№20007
Назва проекту: Торговий центр у Дрогобичі Львівська обл.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія:
Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Губарь Сергій, Андрущак Назарій.
Назва компанії
: GAB ARCHITECTS.
Контактні дані
: +380 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Опис проекту:
Торговий центр запроектована в центральній частині міста Дрогобич. Будівля гармонійно вписується і сформоване середовище, а арки на фасаді підкреслюють історичність місця. Такий торговий центр урізноманітнює функціональне наповнення центру міста, та повинен стати місцем тажіння місцевих мешканців.
Місце реалізації проекту: м. Дрогобич. Львівська обл., Україна.

Project name: Shopping center in Drohobych, Lviv region.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Gubar Serhiy, Andrushchak Nazariy.
Company name: GAB ARCHITECTS.
Contact details: +380 067 447 10 70.
E-mail: architectsgab@gmail.com.
Project description: The shopping center is designed in the central part of Drohobych. The building fits harmoniously and the formed environment, and the arches on the facade emphasize the historicity of the place. Such a shopping center diversifies the functional content of the city center, and should become a place of attraction for local residents.
Place of project implementation: Drohobych. Lviv region, Ukraine.
№20012
Назва проекту: Торгівельно-офісний центр LA FABRICA.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: На цьому етапі збудовано першу чергу будівництва, а саме будівля «Seconda».
Ведучий архітектор: Україна Олег Вікторович.
Склад
команди: Україна Лілія Вікторівна.
Назва компанії: Архітектурна майстерня «Україна Олег та Ліля».
Контактні дані: +38 067 632 94 90; +38 067 633 96 03.
Опис проекту: Об'єкт розташовано в центральній частині м. Дніпро. Дана будівля призначається для адміністративно-офісного використання, в плані має складну форму. Територію розробки багатофункціонального комплексу «La Fabrica», площею 0,2512 га розподіляє комплекс адміністративно-торгівельних будівель з 4-х черг будівництва.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Trade and office center LA FABRICA.
Nomination: Shopping center project.
Category: Realized commercial object.
Current status: At this stage, the first stage of construction has been built, namely the Seconda building.
Leading architect: Ukraine Oleg Viktorovich.
Team composition: Ukraine Lilia Viktorivna.
Company name: Architectural workshop "Ukraine Oleg and Lily".
Contact details: +38 067 632 94 90; +38 067 633 96 03.
Project description: The object is located in the central part of Dnipro. This building is intended for administrative and office use, the plan has a complex shape. The development area of the multifunctional complex "La Fabrica", with an area of 0.2512 hectares is divided by a complex of administrative and commercial buildings with 4 stages of construction.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20014
Назва проекту: Автосалон та логістичний центр.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Склад команди: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Андрій Лесьо.
Назва компанії: SHOVK.
Контактні дані: +38 093 198 33 19, +38 093 750 73 70.
Опис проекту: Ділянка розташована на двадцятому кілометрі траси М03 (напрямок Харкова). На території розміщено логістичний центр, автосалон та станцію технічного обслуговування автомобілів, офісний центр, ресторан, рекреаційну зону, всі необхідні для експлуатації та обслуговування будівель допоміжні споруди, під'їзди та парковки.
Головна мета проекту - покращити інфраструктуру місцевості, розкрити потенціал ділянки, ефективно використати її сильні сторони, такі як розташування на перетині стратегічних транспортних шляхів та близькість до аеропорту Бориспіль.
Створити додатковий стимул для економічного розвитку місцевості. Спираючись на лаконічні архітектурні рішення, створити ефективну функціональну одиницю, не продукуючи візуального шуму. Забезпечити комфортне середовище для працівників та відвідувачів комплексу. Силует забудови доповнюється композицією озеленення, яке ізолює пішохідну та рекреаційну зону від проїжджої частини і створює затишну паркову атмосферу.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Бориспіль.

Project name: Motor Show and Logistics Center.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Not implemented.
Team members: Ruslan Litvinenko, Anton Vergun, Andriy Lesio.
Company name: SHOVK.
Contact details: +38 093 198 33 19, +38 093 750 73 70.
Project description: The site is located on the twentieth kilometer of the M03 highway (direction Kharkiv). There is a logistics center, car dealership and car service station, office center, restaurant, recreation area, all necessary for the operation and maintenance of buildings ancillary facilities, entrances and parking.
The main goal of the project is to improve the infrastructure of the area, to unlock the potential of the site, to effectively use its strengths, such as the location at the intersection of strategic transport routes and proximity to Boryspil airport.
Create an additional incentive for economic development. Based on concise architectural solutions, create an effective functional unit without producing visual noise. Provide a comfortable environment for employees and visitors to the complex. The silhouette of the building is complemented by a composition of landscaping, which isolates the pedestrian and recreational area from the roadway and creates a cozy park atmosphere.
Project location: Ukraine, Boryspil.
№20023
Назва проекту: Торгово-розважальний центр Ocean Plaza.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько.
Склад команди: KAN DEVELOPMENT.
Контактні дані: +38 044 247 57 48.
E-mail: office@kandevelopment.com.
О
пис проекту: Либідська площа, на якій розташований торгово-розважальний центр, знаходиться у безпосередній близькості від історичної частини міста на перетині вулиць Велика Васильківська, Горького і бульвару Дружби Народів. Вулиця Велика Васильківська - найдовша історична торговельна вулиця Києва і є продовженням Хрещатика - центральної магістралі міста.
Яскрава сучасна архітектура із застосуванням новітніх фасадних медіа-технологій, благоустрій громадської площі перед торгово-розважальним центром, ультрасучасний дизайн інтер'єру, створений міжнародною компанією Chapman Taylor, велика розважальна складова, серед якої перший в Україні, унікальний парк розваг для дітей всесвітньо відомої мережі HAPPYLON і ретельний підбір кращих світових торговельних марок, дозволять створити у центрі Києва унікальне місце для покупок, відпочинку і розваг. 24 години на добу, 7 днів на тиждень торгово-розважальний центр буде приймати киян і гостей столиці.
Нашою метою є створення об'єкту найвищої якості з унікальним якорем. Неповторний публічний акваріум, який є найбільшим у Східній Європі, створює приголомшуюче враження у відвідувачів моллу.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 176.

Project name: Ocean Plaza Shopping and Entertainment Center.
Nomination: Shopping center project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Design bureau - TAM A. Pashenko.
Team composition: KAN DEVELOPMENT.
Contact details: +38 044 247 57 48.
E-mail: office@kandevelopment.com.
Project description: Lybidska Square, where the shopping and entertainment center is located, is located in close proximity to the historic part of the city at the intersection of Velyka Vasylkivska, Gorky and Druzhby Narodiv Boulevards. Velyka Vasylkivska Street is the longest historical shopping street in Kyiv and is a continuation of Khreschatyk, the city's central thoroughfare.
Bright modern architecture with the use of the latest facade media technologies, improvement of the public area in front of the shopping and entertainment center, ultra-modern interior design created by the international company Chapman Taylor, a large entertainment component, including the first in Ukraine, a unique amusement park for children. HAPPYLON and a careful selection of the world's best brands will create a unique place in the center of Kiev for shopping, recreation and entertainment. 24 hours a day, 7 days a week, the shopping and entertainment center will receive Kyivites and guests of the capital.
Our goal is to create an object of the highest quality with a unique anchor. The unique public aquarium, which is the largest in Eastern Europe, creates a stunning impression on visitors to the mall.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv, street Gorky, was. 176.
№20049
Назва проекту: ТРЦ "Бурундуки"

Номінація: Проект Торгового Центру

Ведучий архітектор: Олександр Попов

Склад команди: В. Бебешко, А. Додонов

Назва компанії: АРХІМАТИКА

Контактні дані: +38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Короткий опис проекту: Різноманітний набір громадських функцій від об'єктів харчування до концертного залу, що виходять в центральний атріум. Можливість проведення виставок в зимовому саду на 4-му рівні, створюють аналог багаторівневого міського громадського простору, призначеного для цілорічного використання, що важливо в умовах суворого Новосибірського клімату.

Загальна площа: 130 000 м2.

Рік реалізації проекту: 2014

Місце реалізації проекту: Россія, м. НовосибірськProject name: Shopping Mall "Burunduki"

Lead Architect: Aleksander Popov

List of Team Members: V. Bebeshko, A. Dodonov

Company name: ARCHIMATIKA

Contact details:+38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04

info@archimatika.com http://archimatika.com

Brief description of project: Diversity of public functions from food to concert halls opening into the central atrium, gives the possibility of holding exhibitions in the winter garden on the 4th level. This creates an analogue of the multi-level urban public space intended for year-round use, which is important in the severe Novosibirsk climate.

Total area: 130 000 m2.

Project year: 2014

Project location: Russia, Novosibirsk

№20134
Назва проекту: Реконструкція ТРЦ Хаят з публічним простором у місті Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Куцевич Богдан, Владислав Артюхов, Яссер Алхакбані.
Назва компанії
: Kutsevych+Partners, Rumoz.
Контактні дані: +38 067 409 23 65.
E-mail: bkutsevych@yahoo.com.
Опис проекту: Реконструкція ТРЦ включає в себе наступні заходи: розширення і оновлення фасадів будівлі шляхом створення ланцюжка разновеликих об'ємів street-retail, перетворення одного з внутрішніх атріумів ТРЦ у відкрите публічний простір з тіньовими навісами, фонтанами і терасами; створення сучасного привабливого ландшафту навколо будівлі; оновлення інтер'єру комплексу.
Простір уздовж торгово-розважального центру це приклад нового типу площі у об'єкта комерційної нерухомості. Вона об'єднує в собі риси публічного загальноміського простору і комерційного підприємства. Стара територія навколо ТРЦ не відповідала сучасним вимогам по благоустрою, мала низький відсоток озеленення, велика кількість парко місць і не сприймалася жителями міста як місце проведення дозвілля, що негативно впливало на комерційний успіх ТРЦ.
На новій площі - навпаки буде велика кількість зелених насаджень, фонтани різних типів, включаючи великий спіральний музичний фонтан, тераси з тіньовими навісами, сучасне мощення, громадські туалети, торгові павільйони. На додаток до цього, до складу проекту входить зменшення площинний паркування, розміщення великої дитячого майданчика, створення амфітеатру для проведення вистав, концертів, презентацій. Цей проект демонструє, як можна підвищити ефективність роботи ТРЦ за рахунок включення до його складу сучасного публічного простору.
Площа проекту: 150 000 м.кв.
Місце реалізації проекту: Ер-Ріяд, Саудівськая Аравія.

Project name: Reconstruction of Hyatt shopping mall with public space in Riyadh, Saudi Arabia.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Bogdan Kutsevich, Vladislav Artyukhov, Yasser Alhakbani.
Company name: Kutsevych + Partners, Rumoz.
Contact details: +38 067 409 23 65.
E-mail: bkutsevych@yahoo.com.
Project description: Reconstruction of the mall includes the following measures: expansion and renovation of the facades of the building by creating a chain of different volumes of street-retail, transformation of one of the inner atriums of the mall into an open public space with shade canopies, fountains and terraces; creating a modern attractive landscape around the building; renovation of the interior of the complex.
The space along the shopping and entertainment center is an example of a new type of area in a commercial real estate object. It combines the features of a public city space and a commercial enterprise. The old area around the mall did not meet modern landscaping requirements, had a low percentage of landscaping, a large number of parking spaces and was not perceived by city residents as a place of leisure, which negatively affected the commercial success of the mall.
On the new square, on the contrary, there will be a large number of greenery, fountains of various types, including a large spiral musical fountain, terraces with shadow canopies, modern paving, public toilets, trade pavilions. In addition, the project includes the reduction of planar parking, placement of a large playground, the creation of an amphitheater for performances, concerts, presentations. This project demonstrates how to increase the efficiency of the mall by including a modern public space.
Project area: 150,000 sq.m.
Project location: Riyadh, Saudi Arabia.
№20139
Назва проекту: Реконструкція ТРЦ Аль-Андалуз з публічним простором у місті Джидда, Саудівськая Аравія.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Куцевич Богдан, Владислав Артюхов, Яссер Алхакбані.
Назва компанії
: Kutsevych+Partners, Rumoz.
Контактні дані: +38 067 409 23 65.
E-mail: bkutsevych@yahoo.com.
Опис проекту: Реконструкція ТРЦ включає в себе наступні рішення: розширення і оновлення фасадів будівлі шляхом створення ланцюжка дрібномасштабних разновеликих обсягів street-retail з терасами; створення сучасного привабливого ландшафту навколо будівлі; скорочення площинний паркування та створення 4-х поверхового наземного паркінгу, з'єднаного з ТРЦ переходом; створенням критого переходу з рядом стоїть будівлею медичного центру; оновлення інтер'єру комплексу. Загальна площа комплексу 150 000 м2.
Оновлений фасад ТРЦ має яскраво виражені входи в будівлі з великими світлопрозорими навісами. Уздовж головного фасаду розташовуються двох рівневі ресторани з великим відсотком скління, що компенсується різними системами сонцезахисту. Кожен ресторан має тераси на рівні землі, що створює ефект міської пішохідної вулиці.
Нове благоустрій навколо ТРЦ характеризується великим пішохідним простором з великою площею озеленення; комфортної вуличними меблями; сучасним мощенням; фонтанами, включаючи великий світло-музичний фонтан; public art.
Площа проекту: 150 000 кв.м.
Місце реалізації проекту: містo Джидда, Саудівськая Аравія.

Project name: Reconstruction of Al-Andalus shopping mall with public space in Jeddah, Saudi Arabia.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Bogdan Kutsevich, Vladislav Artyukhov, Yasser Alhakbani.
Company name: Kutsevych + Partners, Rumoz.
Contact details: +38 067 409 23 65.
E-mail: bkutsevych@yahoo.com.
Project description: Reconstruction of the mall includes the following solutions: expansion and renovation of the facades of the building by creating a chain of small-scale street-retail with terraces; creating a modern attractive landscape around the building; reduction of planar parking and creation of a 4-storey above-ground parking lot connected to the mall by a transition; creation of a covered passage with a building of a medical center next to it; renovation of the interior of the complex. The total area of the complex is 150,000 m2.
The renovated facade of the mall has pronounced entrances to the building with large translucent canopies. Along the main facade there are two-level restaurants with a high percentage of glazing, which is compensated by various sun protection systems. Each restaurant has terraces at ground level, which creates the effect of a city pedestrian street.
The new landscaping around the mall is characterized by a large pedestrian space with a large area of landscaping; comfortable outdoor furniture; modern paving; fountains, including a large light and music fountain; public art.
Project area: 150,000 sq.m.
Project location: Jeddah, Saudi Arabia.
№20156
Назва проекту: Green.
Номінація: Проект торгового центру.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно- Інвестиційна Компанія «КРЕАТИВ».
Контактні дані: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, тел.: +38 067 576 21 62.
Опис проекту: Об'єкт розміщено на розі вулиць Зелена та Пасічна, які є перехрестям великих транспортних магістралей міста Львова та двох старовинних районів міста: Пасіки та Козельники. Упродовж ХХ століття ці райони пережили трансформацію від міщанських пасік до створення великого промислового району. На сьогодні, ці райони перебувають на новому етапі трансформації із створення сучасного простору, що поєднує іноваційність та місце комфортного проживання громадян.
Інфраструктура цього району налічує близько 250тис. м² житла та на даний момент видано дозволів ще на 400 тис м² житла в межах 4-5км. Також, поруч із ТЦ заплановано організувати транспортній хаб.
Будівля, на перший погляд звичайного, ТЦ є складним інфраструктурним проектом, який повинен вирішити питання створення сучасного громадського простору, що поєднує у собі shopping, місце активного відпочинку та цікавого проведення часу жителів міста, які оселяться у модернізованому районі.
Загальна площа об'єкту 2500м². Висота торгової зали варіюється між 4,5 м. Територія громадської споруди забезпечена паркінгом , що налічує 100 парко місць. Північний та східний фасад спрямовані на основні дороги, формуючи вигляд перехрестя. Концепція архітектури ТЦ поєднує два архітектурні стилі: функціоналізм та мінімалізм. Це у свою чергу передбачає відмову від надмірної кількості деталей та складної обробки елементів конструкції. У сукупності це дозволяє сформувати естетичну конструкцію та гармонізувати простір елементів ТЦ. Вся увага проекту віддається об'ємно-просторовому рішенню і його лаконічність не потребує додаткових прикрас.
Торговий центр - це більше ніж торгівельний майданчик - це місце для проведення дозвілля. Місце, де архітектурні рішення та соціальна взаємодія гармоніюють.
Місце реалізації: м. Львів вул. Пасічна, буд. 176.

Project name: Green.
Nomination: Best shopping center project.
Actual Status: Unrealized.
Chief Architect and team members: Ivanov-Kostetsky Sergiy, Ivanova-Kostetska Galina.
Company name: LLC "Architectural and Investment Company "KREATIV".
Contacts details: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, tel.: +38 067 576 21 62.
Description of project: The object is located at the corner of Zelena and Pasichna Streets, which are the intersection of the major transport highways of Lviv city and two ancient districts of the city: Pasiki and Kozelniki. During the twentieth century, these areas underwent a transformation from bourgeois apiaries to the creation of a large industrial district. Today, these areas are in a new phase of transformation to create a modern space that combines innovation and a place of comfortable living for citizens.
The infrastructure of this area is about 250 thousand m² of housing and currently issued permits for another 400 thousand m² of housing within 4-5km. Also, there is a transport hub near the shopping center.
The building, at first glance ordinary, is a complex infrastructure project, which has to solve the problem of creating a modern public space, which combines shopping, a place of active recreation and an interesting pastime for residents of the modernized area.
The total area of the object is 2500 m². The height of the shopping hall varies between 4.5 m. The public building area is provided with a parking lot of 100 parking spaces. The north and east facades face the main roads, forming the appearance of an intersection. The concept of shopping center architecture combines two architectural styles: functionalism and minimalism. This, in turn, involves the abandonment of an excessive number of parts and the complex processing of structural elements. Together, this allows us to form an aesthetic design and harmonize the space of the shopping center elements. All the attention of the project is given to the three-dimensional solution and its conciseness does not require additional decorations.
The mall is more than a shopping mall - it is a place for leisure. A place where architectural decisions and social interaction harmonize
Project location: Lviv, str. Pasichna 176.
№20157
Назва проекту: Торговий центр Мast.
Номінація: Проект торгового центру.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно- Інвестиційна Компанія «КРЕАТИВ».
Контактні дані: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, тел.: +38 067 576 21 62.
Опис проекту: Торговий центр видається простою архітектурною спорудою, але водночас ця будівля повинена поєднувати у собі зручність, ефективність та вписуватись у загальну архітектуру міста.
Проектом передбачено побудову двоповерхової споруди на одній із найстаріших вулиць міста Львова (вул. Кульпарківська 93а), на території складських будівель та заводу залізобетонних виробів.
На першому поверсі розташовуватимуться торгівельні зали, санітарно-побутові приміщення. Також передбачено розміщення допоміжних приміщень, а саме: розвантажувальні та складські приміщення, технічні приміщення, приміщення підготовки товарів до продажі, комора пресу для упаковки.
Адміністративно-побутові приміщення для персоналу, комори для зберігання товарів розташовані на другому поверсі.
Вертикальний зв'язок між поверхами здійснюється через систему внутрішніх сходів та вантажних ліфтів.
Екстер'єр споруди спроектовано у архітектурному стилі функціоналізму, де «форма слідує за функцією». Це дозволить із легкістю вписати будівлю у загальну атмосферу вулиці, яка за свою довгу історію поєднує різні архітектурні стилі (модерн, конструктивізм, класицизм). Утилітарність кольорової гами, що використовується в проєкті, також сприятиме легкій інтеграції ТЦ до існуючого ансамблю кольорів вулиці Кульпарківської.
Місце реалізації: м. Львів вул. Кульпарківська, буд. 93.

Project name: Mast Shopping Center.
Nomination: Best shopping center project.
Actual Status: Unrealized.
Chief Architect and team members: Ivanov-Kostetsky Sergiy, Ivanova-Kostetska Galina.
Company name: LLC "Architectural and Investment Company "KREATIV".
Contacts details: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, tel.: +38 067 576 21 62.
Description of project: The mall looks like a simple architectural structure, but at the same time this building should combine convenience, efficiency and fit into the overall architecture of the city.
The project envisages the construction of a two-storey building on one of the oldest streets of the city of Lviv (93a Kulparkivska St.), on the territory of warehouse buildings and a reinforced concrete plant.
On the ground floor there will be trading rooms, sanitary facilities. It also provides ancillary facilities, such as: unloading and storage facilities, technical facilities, premises for the preparation of goods for sale, pantry for packaging.
The office and staff rooms, storage rooms are located on the second floor.
The vertical connection between the floors is via a system of stairs and freight elevators.
The exterior of the building is designed in an architectural style of functionalism where "form follows function". This will allow you to easily integrate the building into the general atmosphere of the street, which for its long history combines different architectural styles (modern, constructivism, classicism). The utilization of the color scheme used in the project will also facilitate easy integration of the shopping center into the existing color ensemble of Kulparkivska Street.
Project location: Lviv, str. Kulparkivska 93-A.
№20158
Назва проекту: Торговий офісний центр "Океан".
Номінація: Проект торгового центру.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно- Інвестиційна Компанія «КРЕАТИВ».
Контактні дані: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, тел.: +38 067 576 21 62.
Опис проекту: Проект конструктивних рішень реконструкції будівлі магазину «Океан» на вул.В.Великого, 26А у м. Львів.
Функціонально-планувальною схемою передбачено різноманітність видів надання послуг, що полягає в забезпеченні гнучкості технологічного процесу, можливості поєднання виробничих операцій, незалежного так і послідовного їх здійснення. Основною структурною складовою є заклади торгівлі та офісні приміщення. Групування окремих приміщень передбачено з урахуванням технологічної послідовності і функціонального взаємозв'язку виробничих процесів. Проектними рішеннями передбачено правильне зонування функціональних блоків, що забезпечує чітку роботу закладів торгівлі, адміністративно-офісних приміщень та офісних приміщень і дає можливість незалежного розвитку функціональних блоків як окремих комплексів.
• В підвальному поверсі запроектовано заклад торгівлі в складі (торгового залу, побутових та технічних приміщень)
• На першому та другому поверхах будівлі запроектовано заклади торгівлі в складі (вхідний тамбур, хол, торгові зали, складські та побутові приміщення, технічні приміщення (електрощитова).
• На третьому поверсі будівлі запроектовано хол та офісні приміщення, побутові приміщення та санвузли.
На сьогодні багато історичних будівель знаходяться в аварійному стані, а отже – необхідне їх якісне відновлення, тобто реставрація. На фасаді обєкту викладена "океанічна мозаїка" авторства відомого живописця Володимира Патика яка в наслідок реставрації набула нового, свіжого образу.
Основним завдання на проектування поставлена задача ефективного використання території історичної забудови для створення екологічно чистого, комфортного середовища для перебування та життєдіяльності населення. Слідуючи цій ідеї будівля спроектована в стилі функціоналізм, з метою впорядкування зовнішнього вигляду вулиці.
Місце реалізації: м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 26-а.

Project name: Ocean Commercial Center.
Nomination: Best shopping center project.
Actual Status: Unrealized.
Chief Architect and team members: Ivanov-Kostetsky Sergiy, Ivanova-Kostetska Galina.
Company name: LLC "Architectural and Investment Company "KREATIV".
Contacts details: e-mail: sivanov.kreativ@ukr.net, tel.: +38 067 576 21 62.
Description of project: The project of constructive decisions of reconstruction of the building of the shop "Ocean" at 26A Velykyi str., Lviv.
Functional-planning scheme provides a variety of types of services, which is to ensure the flexibility of the technological process, the possibility of combining production operations, independent and consistent implementation. The main structural component is trade establishments and office premises. The grouping of separate premises is provided taking into account the technological sequence and functional interconnection of production processes. The design decisions provide for the proper zoning of functional blocks, which ensures the clear operation of trade establishments, administrative and office premises and office premises and enables independent development of functional blocks as separate complexes.
• In the basement there is a design of a store in the warehouse (trading room, household and technical premises)
• On the first and second floors of the building are designed trade facilities in the warehouse (entrance vestibule, hall, trading rooms, warehouse and household premises, technical premises (electrical panel).
• On the third floor of the building is designed a hall and office space, living quarters and bathrooms.
Today, many historic buildings are in a state of disrepair and, therefore, their quality restoration, ie restoration, is needed. On the facade of the object is laid out "ocean mosaic" authorship of the famous painter Vladimir Patik, which as a result of restoration has acquired a new, fresh image.
The main task of designing is the task of effective use of the territory of historical development to create an environmentally friendly, comfortable environment for living and living. Following this idea, the building is designed in the style of functionalism, in order to streamline the appearance of the street.
Project location: Lviv, 26A Velykyi str.
№20238
Назва проекту: Торговий центр "ЗАХІДНИЙ".
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архвтектор та склад команди: Ігнатюк Андрій,Сав'як Іванна, Юсковець Марина.
Назва компанії
: Архітектурно-проєктна компанія "5F Studio".
Контактні дані: +38 097 213 24 05, +38 067 372 76 75.
Опис проекту: Проєктна пропозиція полягає у створенні сучасного торгового центру у місті Ужгороді в осередку епохи радянської архітектури кінця хх тс. Це сучасний,затишний та невеликий торговий центр для обслуговування мешканців свого району. Будівля виконана в стилі конструктивізму і достатньо співрозмірна з людиною. Поверховість споруди не вище 12 м з метою оптимального архітектурно-просторового вирішення території. В склал торгового центру входять такі приміщення, як : торгові площі для оренди (на 1-му та 2-му поверхах), приміщення торгового залу (супермаркету) із складськими приміщеннями, що мають вихід на розгрузочний майданчик, адміністративні приміщення та заклад громадського харчування, що має власну внутрішню сходову клітку та вихід на терасу Родзинкою проєкту є відкрита тераса на другому поверсі з прекрасним видом на гори, так як місто розташоване біля підніжжя Карпат.
Проектом передбачено умови для вільного пересування інвалідів та інших мало-мобільних груп населення.
Конструкція являє собою монолітний каркас, а фасадна система виконана з навісних вентильованих панелей, які дозволяють забезпечити довговічність, міцність, теплоізоляцію і морозостійкість. Окремою конструкцією на фасаді являються біл-борди, які потрапляють у поле зору і є дієвим інструментом для проведення разових і довгострокових рекламних кампаній. Проєкт на стадії реалізації, так як метою було забезпечення усіх норм комфорту в планувальних рішеннях і осередку довкілля.
Площа проекту: 3‚96 тис. кв.м.

Project name: Shopping center "WEST".
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Ignatiuk Andriy, Savyak Ivanna, Yuskovets Marina.
Company name: Architectural and design company "5F Studio".
Contact details: +38 097 213 24 05, +38 067 372 76 75.
Project description: The project proposal is to create a modern shopping center in the city of Uzhgorod in the center of the era of Soviet architecture of the late twentieth century. It is a modern, cozy and small shopping center to serve the residents of its area. The building is made in the style of constructivism and is quite commensurate with the man. The number of storeys of the building is not higher than 12 m for the purpose of optimal architectural and spatial solution of the territory. The shopping center includes such premises as: retail space for rent (on the 1st and 2nd floors), a trade hall (supermarket) with warehouses that have access to the unloading area, administrative premises and a catering establishment, which has its own internal staircase and exit to the terrace The highlight of the project is the open terrace on the second floor with a beautiful view of the mountains, as the city is located at the foot of the Carpathians.
The project provides conditions for the free movement of people with disabilities and other low-mobility groups.
The design is a monolithic frame, and the facade system is made of hinged ventilated panels, which provide durability, strength, insulation and frost resistance. A separate design on the facade are billboards, which fall into the field of view and are an effective tool for one-time and long-term advertising campaigns. The project is under implementation, as the goal was to provide all the standards of comfort in planning decisions and the environment.
Project area: 3,96 thousand sq.m.
№20312
Назва проекту: Торгово – складська будівля в с. Липини Луцького району, Волинської області.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізовий комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Отримання дозволу на початок будівництва. Розроблено проект.
Головний архітектор проекту: Юлія Рогожина.
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина.
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group».
Контактні дані: Україна, м. Луцьк, просп.. Перемоги, 15, тел.: +38 (097) 931 30 03.
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-складська будівля в с. Липини, на об'їздній Луцька, було розроблено для компанії Забудовника. Головною ідеєю комплексу стала композиція природніх зелених кольорів в поєднанні з сірими вставками. Архітектура комплексу поєднала натуральність та сучасне скло. Композиція елементів підкреслює здатність природи підлаштовуватись під архітектурні тенденції.
Рік реалізаії проекту: Прогнозований рік реалізації 2020.
Місце реалізації проекту: Луцьк, Волинської області.

Project name: Shopping and warehouse building in village Lipiny of Lutsk district Volyn region.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unrealized commercial object.
Current status: Obtaining permission to start construction. The project is being developed.
Main Architect: Julia Rogozhina.
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh.
Company name: «Domum Group» Architectural and Design Studio.
Adress: Ukraine, Lutsk, 15, Peremogy Avenue, +38 (097) 931 30 03.
Brief description of the project: A project shopping and warehouse building in the village Lipiny, on the outskirts of Lutsk, was developed for the company of Builder. The main idea of the complex was the composition of natural green colors, combined with gray inserts. The architecture of the complex combines naturalness and modern glass. The composition of the elements emphasizes the ability of nature to adapt to architectural tendencies.
Project year: year of realization is 2020.
Project location: Lutsk, Volyn region.
№20403
Назва проекту: Пропозиція торгового центру з готельним блоком GRAND HOTEL LVIV та конференц-залом по вул. Дорошенка, 2 у м. Львові.
Номінація: Проект торгового центру.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Галько Остап Володимирович та Кузьо Олесь Володимирович.
Склад команди: Галько Остап Володимирович та Кузьо Олесь Володимирович.
Назва компанії: PROSTO architect.
Місто: Львів.
Контактні дані: +38 (063) 19 85 483, www.prostoarchitect.com.
Стислий опис проекту: Основною метою даного проєкту було гармонійно та виразно вписати нову будівлю в історично сформоване середовище міста Львова та водночас створити місце, яке б притягувало до себе жителів міста та туристів.
Головний вхід у торговий центр є заглибленим, що максимально забезпечує простір в рівні першого поверху як для відвідувачів закладу, так і для людей, які проходять повз або чекають на громадський транспорт. Така конфігурація будівлі дала змогу влаштувати територію з озелененням та місцями для відпочинку.
Також, в якості концепції, запропоновано об'єднати простір, утворений перед проектованою будівлею, з існуючим сквером, який розташований навпроти ділянки для проєктування. В майбутньому це б допомогло створити повноцінне середовище для львівян та гостей міста.
Архітектура будівлі є сучасною та лаконічною з врахуванням актуальних трендів. В загальному, об'єм будівлі поділений на 3 частини:
- Рівень першого поверху з яскраво вираженим вхідним порталом та активною громадською функцією, яка проглядається через великі вітрини;
- Простий та лаконічний фасад в рівні 2-4 поверхів, який є підкреслений активними карнизами по периметру, для того щоб продовжити лінію історичної забудови;
- Терасовані 5 та 6 поверхи.
Одним з важливих елементів оздоблення фасаду є вертикальне озеленення. Воно використовується в різних місцях будівлі, щоб зробити простір затишнішим і збільшити кількість озеленення, якого не вистачає в центральній частині міста.
Рік реалізації проекту: Нереалізований.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту: Площа ділянки 0,095 га, Загальна площа приміщень 3170 м.кв.

Project name: Offer of a shopping center with a hotel block GRAND HOTEL LVIV and a conference hall on the street. Doroshenko, 2 in the city of Lviv.
Nomination: Shopping center project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Galko Ostap Volodymyrovych and Kuzio Oles Volodymyrovych.
Team members: Galko Ostap Volodymyrovych and Kuzio Oles Volodymyrovych.
Company name: PROSTO architect.
City: L'viv.
Contact details: +38 (063) 19 85 483, www.prostoarchitect.com.
Brief description of the project: The main goal of this project was to harmoniously and clearly fit the new building into the historically formed environment of the city of Lviv and at the same time create a place that would attract city residents and tourists.
The main entrance to the mall is deep, which provides maximum space at ground level for both visitors and for people passing by or waiting for public transport. This configuration of the building made it possible to arrange the area with landscaping and places for recreation.
Also, as a concept, it is proposed to combine the space formed in front of the projected building with the existing park, which is located opposite the site for design. In the future, this would help create a full-fledged environment for Lviv residents and guests.
The architecture of the building is modern and concise, taking into account current trends. In general, the volume of the building is divided into 3 parts:
- The level of the first floor with a pronounced entrance portal and an active public function, which can be seen through large windows;
- Simple and laconic facade at the level of 2-4 floors, which is emphasized by active cornices around the perimeter, in order to continue the line of historic buildings;
- Terraced 5th and 6th floors.
One of the important elements of facade decoration is vertical landscaping. It is used in different parts of the building to make the space more cozy and increase the amount of landscaping, which is lacking in the central part of the city.
Year of project implementation: Not implemented.
Project location: Lviv.
Project area: The area of the plot is 0.095 ha, the total area of the premises is 3170 sq.m.
№20522
Назва проекту: Trakslerdevelopment

Номінація: Проект торгового центру
Статус на поточний момент: Нереалізований
ГАП та склад команди: Семен Мирослав, Багрій Юрій, Гапак Михайло, Мачукайте Яна

Назва компанії: The One Architectural Lab

Контактні дані: +38050 7373073; e-mail: office@theonearch.com
Короткий опис проекту:

Відповідаючи на запити бізнесу ми з радістю беремося за проекти торгових площ. Так само і в цей раз ми спроектували проект торгово-офісного центру в одному з житлових кварталів міста. Перший поверх лінії відданий під торгову комерцію. Було прийнято рішення вільних планувань, так як оператор майбутньої оренди поки не відомий. Верхні два поверхи спроектовані під офісні простори, що в перспективі будуть здаватися в оренду. З огляду на великий трафік і попит на даний об'єкт, була передбачена хороша логістика заїздів, великий паркінг, в т.ч. І підземний. Так само плюсом об'єкта є велика тротуарна та зелена зона попереду, що дає можливість комфортної експлуатації і вигідною презентації фасаду будівлі. Оздоблення передбачена виключно натуральними матеріалами - вапгяк і керамічні панелі марки FMG на верхньому поверсі. Благоустрій території так само буде забезпечено фонтаном б'є з землі і екзотичним озелененням, що не типово для даного регіону.
Рік реалізації проекту: 2021
Місце реалізації проекту: м.Ужгород, Україна


Project name: Trakslerdevelopment
Nomination:
Shopping center project
Actual Status:
Unsold residential building
Chief Architect and Team Members:
Semen Myroslav, Bagrij Jurij, Gapak Mykhailo, Machukayte Yana
Company name: The One Architectural Lab
Contact details:
+38050 7373073; e-mail: office@theonearch.com
Description of project:


Responding to business inquiries, we are happy to undertake projects of retail and office space. Similarly, this time we have designed a project of a shopping and office center in one of the residential areas of the city. The first floor of the line is given over to commercial commerce. The decision was made for free layouts, since the operator of the future lease is not yet known. The upper two floors are designed for office space that will be leased out in the future. Considering the high traffic and demand for this object, good logistics of arrivals, a large parking lot, incl. And underground. Also, the advantage of the object is a large sidewalk and green area in front, which makes it possible for comfortable operation and beneficial presentation of the building facade. The decoration is provided exclusively with natural materials - wapgyak and FMG ceramic panels on the top floor. Landscaping of the territory will also be provided with a fountain gushing from the ground and exotic landscaping, which is not typical for this region.
Project year:
2021
Project location
: Uzhgorod, Ukraine

№20589
Номінація Найкращий проєкт ТЦ

Назва проекту Друга черга ТРЦ Apollo у Дніпрі
Автор(и) проекту (ПІБ) Ведучий архітектор: Слажнєв Б.

Склад команди: Бойко В., Карімов Є., Пономаренко А., Слажнєв Б., Соловйов А., Фурман В., Курилова А., Давидова К., Надаховський С.
Назва компанії Urban Experts
Місто Київ
Контакти
01601 м. Київ вул. Мечникова, 2 (БЦ «Парус»), 13 поверх
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co

Короткий опис проекту українською (до 500 знаків)

Розбудова сучасного торгово-розважального центру у місті Дніпро. Архітектори створили концепцію, базуючись на попередньому дослідженні ринку торговельної нерухомості та споживацьких уподобань жителів міста.

До складу другої черги ТРЦ увійшли кінотеатр із залами, оснащеними новітнітніми технологіями, ритейл-галереї, велика зона фудкорту та літня тераса для відпочинку відвідувачів ТРЦ.

Рік реализації проекту 2020
Місце реалізації проекту Дніпро, Україна

Площа проекту

ü GLA: 32 914 м2 (I + II черги)

ü GBA: 53 950 м2 (I + II черги)

№20590
Номінація: Проєкт ТЦ
Назва проекту: Food hall Lavina Mall
Автор(и) проекту (ПІБ): Ведучий архітектор: Слажнєв Б.
Склад команди: Бойко В., Слажнєв Б., Мілошек А., Давидова К.
Назва компанії: Urban Experts
Місто: Київ
Контакти:
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co

Короткий опис проекту українською (до 500 знаків): Food hall - нова ресторанна зона в Lavina Mall. Місцезнаходження фуд холу забезпечує відвідувачам панорамний вид і залученість в розважальні події, які відбуваються на сцені в центрі залу.
Цілі дизайну інтер'єру:
ü розробка дизайну загальних просторів, вітрин, ресторанів, меблів і елементів декору приміщення створення атмосфери, що сприяє прийому їжі і розваг
ü створення вхідної групи в Food hall, що забезпечує яскравий ефект «передчуття свята»
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київ, Україна

№20591
Номінація: інтер'єр торгових центрів
Назва проекту: ТЦ Оазіс
Автор(и) проекту (ПІБ): Ведучий архітектор: Слажнєв Б.
Склад команди: Бойко В, Слажнєв Б., Соловйов А., Надаховський С.
Назва компанії: Urban Experts
Місто: Київ
Контакти:
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co
Короткий опис проекту українською (до 500 знаків): Даний проект демонструє концептуальні пропозиції щодо створення нового торгового комплексу на місці кільця над станцією метро «Героїв Дніпра» в місті Києві, з оновленням вхідних груп до метро.

Станція метро знаходиться в північній частині міста Києва в щільно населеному спальному районі на перехресті, з круговим рухом, вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту. Навколо проектованої ділянки знаходяться багатоповерхові житлові будинки, оболонський ринок, трамвайна зупинка та інші зупинки громадського транспорту. Одним із завдань проекту в цілому була організація, впорядкування, централізація та розширення торгових зон на заміну хаотично розташованих раніше мафів.

Основною метою розробки інтер'єру було створення образу оази серед кам'яних джунглів спального району. В Інтер'єрі використовуються природні кольори: охристі, зелені, рейки з ламінацією під дерево. Опорядження зони атріуму виконане вертикальними рейками під дерево між якими розміщуються LED світильники. Центральним акцентом виступає опорядження ліфтової шахти зеленими вертикальними елементами, що нагадує ріст бамбука. Велика увага приділяється вирішенню світлових сценаріїв. По периметру атріуму розміщується лінійне підсвічування, що відділяє візуально зону атріуму. В зоні ресторанів та фудкорту зони посадки виділені круглими світильниками різного діаметру. Підлога зони фудкорту опоряджена плиткою з імітацією текстури деревини. Стелі та комунікації пофарбовані в глибокий синій колір, що контрастує із загальною кольоровою гамою інтер'єру та підкреслює її. Основою сучасного архітектурного образу в даному об'єкті були природні мотиви.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Київ, станція метро Героїв Дніпра
Площа проекту: GLA: 12 212 м2
GBA: 14 481 м2

№20592
Номінація Найкращий проєкт ТЦ
Назва проекту Ocean Mall
Автор(и) проекту (ПІБ) Ведучий архітектор: Слажнєв Б.
Склад команди: Бойко В., Слажнєв Б., Будько В., Васьковська М., Курилова А., Давидова К.
Назва компанії Urban Experts
Місто Київ
Контакти
01601 м. Київ вул. Мечникова, 2 (БЦ «Парус»), 13 поверх
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co

Короткий опис проекту українською (до 500 знаків)

Торгово-розважальний центр Ocean Mall розташований у прицентральному районі, поряд із насиченим транспортним вузлом.

Загальна площа об'єкту – 300 000 кв.м, орендна – 110 000 кв.м. В зону охоплення входить 1,5 млн.людей.

Ocean Mall – входить у мережу мега-молів у Києві. У 2016 році відкрився перший об'єкт із мережі – Lavina Mall, другим буде Blockbuster Mall.

Формат ТРЦ – retail resort, об'єкт , із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову. У складі зони entertainment буде перший digital-парк в Україні і кінотеатр із залом IMAX (єдиним у центрі столиці).

Завдяки найбільшим світовим модним групам, які заходять в Ocean Mall, і рітейлерам, які вже працюють в Ocean Plaza, проект об'єднає 800 магазинів. Це буде найбільш масштабне та головне місце шопінгу в центрі Києва.

Рік реализації проекту
Місце реалізації проекту Київ, Україна

Площа проекту

GLA: 110 000 м2

GBA: 300 000 м2№20593
Номінація Нереалізований проєкт ТЦ
• Назва проекту ТРЦ Подоляни-мол
• Автор(и) проекту (ПІБ) Ведучий архітектор: Слажнєв Б.
Склад команди: Бойко В, Слажнєв Б, Курилова А, Давидова К, Васьковська М.
Назва компанії : Urban Experts
Місто Київ
• Контакти
01601 м. Київ вул. Мечникова, 2 (БЦ «Парус»), 13 поверх
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co
Короткий опис проекту українською (до 500 знаків)
Podolyany Mall – це друга черга найбільших регіональних ТРЦ у Західній Україні. Такий торговий центр може прикрасити вулиці будь-якої світової столиці, але буде побудований у Тернополі - місті з великим потенціалом для розвитку.
Проект нового інтер'єру для ТРЦ «Подоляни-мол» було реалізовано командою Urban Experts у надзвичайно короткі терміни з огляду на наміри власників із максимальною користю витратити час на карантині. Дизайн ТРЦ покликаний справити надзвичайне враження на гостей і створити сучасне місце для проведення часу.
Рік реализації проекту 2017
Місце реалізації проекту Тернопіль, Україна
Площа проекту
Загальна площа: 44 040 м2
Орендована площа: 33 706 м2
№20594
Номінація Нереалізований проєкт ТЦ
Назва проекту ТРЦ Rive Gauche
Автор(и) проекту (ПІБ) Ведучий архітектор: Слажнєв Б.
Склад команди: Бойко В, Слажнєв Б, Соловйов А., Пономаренко А., Міщенко Н.
Назва компанії Urban Experts
Місто Київ
Контакти
01601 м. Київ вул. Мечникова, 2 (БЦ «Парус»), 13 поверх
044 33 77 6 77
office@urbanexperts.co
Короткий опис проекту українською (до 500 знаків)
Створення інтер'єру, відповідного глобальної концепції замовника. CEETRUS впроваджує в свої торгові об'єкти концепт «Living center», який приходить замість типового «Shopping Center».

Цілі дизайну інтер'єру:

ü коригування планувальних рішень атріумних просторів і світлових ліхтарів

ü забезпечення максимальної оглядовості вітрин двох поверхів для відвідувачів, які знаходяться на будь-якому з них

ü розробка дизайну, відповідно до кращих світових стандартів для міжнародного замовника, але із застосуванням доступних матеріалів, сертифікованих на українському ринку

ü створення унікальної зони громадського харчування, здатної виконати якірну функцію для жителів масиву

ü формування умов, що сприяють максимально тривалому перебуванню в об'єкті: організація «зон моментів» і створення маршруту для «дизайн-подорожей»
Рік реализації проекту 2020
Місце реалізації проекту Київ, Україна
Площа проекту
GLA 54 992 м2
GBA: 122 809 м2
№20599
Назва проекту: ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ З ГОТЕЛЬНИМ БЛОКОМ GRAND HOTEL LVIV ТА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОМ ПО ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 2 У М. ЛЬВОВІ
Номінація: Найкращий проєкт ТЦ
Статус на поточний момент: проектна пропозиція
ГАП та склад команди: Шульга М.,Шульга І., Столяров Д., Алєксєєв О., Голомах С.
Назва компанії: проектна група
Контактні дані: smarch@ukr.net 063-238-31-37
Короткий опис проекту: В основу iдeї проекту лягла концепцiя вiдтворення об'єму будiвлi шляхом «відбитку» історії ділянки різних епох - від забудови 1777р. до цілісної осьової композицiї з ризалiтом 1870-1915. Баланс мiж активною вулицею, торгiвлею та функцiями, на якi натякае сьогодення - створюватиме новий вiдкритий, живий та насичений простiр iз збереженням духу мiсцевостi. Композицiйно нова будiвля замкнула лiнiю фасаду сформовану вулицею, делiкатно, з розривами примикаючи до торцiв сусiднiх будiвель. Виступаючi фасаднi блоки вирiвнялись в ряд з iсторичною лiнiею забудови, що пiдтримали верхню лiнiею карнизiв сусiднiх будiвель. На першему поверсi лiнiя фасаду сформована з урахуванням збiльшення громадського простору, ширини хiдника та зупинки трамваю.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Україна, м.ЛьвівProject name: shopping center comprising a conference hall and hotel rooms(managed by Grand Hotel Lviv) at 2 Doroshenka str. in the city of Lviv
Nomination: unrealized commercial object Hotels and resorts (restaurants and bars as an integral part)
Actual Status: project proposal
Chief Architect and Team Members: Shulha M., Shulha I., Alekseev A., Stolyarov D., Golomakh S.
Company name: project team
Contact details: smarch@ukr.net 063-238-31-37
Вrief description of project: The idea of the project was based on the concept of reproducing the volume of the building by "imprinting" the history of the site of different epochs - from the construction of 1777 to the integral axial composition with the risalit of 1870-1915. The balance between the active street, trade and functions hinted at by the present will create a new open, lively and rich space while preserving the spirit of the locality. Compositionally, the new building closed the line of the facade formed by the street, delicately, intermittently adjacent to the ends of neighboring buildings. The protruding façade blocks were aligned with the historic building line, which supported the upper line of the eaves of the neighboring buildings. On the ground floor, the facade line was formed taking into account the increase in public space, the width of the sidewalk and the tram stop.
Project year: 2020
Project location: Ukraine,Lviv

№20601
Назва проекту: Торгово – розважальний комплекс в м. Рівне, по вул. Льонокомбінатівська Номінація: Нереалізовий комерційний об'єкт
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну «Domum Group»
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-розважального комплексу для Забудовника UBC. Оскільки Рівненщина славиться багатcтвом на таку корисну копалину як бурштин, пілотна назва комплексу була «Amber Hall». Ідеєю комплексу послужив корабель, який ніби височіє над хвилями. Також разом з архітектурною частиною комплексу розроблявся зовнішній вигляд мосту через дорожнє кільце. Така будівля конструкція розроблялась як візитна картка м. Рівне. Рік реалізації проекту: Прогнозований рік реалізації був 2017
Місце реалізації проекту: м. Рівне, Рівненської області

Made on
Tilda