контактні дані: arh.com.ua, +380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com.
Короткий опис проекту: Багатофункціональна будівля розташована в історичному ареалі міста Одеса по вулиці Торгова. Протягом багатьох років ця будівля була не експлуатована. Після технічного обстеження було виявлено, що більша частина несучих конструкцій знаходяться в аварійному стані. У слідстві чого прийнято проектне рішення про реконструкцію в межах існуючих фундаментів. Будівля складається з п'яти поверхів з умовною висотою 18.6 м. І шостий технічний поверх з відміткою 21.3 м. Передбачено два рівня підземного паркінгу, супермаркет на першому поверсі, кафе і фітнес-центр на другому поверсі, на наступних поверхах розташовані офісні приміщення.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Одеса.

Project name: The multifunctional building.
Nomination: Multifunctional building project.
Category: Unrealized commercial project.
Lead Architect: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
List of Team Members: Alexander Gorbachev, Igor Chursin
Company name: Archmaster
Contact details: arh.com.ua, +380632342391, Alexandr.gobikus@gmail.com
Brief description of project The multifunctional building is located in the historical area of Odessa on Torgovaya Street. For many years this building was not exploitable. After a technical survey, it was revealed that most of the supporting structures are in an emergency condition. As a result, a design decision was made on the reconstruction within the existing foundations. The building consists of five floors with a conditional height of 18.6 meters and the sixth technical floor with a boundary mark of 21.3 meters. There are two levels of underground parking, a supermarket on the first floor, a cafe and a fitness center on the second floor, and there are office rooms on subsequent floors. In the development of the architectural appearance of the facades, a neoclassical and minimalistic co-creation was created in order to preserve the overall architecture of the historical center of Odessa.
Project location: Ukraine, Odessa.
№20511
Назва проекту: Intergal City

Номінація: проект багатофункціональної будівлі;

Статус на поточний момент: нереалізований

Ведучий архітектор: Зеров Олександр

Склад команди: Шаповал Олександр, Зеров Олександ, Кучура Оксана, Завадська Олена, Палій Анастасія, Петренко Аліна, Панченко Лідія, Найбич Данило.

Назва компанії: ООО «Омега-СКС»

Контактні дані: Е-mail: asegroup.info@gmail.com Мобільний телефон: +38 067 560 74 32

Короткий опис проекту: Житловий комплекс розташований у місті Київ (Україна), в районі станції метро Печерська. Багатофункціонального комплексу розташован по вул. Старонаводницька, 2-20.

Розташування ділянки передбачає проживання в одному з найпрестижніших районів міста з унікальними видами. Цей важливий факт надихнув нас на створення сучасного вигляду комплексу, утвореного витягнутими куполоподібними формами, пов'язаними горизонтальними зв'язками один з одним на різних рівнях. Це сміливе архітектурне рішення дозволить кожному жителю насолоджуватися панорамним видом на Дніпро, знаменитий пам'ятник Батьківщини-Мати та Києво-Печерську лавру. Завдяки своїй унікальній формі комплекс стане важливим архітектурним елементом району.

До складу комплексу входять окремі куполоподібні башти з кривими органічними формами без кутів. Своєю зовнішністю плавно сформований комплекс прагне зламати загальні канони і розширює рамки звичного простору, дає динамічний імпульс, збільшує рух і деформацію всередині і повністю відкидає загальноприйняту геометрію.

Об'єднані експлуатованими покрівлями об'єми формують ефект постійного регулювання та переміщення між кожним елементом будівлі. Це створює відкриті безперервні внутрішні приміщення.

Багатофункціональний комплекс передбачає розміщення офісних приміщень бізнес-класу, магазинів, кафе, ресторану, спортивного комплексу і SPA, зон відпочинку. Розвинена інфраструктура комплексу створює комфортні умови проживання.

Енергозберігаюча форма є цікавою метою, щоб це врахувати при проектуванні будівлі.

Конструкція будівель - з горизонтального скління і алюмінієвого зовнішнього облицювання.

Одним з головних моментів конструкції цієї будівлі є її форма. Конструкція зроблена з метою максимального збільшення природного сонячного середовища взимку і мінімізації негативного впливу сонця влітку. Фактично, вона виводиться з геометрично модифікованої сфери з енергозберігаючих причин.Форма створена за допомогою аналізу, щоб знайти спосіб як зменшити сонячне тепло, так і втрати енергії через оболонку будівлі. Вона мінімізує площу поверхні фасаду будівлі, що призводить до оптимізації енергетичних витрат.

Рік проектування: 2019-2020

Місце реалізації проекту: по вул. Старонаводницька, 2-20. Печерський район, м. Київ

Площа проекту 191 325 м2Project name: Intergal City

Nomination: multifunctional complex

Actual Status : Unbuilt

Chief Architect: Zerov Alexandr.

List of Team Members: Shapoval Alexandr, Zerov Alexandr, Kuchura Oksana, Zavadskaya Elena, Palii Anastasiia, Petrenko Alina, Panchenko Lidiya, Najbich Danylo

Company name: OMEGA-SKS Ltd

Contact details: Е-mail: asegroup.info@gmail.com tel.: +38 067 560 74 32

Brief description of project:Multifunctional complex is situated In Pechersk district of Kyiv, Staronavodnltskaya St 2-20,. Existing part of complex is represented by central curved part, two buildings and underground parking.

Multifunctional complex is situated in the center of Kyiv - Pechersk district. Location provides living in one of the most prestigious districts of the city and unique views. This important fact has inspired us for the creation of contemporary appearance of the complex formed by elongated dome shapes linked to each other at different levels by horizontal links. This bold architectural solution allows every resident enjoy panoramic views of Dnipro river, famous Motherland monument and Kyiv-Pechersk Lavra. Due to its unique shape complex will become an Important architectural element of the dіstrict.The complex accommodates separate dome-shapes structures or towers having curves and smooth organic shape without angles. By Its appearance and all Its smoothly flowing forms complex seeks to break the common canons and expands the frames of habitual space, it gives a dynamic Impetus, Increases Inward movement and deformation and completely rejects the generally accepted geometry.

Merged volumes create an effect of permanent adjusting and movement between each element of the building. They are linked with expanded bridges and plateaus In many levels. This creates open continuous internal premises.Multifunctional complex is included business-class office premises, shops, cafes, restaurant, sports complex and SPA, recreation areas. Comfortable living conditions are supported by the well-developed Infrastructure of the complex.The design of the buildings made of horisontal ribbon glazing and Aluminium Exterior Cladding.

An energy-saving shape is a really interesting goal to take this into account in the design of a building.

One major point of the design of this building is its envelope. The design has been made to maximize the natural solar in winter and minimise the negative effects of the sun in summer . Actually, the shape is derived from a geometrically modified sphere for energy-saving reasons.

The shape has been generated by analysis to find the way to both reduce solar heat gain and energy loss via the building's skin. This shape minimizes the surface area of the envelope of the building. This results in the optimization of the energy costs.Project year: 2019-2020
Project location: Staronavodnltskaya St 2-20, Kyiv, Ukraine

Total building area 191 325 м2