№20013
Назва проекту: Ревіталізація заводу Ріхерта.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
Склад команди: Руслан Литвиненко, Інна Добровольська, Андрій Лесьо, Антон Вергун, Анна Васильєва.
Назва компанії: SHOVK.
Контактні дані: +38 093 750 73 70, +38 063 357 90 08, shovk.com.
Опис проекту:
Мета проекту - зберегти визначний об'єкт культурної спадщини від руйнації або знищення. Розкрити потенціал будівлі заводу Ріхерта та прилеглої території, вписати об'єкт в тканину міста. Знайти баланс між економічною та комерційною доцільністю, потребами мешканців прилеглих житлових масивів, майбутніх мешканців житлових комплексів, що зводяться на сусідніх ділянках та містян загалом. Зацікавити та залучити інвесторів до реалізації проекту.
Ідея - оживити ділову та культурну активність місцевості, покращити мікроклімат і підвищити цінність прилеглих територіій, шляхом перетворення нині занедбаного об'єкту на громадський, рекреаційний та культурний центр.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project name: Revitalization of the Richert plant.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Not implemented.
Team members: Ruslan Litvinenko, Inna Dobrovolska, Andriy Lesio, Anton Vergun, Anna Vasylieva.
Company name: SHOVK.
Contact details: +38 093 750 73 70, +38 063 357 90 08, shovk.com.
Project description: The purpose of the project is to preserve a significant cultural heritage site from destruction or destruction. To reveal the potential of the Richert plant building and the surrounding area, to inscribe the object in the fabric of the city. Find a balance between economic and commercial feasibility, the needs of residents of adjacent housing estates, future residents of residential complexes being built in neighboring areas and citizens in general. To interest and attract investors to the project.
The idea is to revive the business and cultural activity of the area, improve the microclimate and increase the value of the surrounding areas, by transforming the now abandoned facility into a public, recreational and cultural center.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv.
№20033
Назва проекту: Житловий комплекс з будівлею - "вставкою" громадського призначення у Львові.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований житловий об'єкт.
Склад команди: Микола Рибенчук, Олена Рибенчук, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук.
Назва компанії
: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані:
+38 073 03 48 229.
E-mail: symmetry@mail.lviv.ua.
Опис проекту: Спочатку тут були лани, потім фабрика сільськогосподарських машин. Саме агрокультурна спадщина місця надихнула на створення протяжних будинків – ланів. Житловий комплекс вирішений двома трисекційними будинками та ще одною секцією, що ніби відкололася для забезпечення проїзду вулицею Голубовича. У будинку-вставці запроектований атріум динамічної форми для відкриття бокового фасаду історичної будівлі з вулиці, з атріуму та офісів. Крутий рельєф вулиці задав крок патерну та композиції фасаду.
Місце реалізації проекту:
Україна, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 64.

Project name: Residential complex with a building - "insert" for public use in Lviv.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold residential building.
Team members: Mykola Rybenchuk, Olena Rybenchuk, Maria Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company name: Architectural workshop "Symmetry".
Contact details: +38 073 03 48 229.
E-mail: symmetry@mail.lviv.ua.
Project description: First there were deer, then a factory of agricultural machinery. It is the agricultural heritage of the place that inspired the creation of long houses - fields. The residential complex is solved by two three-section houses and another section, which allegedly broke off to provide access to Golubovycha Street. The insert house is designed with a dynamic-shaped atrium to open the side facade of the historic building from the street, from the atrium and offices. The steep relief of the street set the pace of the pattern and the composition of the facade.
Place of project implementation: Ukraine, Lviv, street Gorodotskaya, bldg. 64.
№20038
Назва проекту: Адаптивне повторне використання будівлі радянської епохи у Львові.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк.
Назва компанії: "Проектна Майстерня Бєляєвих".
Контактні дані: +38 063 832 69 25.
Е-mail: office@ato-bel.com.ua.
Опис проекту: Проектне завдання полягало у реконструкції радянської будівлі із перетворенням початкової функції "перукарня" на життєздатний та рентабельний арт-апарт-готель. Найважливішими для цього є два аспекти:формування реалістичної програми функціонування будівлі з подальшим її просторовим оформленням у зонування та розпланування поверхів та максимальне використання історичного і архітектурного контексту, а саме - факту розташування в архітектурно - виразній і знаковій для Львова будівлі колишньої перукарні "Чародійка" 1975 р. будівництва, що є місцем ностальгії за світлими сторонами радянського минулого у житті міста.
Основне тіло "Чародійки" пропонується зберегти у максимально автентичному вигляді, доповнивши фасади коробами для інтенсивного озеленення в'юнкими рослинами (плющ, виноград сорту вічі). Цими коробами планується доповнити існуючі сонцезахисні навіси. Зелень покликана створити атмосферу "завоювання" природою споруди, що довгий час стояла закинутою. В такий спосіб буде відображено і підкреслено історію об 'єкту. На головному фасаді також передбачено влаштування сонцезахисних конструкцій - своєрідної оболонки, покликаної, окрім сонцезахисту , актуалізувати архітектурний образ та додати приватності номерам готелю, орієнтованим на головний фасад.
Концепцією передбачено збереження окремих автентичних елементів інтер 'єру колишньої перукарні. Насамперед, це стосується поповерхових холів готелю де передбачено збереження підшивки стелі, характеру вітражних перегородок та факту наявності художнього вітражу при сходовій клітці. Окремі збережені меблі та світильники можуть бути відновлені і стати родзинками умеблювання номерного фонду.
Місце реалізації проекту: вул. Федьковича, буд. 40, м. Львів, Україна.

Project name: Adaptive reuse of a Soviet-era building in Lviv.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Andriy Belyaev.
Team members: Andriy Belyaev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk.
Company name: "Belyaev Design Workshop".
Contact details: +38 063 832 69 25.
E-mail: office@ato-bel.com.ua.
Project description: The project task was to reconstruct a Soviet building with the transformation of the original function of a "hairdresser" into a viable and profitable art-apart-hotel. The most important for this are two aspects: the formation of a realistic program of the building with its subsequent spatial design in zoning and floor planning and maximum use of historical and architectural context, namely - the fact of location in the architecturally expressive and significant for Lviv building of the former hairdresser construction, which is a place of nostalgia for the bright sides of the Soviet past in the life of the city.
The main body of the "Sorceress" is proposed to be preserved in the most authentic form, supplementing the facades with boxes for intensive landscaping with young plants (ivy, grapes of the eye variety). It is planned to supplement the existing sun protection canopies with these boxes. Greenery is designed to create an atmosphere of "conquest" by nature of the building, which has long been abandoned. In this way, the history of the object will be displayed and emphasized. The main façade is also equipped with sun protection structures - a kind of shell, designed, in addition to sun protection, to update the architectural image and add privacy to hotel rooms, oriented to the main facade.
The concept provides for the preservation of some authentic elements of the interior of the former barber shop. First of all, this applies to the floor halls of the hotel where the preservation of the ceiling lining, the nature of the stained glass partitions and the fact of the presence of artistic stained glass at the stairwell. Some preserved furniture and lamps can be restored and become the highlight of the furniture of the room.
Place of project implementation: st. Fedkovich, bldg. 40, Lviv, Ukraine.
№20075
Назва проекту: Медичний центр святої Параскеви.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Катерина Ковальчук, Володимир Соколик, Оксана Швець.
Назва компанії
: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008; тел.: +38 067 927 13 15.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: На ділянці проектування розташований ансамбль колишнього шпиталю Антона і Валерії Білінських, будівлі якого розміщені по периметру прямокутника, що утворює внутрішній двір, всередині якого розбитий сквер. Корпуси лічниці дійшли до нашого часу фактично у незміненому вигляді і на даний час не використовуються. Ансамбль закладу сформований 1-2 поверховими капітальними будинками кінця ХІХ ст. Згідно намірів замовників передбачається відновлення колишнього лікувального призначення будівель лікарняного комплексу для потреб Медичного центру ім. Святої Параскеви. У рамках пристосування до сучасних умов буде зведено новий корпус, у якому розмістяться приміщення для лікування пацієнтів відповідно до останніх світових стандартів. Архітектурно-просторове вирішення споруди розроблене із врахуванням масштабу існуючих будівель на ділянці.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів.

Project name: St. Paraskeva Medical Center.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Kateryna Kovalchuk, Volodymyr Sokolyk, Oksana Shvets.
Company name: AVR Development.
Contact information: address: Lviv, street Lysenka, bldg. 21, index 79008; tel .: +38 067 927 13 15.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Project description: The ensemble of the former Anton and Valeria Bilinsky Hospital is located on the design site, the buildings of which are located along the perimeter of the rectangle that forms the courtyard, inside which the square is divided. The buildings of the hospital have survived to our time virtually unchanged and are not currently used. The ensemble of the institution is formed by 1-2 storey capital buildings of the end of the XIX century. According to the intentions of the customers, the restoration of the former medical purpose of the buildings of the hospital complex for the needs of the Medical Center. Saint Paraskeva. As part of the adaptation to modern conditions, a new building will be built, which will house rooms for the treatment of patients in accordance with the latest world standards. The architectural and spatial solution of the building is designed taking into account the scale of existing buildings on the site.
Project location: Ukraine, Lviv.
№20078
Назва проекту: Креативний квартал.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук .
Склад команди: Юліан Чаплінський, Ілля Кенігштейн, Віталій Квич.
Назва компанії
: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008; тел.: +38 067 927 13 15.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: «Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого». Стів Джобс: "Креативний квартал - це комплекс з 16 000 квадратних метрів, який об'єднує простір для роботи, творчості, навчання, відпочинку та розваг".
Для втілення ідеї було обрано Трамвайне депо та першу електростанцію Львова. Споруди, які ще в ХІХ ст. вдихнули у місто інновації того часу - електричний трамвай. Проектом передбачається зберегти зовнішні форми будівлі, провести капітальний ремонт та реставрацію усіх приміщень. Залишити фасади, конструкції даху та вікна. Трамвайне депо разом із першою львівською електростанцією було споруджене 1894 року компанією Siemens за проектом Альфреда Каменобродського, і на той час це була дуже модернова будівля.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів.

Project name: Creative Quarter.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Julian Chaplinsky, Ilya Koenigstein, Vitaliy Kvych.
Company name: AVR Development.
Contact information: address: Lviv, street Lysenka, bldg. 21, index 79008; tel .: +38 067 927 13 15.
E-mail: avr.architecture@gmail.com.
Project description: "Innovation distinguishes the leader from the catching up". Steve Jobs: "The Creative Quarter is a 16,000-square-foot complex that combines space for work, creativity, learning, recreation and entertainment."
The Tram Depot and the first power plant in Lviv were chosen to implement the idea. Buildings that in the XIX century. breathed into the city innovations of the time - the electric tram. The project envisages preserving the external forms of the building, carrying out major repairs and restoration of all premises. Leave facades, roof structures and windows. The tram depot together with the first Lviv power plant was built in 1894 by Siemens according to the design of Alfred Kamenobrodsky, and at that time it was a very modern building.
Project location: Ukraine, Lviv.
№20090
Назва проекту: "OX".
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
ГАП та склад команди: Шумелда Оксана Степанівна, Возняк В.В., Лабай Ю.В
Назва компанії
: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: +38 098 825 11 08.
E-mail: kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Вулиця Шевченка - одна з семи головних магістралей Львова. Більша частина вулиці ховається за довгими парканами промислових та військових об'єктів, а переважна частина житлових будинків споруджена за типовими проектами різних епох. Загалом, забудова досить хаотична, вулиця так і не стала репрезентаційною артерією міста.
Об'єкт по вул. Шевченка 120в — це територія ремонтно-інструментального заводу "Автонавантажувач. Типовий представник місцевості.
Завдання, яке стояло від замовника на початку проектування - пошук найкращого рішення фасаду для реконструкції існуючої будівлі під офісно-адміністративний центр з арт-івент простором з врахуванням стилістики та архітектури ревіталізації території Львівського заводу автонавантажувач (ЛЗА). Будівля є фасадною при в'їзді на територію і мала б бути візитівкою всього простору.
На сьогодні вулиця Шевченка - це здебільшого морально застаріла інфраструктура, відсутність умов для повноцінного соціального життя містян, студентів та учнів. Саме тому при проектування простору "ОХ" були враховані не лише поставлені завдання від замовника.
Оскільки вважаємо, що при комплексному підході до всього простору, територія має шанс стати символом та точкою тяжіння усього кварталу. При стрімкій і непродуманій урбанізації останніх десятиліть Львова, це місце наче проросток — задасть темп та певний тон для подальшого розвитку. Ми розглядали проект з перспективою майбутнього, відтак це зумовило змінення деяких існуючих планувальних рішень та створення нових функціональних зон та сполучень.
Мета - створення ідейної платформи для праці, розвитку, зустрічей та спілкування.
Перший поверх адміністративного корпусу (S=м2) - це осередок мистецьких ремісничих студій для проведення воркшопів, хакатонів та навчання (відсил з минулого, адже у 1950-х роках роках тут було розміщене ремісниче училище) . Другий поверх - виставкові зали відкритого планування та co-working.
Третій та четвертий поверхи - лекторій, кафе, відкрита тераса, виставкові зали та зелений простір, який в буквальному сенсі просочується рослинністю, виходячи на фасад будівлі.
Флора виконує тут важливі функції: забезпечує природний захист від сонця, зберігає приватність, зменшує забруднення повітря та підвищує екологічність та якість життя. Разом із стилізованими бетонними стовбурами дерева формують фасад і надають унікальнього характеру. Крім того ми зберігаємо існуючу цеглу і оздоблюємо фальцем. Задля функціональності та ідейного вирішення, чотири корпуси офісних приміщень було вирішено об'єднати між собою своєрідними мостами.
Природа є нашим головним натхненником і мірилом якості, а в пошуках символів, ми звернулися до минулого . Саме у казках скупчено інформацію про історію народу, його бажання, мрії, сподівання, норми поведінки, форми виховання та багато іншого. ОХ - давньослов'янська міфічна істота, правитель лісового царства.
Проект "ОХ"- зв'язок історії, природи і сучасності.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.

Project Name: "ОХ".
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Unrealized.
Chief Architect and list of team members: Shumelda Oksana Stepanivna, Voznyak V.V., Labay Y.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net
Description of the Project: Shevchenko Street is one of the seven main thoroughfares of Lviv. Most of the street is hidden behind long fences of industrial and military sites, and the bulk of residential buildings are built on typical designs of different eras. In general, the building is rather chaotic, the street has never become a representative artery of the city.
The object on the Shevchenko street 120v - is the territory of the repair and tool plant "Avtonavanazhuvach".
At the beginning of the design main task from client was to find the best facade solution for the reconstruction of the existing building for an office-administrative center with an art event space, taking into account the styling and architecture of the Lviv plant "Avtonavanazhuvach". The building is one of the main on the territory and should represent the whole space.
Today Shevchenko Street is a mostly morally outdated infrastructure, where is a lack of the conditions for the full social life of the townspeople, students, and workers. That is why designing "OX" we emphasized not only the tasks from the customer. We believe that with a comprehensive approach to the whole space, the territory has a chance to become a symbol and point of attraction of the entire quarter.
In view of the rapid and ill-conceived urbanization of Lviv in the last decades, this place like a sprout will set the pace and the tone for further development. We have considered the project with a future perspective, so this has led to a change in some existing planning decisions and the creation of new functional areas and interconnections. The purpose is to create an ideological platform for work, development, meetings, and communication by exploring the space and providing the most complete satisfaction of visitors', residents' and employees' needs
The ground floor of the administrative building (S = 477,8 sq.m.) is the center of art craft studios for workshops, hackathons and studying (a reflection from the past due to in the 1950s there was located a craft school ). 1st floor (S =416,6 sq.m) -showrooms and co-working space.
On the second (S =401,4 sq.m.) and third floors (S =447,9 sq.m): lecture rooms, cafe, terrace, showrooms and green space.
For more functionality and conceptual design, the four buildings were decided to unite with each other by green bridges.
Flora performs important functions: it provides natural sun protection, preserves privacy, reduces air pollution and enhances environmental and quality of life. Together with the stylized concrete trunks, the trees form a unique facade. Furthermore, we store existing bricks and trim.
As we know, architecture is about creating a better living space for people. However, there are some more reasons architects have to care about. One of them is a question of CO2 emission-reducing.
So, we designed sustainable low carbon project to meet environmental targets generated and to create a user-friendly environment that promotes well-being and personal enjoyment.
The project popularizes a new low carbon lifestyle to reduce carbon intensity by using the way of decreasing carbon emission.
Nature is our main inspiration and measure of quality and in the search for symbols, we have turned to the past. In fairytales, there is collected information about the history of the people, their desires, dreams, hopes, norms of behavior, forms of education and many more
OX (sound like [o:h]) is an old Slavic mythical character, king of the forest kingdom.
Project OX is a link between history, nature and the present.
Project Location: Lviv, Ukraine.
№20091
Назва проекту: WHISPER OF THE WOODS.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП та склад команди: Шумелда Оксана Степанівна, Цілінська І. С., Возняк В.В.
Назва компанії: Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA.
Контактні дані: тел: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Опис проекту: Нашою ціллю при створенні архітектури є досягнення максимальної функціональності для людини з пошуком національної ідентичності. Адже кожен регіон, місцевість чи народ загалом маніфестують себе у власній архітектурі.
Об'єкт "WHISPER OF THE WOODS" - це приклад пошуку втрачених символів, їхнє переосмислення та зрештою синтез нової архітектури із середовищем. Наше своєрідне трактування мотивів неоготики, де силуети фасадів і використані матеріали передають відображення пошуку етнічності та історії. Існуючу цеглу будівлі ми доповнили австрійською в індивідуальній кладці, додали фальц та скло, як елемент сучасності.
Крім того максимально використали місцевість та розташування будівлі й інтегрували її із природою. Зв'язковим елементом, який стирає межі між архітектурою будинку та навколишнім середовищем, - є вода та її уособлення в матеріалах будинку, - скло. А для комфортного життя мешканців ми розробили своєрідний сценарій, відкривши територію на південь та облаштували панорамні вікна, відтак сонце знаходитиметься в основних приміщеннях протягом дня.
Унікальність проекту не лише в гармонійній ''правильній'' архітектурі, а й те, що в рамках часу ми прагнемо зберегти, інтерпретувати та надати нове, більш глибше значення історичній цінності для подальшої архітектурної ідентифікації поколінь.
Місце проекту: м. Львів, Україна.

Project Name: WHISPER OF THE WOODS.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Unrealized.
Chief Architect and List of team members: Shumelda O.S., Tsilinska I.S., Voznyak V.V.
Company's Name: Studio architecture&design O.M.SHUMELDA.
Contact Details: +38 098 825 11 08, kredens@ukr.net, kredens4@ukr.net.
Short description of the project: Our goal in designing of architecture is to achieve maximum functionality for human with an impetus for national identity. Because, each region, a district or people, in general, manifest themselves in their own architecture.
The project "WHISPER OF THE WOODS" is the example of searching for lost symbols, rethinking of their meanings and, however, synthesis with a "new" architecture and nature. Our original interpretation of the motifs of Neo-Gothic, where the silhouettes of the facades and used materials represent the reflection of the searching for ethnicity and history. The existing brick building was supplemented with an Austrian brick in individual treasures, added folding and glass as an element of modernity.
Furthermore, we used the site and location of the building and integrated it with nature, as much as possible. Water is the connective element that erases the boundaries between the architecture of the building and the environment itself, and glass - is its personification in the materials of the house. And for the comfortable living of the inhabitants, we developed a peculiar scenario, opening the territory to the south and setting up panoramic windows, so the sun will be located in the main rooms during the day.
The uniqueness of the project is not only in harmonious ''correct'' architecture but also within the time we are trying desperately to preserve, interpret and give a new, deeper meaning of the historical value for further architectural identification of generations.
Project Location: Lviv, Ukraine.
№20103
Назва проекту: Реконструкція нежитлової будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр на вул. Лабораторна, 6 у Печерському районі міста Києва.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Нездоровий С.В.
Склад команди: Головний інженер проекту - Усков Д.О. Головний конструктор - Любченко І.Г. Архітектор - Бабаєва Т.М. Головний спеціаліст ВК - Гарагуля О.А. Головний спеціаліст ЕО - Ващенко О.М. Спеціаліст ОВ - Лук'яненко О.О.
Назва компанії
: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проект майстерня «ФОРМА».
Контактні дані: сайт: Forma.pm.
E-mail: Forma.pm@gmail.com.
Опис проекту: Проектом реконструкції недобудованої будівлі адміністративно-лікувального закладу під адміністративно-офісний центр передбачено використання новітніх матеріалів та технологій в енергопостачанні та енергозбереженні. Запроектований сучасний бізнес-центр, до складу якого входять двоповерховий ресторан та спа-центр на першому поверсі будівлі, офісні приміщення, конференц зал та підземний паркінг. Існуюча недобудована будівля складалась з двох 7 та 10 поверхових частин. Територія ділянки проектування обмежена з усіх боків існуючою забудовою. Для забезпечення комфортного відпочинку працівників та відвідувачів бізнес центру була запроектована відкрита тераса з лаунж зоною та рестораном на всій покрівлі 7-ми поверхової частини будівлі. В проекті передбачені системи опалення та кондиціонування від теплових насосів розташованих на покрівлі будівлі. А системи диспетчеризації та автоматизації дозволяють використовувати енергоресурси будівлі з максимальною ефективністю.
Місце реалізації проекту: вул. Лабораторна, буд. 6 у Печерському районі міста Києва, Україна.

Project name: Reconstruction of a non-residential building of an administrative and medical institution for an administrative and office center on the street. Laboratory, 6 in the Pechersk district of Kyiv.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Nezdorovy SV
Team composition: Chief Project Engineer - Uskov DO Chief designer - Lyubchenko IG Architect - Babayeva TM Chief specialist of VK - Garagulya OA Chief specialist of EO - Vashchenko OM Specialist OV - Lukyanenko OO.
Company name: Forma Limited Liability Company Project Workshop.
Contact details: website: Forma.pm.
E-mail: Forma.pm@gmail.com.
Project description: The project of reconstruction of the unfinished building of the administrative-medical institution for the administrative-office center provides for the use of the latest materials and technologies in energy supply and energy saving. A modern business center has been designed, which includes a two-storey restaurant and a spa center on the ground floor of the building, office space, a conference hall and an underground car park. The existing unfinished building consisted of two 7 and 10 storey parts. The territory of the design site is limited on all sides by the existing buildings. To ensure a comfortable stay for employees and visitors of the business center, an open terrace with a lounge area and a restaurant on the entire roof of the 7-storey part of the building was designed. The project provides heating and air conditioning systems from heat pumps located on the roof of the building. And scheduling and automation systems allow you to use the energy resources of the building with maximum efficiency.
Place of project implementation: st. Laboratory, was. 6 in the Pechersk district of Kyiv, Ukraine.
№20113
Назва проекту: Реконструкція неонатального корпусу Львівської обласної клінічної лікарні.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Омельченко Павло.
Склад команди: Денисова Ніна, Марич Ольга, Новак Артем, Краснокутський Георгій, Корсак Михайло, Пасічник Єлизавета.
Назва компанії
: Архітектурне бюро «Модус».
Контактні дані: moduscg.com, +38 044 284 04 07.
E-mail: info@moduscg.com.
Опис проекту: Оновлення лікарні покращує здоров'я новонароджених. Завдяки новому плануванню матір може жити в одній кімнаті з малюком. Збільшення консультаційного відділу зменшує ризики ускладнень вагітності.
Будівлі знаходиться серед Австрійської забудови 18-20 сторіччя. Але контекст втратив історичний вигляд. Ми повертаємо автентичний сірий колір фасаду і покрівлі Австро-Угорської будівлі. У радянському корпусі підкреслюємо особливості довколишньої забудови: обрамлюємо вікна панелями, повторюємо шви фасаду.
Нова будівля не перетягує увагу, а навпаки підкреслює сусідні. Не нашкодь - основний принцип.
Місце реалізації проекту: вул. Чернігівська, буд. 7, м. Львів, Україна.

Project name: Reconstruction of the neonatal building of Lviv Regional Clinical Hospital.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Omelchenko Pavlo.
Team members: Denisova Nina, Marich Olga, Novak Artem, Krasnokutsky George, Korsak Mykhailo, Pasichnyk Elizaveta.
Company name: Modus Architectural Bureau.
Contact details: moduscg.com, +38 044 284 04 07.
E-mail: info@moduscg.com.
Project description: Renovation of the hospital improves the health of newborns. Thanks to the new planning, the mother can live in the same room with the baby. Increasing the counseling department reduces the risk of pregnancy complications.
The building is among the Austrian buildings of the 18th-20th centuries. But the context has lost its historical look. We return the authentic gray color of the facade and roof of the Austro-Hungarian building. In the Soviet building we emphasize features of surrounding building: we frame windows with panels, we repeat seams of a facade.
The new building does not attract attention, but on the contrary emphasizes the neighboring ones. Do no harm - the basic principle.
Place of project implementation: st. Chernihiv, bldg. 7, Lviv, Ukraine.
№20114
Назва проекту: Консульство королівства Норвегії в Одесі.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Гай Денис, Каримов Игорь.
Назва компанії
: DEHAUSS Development.
Контактні дані: +38 096 631 63 25.
E-mail: dehauss.karimov@gmail.com.
Опис проекту: Проект реконструкції нежитлового приміщення, що знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку.
Проектом передбачено демонтаж частини приміщення і прибудова окремо стоїть від незалежного приміщення у дворі багатоквартирного будинку за адресою вулиця Мечникова, буд. 2/1 в Одесі.
Концепція була розроблена в літаку, на планшеті.
Проект реалізований протягом декількох місяців з жорстким дотриманням правил "тиші" і в рамках відведеного на будівельні роботи часу.
Нова будівля не перетягує увагу, а навпаки підкреслює сусідні. Не нашкодь - основний принцип.
Площа проекту: 42 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Одеса, Україна.

Project name: Consulate of the Kingdom of Norway in Odessa.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect and team: Guy Denis, Karimov Igor.
Company name: DEHAUSS Development.
Contact details: +38 096 631 63 25.
E-mail: dehauss.karimov@gmail.com.
Project description: Reconstruction project of a non-residential premises located on the ground floor of an apartment building.
The project provides for the dismantling of part of the premises and the annex stands separately from the independent premises in the yard of an apartment building at Mechnikova Street, bldg. 2/1 in Odessa.
The concept was developed in an airplane, on a tablet.
The project was implemented over several months in strict compliance with the rules of "silence" and within the time allotted for construction work.
The new building does not attract attention, but on the contrary emphasizes the neighboring ones. Do no harm - the basic principle.
Project area: 42 sq.m.
Project location: Odessa, Ukraine.
№20129
Назва проекту: Переосмислення M17 Центру Сучасного Мистецтва.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій.
Склад команди: Альона Бондар, Богдан Гаджилов.
Назва компанії
: Dmytro Aranchii Architects.
Контактні дані: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
E-mail: info@aranchii.com.
Опис проекту: Новостворена оболонка М17 базується на поєднанні фонового «музейного» мінімалізмуз сучасними методами обчислювального проектування.
В основу формотворення патерну покладений перевернений на 45 градусів квадрат, що є відсиланням до існуючих та впізнаваних вікон будівлі й до українського художника супрематиста Казимира Малевича. На фасадному візерункові варіюється лише величина квадрату уможливлюючи пікселізоване представлення айдентики та іншої графічної геометрії. У темний час доби перфоровані отвори фасаду з цинкованої сталі засвічуються зсередини надаючи образу підкресленої довершеності.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Україна.

Project name: Rethinking the M17 Center for Contemporary Art.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Dmytro Aranchiy.
Team members: Alyona Bondar, Bogdan Hajilov.
Company name: Dmytro Aranchii Architects.
Contact details: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.
E-mail: info@aranchii.com.
Project description: The newly created M17 shell is based on a combination of background "museum" minimalism with modern methods of computational design.
The pattern is based on a 45-degree inverted square, which is a reference to the existing and recognizable windows of the building and to the Ukrainian Suprematist artist Kazimir Malevich. In the façade pattern, only the size of the square varies, allowing a pixelated representation of identity and other graphic geometry. In the dark, the perforated openings of the galvanized steel facade are illuminated from the inside, giving the image an accentuated perfection.
Project location: Kyiv, Ukraine.
№20136
Назва проекту: Реновація заводу «Арсенал».
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Олександр Максімов.
Назва компанії
: AVG Group.
Контактні дані: +38 044 422 73 49.
E-mail: office@avg.ua.
Опис проекту: Фахівцями компанії були проведені проєктні роботи по відновленню історичного вигляду пам'яток містобудування та архітектури національного та місцевого значення, зміцненню несучих конструкцій, заміну старої покрівлі, створення експлуатованих антресолей, розробка інженерних рішень і підбору обладнання для повноцінного функціонування комплексу.
У першу чергу, були зібрані необхідні вихідні дані для проєктування, проведена наукова робота з дослідження історії формування території і будівництва корпусів «Арсеналу», проведене 3D-сканування і технічне обстеження об'єктів реставрації, для визначення їхнього стану та створення обмірних моделей.
Це один із наймасштабніших проєктів реновації промзони за останні роки в нашій країні. Успішний досвід дозволяє по-іншому поглянути на забудову українських міст.
Площа проекту: 3 Га.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, Україна.

Project name: Renovation of the Arsenal plant.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Alexander Maximov.
Company name: AVG Group.
Contact details: +38 044 422 73 49.
E-mail: office@avg.ua.
Project description: The company's specialists carried out design work to restore the historic appearance of urban and architectural monuments of national and local significance, strengthen the load-bearing structures, replace the old roof, create operating mezzanines, develop engineering solutions and select equipment for full operation.
First of all, the necessary initial data for design were collected, scientific work was carried out to study the history of formation of the territory and construction of Arsenal buildings, 3D-scanning and technical inspection of restoration objects, to determine their condition and create measurement models.
This is one of the largest industrial zone renovation projects in recent years in our country. Successful experience allows us to look at the construction of Ukrainian cities in a different way.
Project area: 3 hectares.
Place of project implementation: Kyiv, street Moscow, bldg. 8, Ukraine.
№20149
Назва проекту: Vodokanal 2.0.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Проект реконструкції на стадії реалізації.
Ведучий архітектор та склад команди: Задорожний Ярослав, Запорожець Максим.
Назва компанії: INTA Design.
Контактні дані: +38 094 988 33 00.
Опис проекту: Реконструкція фасаду будівлі відображає сучасні погляди керівництва Чернігівського водоканалу, прагнення до змін і сміливість в прийнятті рішень. Архітектура даного об'єкту – це символ вдосконалення.
В образі вхідної групи (з фонтаном і інсталяцією) відображено взаємозв'язок природи і суспільства. І важлива роль водоканалу.
Особливості будівлі – сучасні матеріали, пересувні решітки, що забезпечують можливість регулювання інсоляції приміщень і являють собою частину архітектурного образу, горизонтальна напрямленість форм в образі будівлі.
Місце реалізації проекту: м. Чернігів, Україна.

Project name: Vodokanal 2.0.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Reconstruction project under implementation.
Chief Architect and Team Members: Zadorozhnyi Yaroslav, Zaporozhets Maksym.
Company name: INTA Design.
Contact details: +38 094 988 33 00.
Description of project: The reconstruction of the building reflects the modern views of the Chernihiv water utility management, the desire for change and courage in decision-making. The architecture of this object is a symbol of excellence. The image of the entrance group (with the fountain and the installation) reflects the relationship of nature and society. And the important role of the water utility. Features of the building consist of modern materials, mobile grilles that provide the ability to regulate the insulation of the premises and are part of the architectural image, horizontal orientation of forms in the image of the building.
Project location: Chernihiv, Ukraine.
№20189
Назва проекту: "COPENHAGEN PLAYGROUND".
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Растворов Ілля.
Назва компанії
: BECAUSE ARCHITECTS.
Контактні дані: +38 093 798 68 91.
E-mail: illya.rastvorov@gmail.com.
Опис проекту: Завданням проекту стало створення спортивно-рекреаційної зони на базі існоючого комплексу споруд залізничного депо, що не використовуються. Зазначені площі завжди створюють негативні соціальні умови. Ревіталізація цих ділянок створює нові соціальні об'єкти, що відіграють суттєву роль у поліпшенні соціальних умов районів міста вцілому.
Ділянка під спортивно-рекреаційний майданчик має площу 4 500 м2. Основою комплексу є використання вживаних 21-го залізничного вантажного вагона різних типів. Кожному вагону надана унікальна функція. Проект включає комплекс інженерних систем для експлуатації за новим функціональним призначенням.
Загально комплекс складається із паркової зони, дитячого майданчику, спортивного майданчику, зони харчування, інтерактивної частини. Передбачено наявність пандусів для людей з обмеженими можливостями, спортивного та прибирально інвентарю.
Вцілому спортивно рекреаційна зона розрахована з умовою бути цікавою для всіх вікових категорій.
Даний проект спортивно-рекреаційної зони також є можливим до втілення у будь-якому місті.
Площа проекту: 4 500 м2.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project name: "COPENHAGEN PLAYGROUND".
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Rastvorov Ilya.
Company name: BECAUSE ARCHITECTS.
Contact details: +38 093 798 68 91.
E-mail: illya.rastvorov@gmail.com.
Project description: The task of the project was to create a sports and recreational area on the basis of the existing complex of railway depot buildings that are not used. These areas always create negative social conditions. Revitalization of these areas creates new social facilities that play a significant role in improving the social conditions of the city as a whole.
The area under the sports and recreational area has an area of 4,500 m2. The basis of the complex is the use of used 21st railway freight car of different types. Each car is given a unique function. The project includes a set of engineering systems for operation on a new functional purpose.
In general, the complex consists of a park area, playground, sports ground, food area, interactive part. There are ramps for people with disabilities, sports and cleaning equipment.
In general, the sports and recreation area is designed to be interesting for all ages.
This project of sports and recreation area is also possible to implement in any city.
Project area: 4,500 m2.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv.
№20191
Назва проекту: Центр Польської культури та Європейського діалогу.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Ігор Гризлюк, Мар`яна Гонсевич , Юра Дибовський, Оля Коряк, Андрій Семенюк.
Назва компанії
: HRYZLYUK ADCS.
Контактні дані: +38 067 303 48 15.
E-mail: etalonhouse@gmail.com.
Опис проекту: Центр Польської культури та Європейського діалогу — сучасна громадська будівля, покликана досягнути ряду культурних, освітніх та соціальних цілей. Будинок зведуть на вулиці Шевченка,буд. 3а, в історичному центрі Львова. Проект вдихнув нове життя стару будівлю військової частини. Будівля гармонійно вписується в довколишній антураж завдяки дбайливому поєднанню історичної забудов з легкою, повітряною та функціональною естетикою нового часу.
Ціль будівлі — стати майданчиком для спілкування, а також обміну культурою та традиціями країн-сусідів.
Завдяки великому багатофункціональному залу, розміщеному на першому поверсі, який додатково можна об'єднати з пасажем у спільний великий простір, будівля зможе підтримувати події найрізноманітніших форматів: конференції, виступи, художні виставки, перегляди кінофільмів. Це не єдиний мобільний простір: комплекс вміщає три конференц-зали, які можна об'єднати в один великий хол. Окрім того, проектом передбачено готель, ресторан, класи для вивчення мов та адміністративні офіси.
Площа проекту: 6 822 м2.
Місце реалізації проекту: Україна, вул. Шевченка, буд. 3а, м. Львів.

Project name: Center for Polish Culture and European Dialogue.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Igor Gryzlyuk, Maryana Gonsevich, Yura Dybovsky, Olya Koryak, Andriy Semenyuk.
Company name: HRYZLYUK ADCS.
Contact details: +38 067 303 48 15.
E-mail: etalonhouse@gmail.com.
Project description: The Center for Polish Culture and European Dialogue is a modern public building designed to achieve a number of cultural, educational and social goals. The house will be built on Shevchenko Street, bldg. 3a, in the historical center of Lviv. The project breathed new life into the old military unit building.
The building harmoniously fits into the surrounding entourage thanks to a careful combination of historic buildings with light, airy and functional aesthetics of modern times.
The purpose of the building is to become a platform for communication, as well as exchange of culture and traditions of neighboring countries.
Thanks to the large multifunctional hall located on the ground floor, which can be further combined with the passage into a common large space, the building will be able to support events of various formats: conferences, performances, art exhibitions, movie screenings. This is not the only mobile space: the complex accommodates three conference rooms that can be combined into one large hall. The project also includes a hotel, restaurant, language classes and administrative offices.
Project area: 6,822 m2.
Place of project implementation: Ukraine, st. Shevchenko, bldg. 3a, Lviv.
№20216
Назва проекту: Офіс по вул. Гоголівській, буд. 22-24.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Давидов А. М., Магура Т. І., Петросюк Т. О.
Назва компанії: ТОВ «ГУРТ ПРОЕКТ».
Контактні дані: +38 050 462 15 74.
E-mail: davydov.anatoliy@gmail.com.
Опис проекту: Основна мета реконструкції – заміна, або ремонт застарілих архітектурних та конструктивних елементів, оптимізація планувальних рішень та повне технічне переоснащення. Існуюча будівля була побудована в кінці 70-х років минулого сторіччя за проектом ДПІ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД архітектурно-проектною майстерною №3. До 2017 року у будівлі розташовувались різні адміністративні компанії.
Були запроектовані та проведені основні наступні роботи:
- перепланування типових поверхів;
- демонтаж вікон та підвіконних стін та монтаж фасадної підвісної системи, з елементами світлопрозорих двокамерних склопакетів, хвірток, що відкриваються та сандвіч - панелей в містах розташування перекриттів. Система оснащена зовнішніми сонцезахисними шторами ролетного типу з електроприводами;
- модернізація інженерних систем, ліфтів;
- заміна підлоги, шарів покриття, утеплення та оздоблення зовнішніх стін висотної частини навісною системою крупногабаритних керамічних плит.
Проектом вдалось збільшити корисну площу будівлі та оптимізувати енергозатрати.
Площа проекту: до реконструкції - 10326.9 кв.м., після реконструкції – 12552.0 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 22-24.

Project name: Office on the street. Gogolivska, bldg. 22-24.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Davydov AM, Magura TI, Petrosyuk TO
Company name: GURT PROEKT LLC.
Contact details: +38 050 462 15 74.
E-mail: davydov.anatoliy@gmail.com.
Project description: The main purpose of the reconstruction is the replacement or repair of obsolete architectural and structural elements, optimization of planning decisions and complete technical re-equipment. The existing building was built in the late 70s of the last century according to the project of DPI GIPROTSIVILPROMBUD architectural and design workshop №3. Until 2017, the building housed various administrative companies.
The following main works were designed and carried out:
- re-planning of typical floors;
- dismantling of windows and window sills and installation of facade suspension system, with elements of translucent double-glazed windows, opening gates and sandwich panels in the cities of location of floors. The system is equipped with external sun blinds of roller type with electric drives;
- modernization of engineering systems, elevators;
- replacement of the floor, layers of coating, insulation and decoration of the outer walls of the high-rise part with a hinged system of large ceramic tiles.
The project managed to increase the usable area of the building and optimize energy consumption.
Project area: before reconstruction - 10326.9 sq.m., after reconstruction - 12552.0 sq.m.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv, street Gogolivska, bldg. 22-24.
№20224
Назва проекту: Лофт Егоїста (Vd1h).
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Автор ідеї проекту реконструкції та керівник виконання (реалізації) проекту реконструкції: Чернюк Володимир Олександрович.
Автор дизайн-проекту: Сіротов Ігор Андрійович.
Контактні дані: тел: +38 098 981 01 07 - Чернюк Володимир Олександрович, e-mail: goingsummer7@gmail.com.
Опис проекту: Ідеєю будівництва лофта я надихнувся сім років тому в Швеції, точніше в самому її серці, старовинному і таємничому, величному і спокійному, відкритому навстіж прохолдному подиху Балтійського моря, Стокгольмі…
Шведи обожнюють горища і чудово розуміють, що це зовсім не звичайне житло. А горища з видом - найбажаніше, найромантичніше і хвилююче уяву їх втілення...
Egoist Loft - це будинок на даху висотного будинку з видом на Дніпро. Одна з можливих локацій для вільної людини з нестандартним сприйняттям життя, якій фізично необхідний простір, далекий горизонт, повітря і гарний краєвид, з якого можна черпати натхнення ...
Київ, Осокорки, Дніпровська набережна, 23, 19-20-21 поверх
Перший рівень - open space, передпокій, гардеробна, гостьовий санвузол з душовою, вітальня з каміном, кухня, їдальня і сходи на другий рівень. Площа 100 кв.м.
Другий рівень – скляна антресоль, спальня з окремостоячою ванною, санвузол з душовою, дві галереї-виходи на балкони. Площа другого рівня 50 кв.м. Площа балконів 42кв.м.
З другого рівня біля душової розташований вихід в лаунж-зону з кінотеатром. Це нестандартне приміщення площею 82кв.м та висотою всього 1,75 м, стилістика оздоблення якого в форматі 'космічного кубрика' передбачає суцільне покриття підлоги, стін і стелі м'якими пухнастими матами.
Третій рівень - зона відпочинку під відкритим небом, організована на пласкій покрівлі площею 82кв.м, розташована безпосередньо над лаунж-зоною з кінотеатром. На третьому рівні розмістяться - кліматична пергола площею 24кв.м (8 * 3м) з всебічним склінням і розсувною системою для виходу на терасу і велика джакузі або міні-басейн. Вся площа тераси буде вкрита терасою дошкою, а стіна і вентканали - планкеном з деревини акації.
Реалізація лаунж-зони з кінотеатром і зони відпочинку на третьому рівні заплановані на три місяці літа 2020.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Осокорки, вул. Дніпровська набережна, 23.
Загальна площа проекту: 350 кв.м.

Project name: Egoist Loft (Vd1h).
Nomination: Reconstruction of non-residential premises.
Category: Realized commercial object.
Тeam composition: The author of the idea of the reconstruction project and the head of implementation of the reconstruction project (PIB): Volodymyr Cherniuk. Author of the design project (PIB): Igor Sirotov.
Contact Details: +38 098 981 01 07 Volodymyr Cherniuk, e-mail: goingsummer7@gmail.com.
Short Description of the Project: I was inspired by the idea of building a loft seven years ago in Sweden, more precisely in its very heart, ancient and mysterious, majestic and peaceful, open to the cool breath of the Baltic Sea, Stockholm ...
Swedes adore lofts and are well aware that this is not an ordinary home. And lofts with a view are the most desirable, the most romantic and exciting imagination of their embodiment ...
Egoist Loft is a rooftop high-rise building overlooking the Dnieper. One of the possible locations for a free person with a non-standard perception of life, who is physically in need of space, distant horizons, air and beautiful scenery, from which one can draw inspiration ...
Kyiv, Osokorky, Dniprovska embankment, 23, 19-20-21 floors
The first level - open space, hallway, dressing room, guest bathroom with shower, living room with fireplace, kitchen, dining room and stairs to the second level. Area is 100 sq.m.
Second level - glass mezzanine, bedroom with separate bath, bathroom with shower, two galleries-balconies. The area of the second level is 50 sq.m. Area of balconies is 42sq.m.
From the second level, near the shower, there is an exit to the lounge area with a cinema. It is a non-standard room measuring 82 square meters with a height of only 1.75 m. The style of decoration of the "space cubicle" format provides a continuous covering of the floor, walls and ceilings with soft fluffy mats.
The third level is an open-air seating area, organized on a flat roof area of 82sq.m, located directly above the lounge area with a cinema. On the third level there will be - a climatic pergola of 24sq.m (8 * 3m) with a comprehensive glazing and sliding system for access to the terrace and a large jacuzzi or mini-pool. The entire area of the terrace will be covered with a terrace board, and the walls and vents - with acacia wood planken.
The implementation of the cinema lounge and third level recreation areas is planned for the three months of summer 2020.
Project Year: 2020.
Project Location: Kyiv, Osokorky, st. Dniprovska embankment, 23.
Total area: 350 square meters.
№20242
Назва проекту: Готель Сity In.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Ігнатюк Андрій, Щур Софія, Максим'юк Ганна, Міль Сергій.
Назва компанії: Архітектурно-проєктна компанія "5F studio".
Контактні дані: Адреса: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 133а; тел.: +38 097 213 24 05, +38 067 372 76 75.
Опис проекту: Готель до реконструкції мав назву "Святослав" та був звичайним заміським готелем. Станом на початок проектних робіт готель пройшов вже чотири реконструкції. У зв'язку з багаточисельними реконструкціями готель мав мережу тупікових та нелогічних коридорів, що швидше нагадувало систему лабіринтів, а не комунікаційних зв'язків. До цього усі реконструкції, прибудови велися господарським методом (за відсутності архітектора).
Перед нашою командою стояли наступні завдання:
- Привести об'єкт у відповідність державно-будівельним нормам (забезпечити доступність для інвалідів, приведення коридорів одо відповідних ширин, тощо).
- Якісно та кількісно збільшити номерний фонд готелю. Забезпечено доступність і запроектовано номери для людей з обмеженими фізичними можливостями.
- Інфраструктуру готелю привести до рангу 4 зірки.
- Задати чітку лінійну структуру коридорних систем за принципом - ліфтовий хол – коридор – сходова клітка.
- Заміна та доповнення усіх інженерних мереж згідно нормативних вимог, та сучасних вимог до зірковості готелю. Передбачено пожежну безпеку.
- Створено максимальну зручність в обслуговуванні готелю, а саме запроектовано пральню, пов'язану ліфтом з усіма поверхами, покоївські кімнати та кладові на кожному поверсі.
- Спроєктовано коференц зал місткістю 90 місць, умебльований модульними столами, що дає можливість проводити різного роду конференції, воркшопи, лекції, виставки.
Місце реалізації проекту: Україна, Львівська область, смт. Винники.

Project name: City In Hotel.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Ignatiuk Andriy, Shchur Sofiya, Maksymyuk Hanna, Mil Serhiy.
Company name: Architectural and design company "5F studio".
Contact information: Address: Lviv, st. Apiary, bldg. 133a; tel .: +38 097 213 24 05, +38 067 372 76 75.
Project description: The hotel before the reconstruction was called "Svyatoslav" and was an ordinary country hotel. As of the beginning of the design work, the hotel has already undergone four renovations. Due to numerous renovations, the hotel had a network of dead-end and illogical corridors, which resembled a system of labyrinths rather than communication links. Prior to that, all reconstructions and extensions were carried out by the economic method (in the absence of the architect).
Our team had the following tasks:
- Bring the facility in line with state building codes (ensure accessibility for the disabled, bring corridors to the appropriate widths, etc.).
- Qualitatively and quantitatively increase the number of hotel rooms. Accessibility and rooms for people with disabilities are provided.
- To bring the hotel infrastructure to the rank of 4 stars.
- Define a clear linear structure of corridor systems on the principle - elevator hall - corridor - stairwell.
- Replacement and addition of all utilities in accordance with regulatory requirements and modern requirements for the star of the hotel. Fire safety is provided.
- The maximum convenience in service of hotel is created, namely the laundry connected by the elevator with all floors, room rooms and pantries on each floor is designed.
- A conference hall with a capacity of 90 seats has been designed, furnished with modular tables, which makes it possible to hold various conferences, workshops, lectures, exhibitions.
Location of the project: Ukraine, Lviv region, town Winners.
№20247
Назва проекту: Реконструкція існуючих нежитлових будівель, будівництво складу та дільниць з виготовлення виробів із спіненого поліетилену
Номінація: Проект реконструкції
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди:Бурдейна Є.О., Чукля А.В., Данилюк С.І., Гавриш В.Я., Мамут В.Д., Малеш О.Т., Мамут-Лесь О.Д., Романюк С. Р., Шипілов О.П., Шимоняк Ю.В.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Комплекс виробничих будівель складається з 8 блоків різної поверховості. Блок 1- одноповерхова виробнича будівля, функціональне призначення – виробнича база. Блок 2 – п'ятиповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 3 – одноповерхова виробнича будівля , функціональне призначення – виробнича база. Блок 4 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – інженерний блок (ТП, насосна, холодильна станція та допоміжні приміщення). Блок 5 – одноповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення - котельня. Блок 6 – двоповерхова допоміжна будівля при виробництві, функціональне призначення – адміністративний будівля. Блок 7 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – стабілізаційна, склад сировини. Блок 8 – одноповерхова допоміжна виробнича будівля, функціональне призначення – склад готової продукції. Виробництво організоване з метою забезпечення тепло-, звуко-, гідро-,та іншою ізоляційною продукцією будівництво та промисловість, в енергозберігаючих технологіях, забезпечення пакувальними матеріалами народне господарство та інші сфери застосовування, установлюючи сучасний рівень процесу. Спосіб виробництва – екструзія поліетиленової композиції з заповненням внутрішньої оболонки спінюючим агентом.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул.Ярослава Мудрого,78 в м.Чернівці
№20250
Назва проекту: Реконструкція підземної будівлі під багатофункціональний комплекс на вул. Георгія Кірпи, 2б у Солом'янському районі м. Києва.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкін Юрій, Бородкіна Ганна, Клосовська Марина, Плужник Олена, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org; тел.: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Особливості земельної ділянки визначили композицію будинку. Будівля даної композиції майже повторює абрис відведеної земельної ділянки. Проектним рішенням передбачена реконструкція підземної будівлі та будівництвом 2-х поверхового багатофункціонального комплексу, що розташовано вздовж вул. Георгія Кірпи, створюючи перший план забудови. В багатофункціональний комплексі передбачено два ресторани та вбудовані в перший поверх торгові приміщення.
Архітектурно-планувальна структура комплексу:
- Цокольний поверх: складські, побутові, технічні приміщення.
- Перший поверх: вестибюлі ресторанів та торгівельні приміщення (бутіки).
- Другий поверх: зали ресторанів, санвузли, цехи ресторанів.
- Експлуатований дах сезонного використання.
Площа проекту: площа ділянки - 0,0988 га, загальна площа будівлі - 2416,5 кв.м., корисна площа торгівельної частини - 521,0 кв.м., кафе на 50 п/м. - 315 кв.м., кафе на 50 п/м. - 420 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ.

Project name: Reconstruction of an underground building for a multifunctional complex on the street. Georgiya Kirpa, 2b in the Solomianskyi district of Kyiv.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect: Anna Borodkina.
Team members: Borodkin Yuriy, Borodkina Anna, Klosovska Marina, Pluzhnyk Olena, Kypych Anatoliy.
Company name: Architectural bureau "BORODKIN architects".
Contact details: website: borodkin.org; tel.: +38 044 230 80 22.
E-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Project description: Peculiarities of the land plot determined the composition of the house. The building of this composition almost repeats the outline of the allotted land. The project solution provides for the reconstruction of the underground building and the construction of a 2-storey multifunctional complex located along the street. George Kirpa, creating the foreground of the building. The multifunctional complex has two restaurants and built-in commercial premises on the ground floor.
Architectural and planning structure of the complex:
- Ground floor: storage, domestic, technical premises.
- Ground floor: restaurant lobbies and retail space (boutiques).
- Second floor: restaurant halls, bathrooms, restaurant shops.
- Used roof for seasonal use.
Project area: plot area - 0.0988 ha, total building area - 2416.5 sq.m., usable area of the trade part - 521.0 sq.m., cafe at 50 sq.m. - 315 sq.m., cafe at 50 p / m. - 420 sq.m.
Place of project implementation: Ukraine, Kyiv.
№20255
Назва проекту: BOLSUNOVSKY.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Куриленко Роман.
Склад команди: Неретін Віталій, Яременко Микола, Іваненко Ольга, Кудяшов Яків.
Назва компанії: студія ZIKZAK.
Контактні дані: +38 050 444 48 27.
E-mail: info@zikzak.com.ua.
Опис проекту: Перед нами стояли цікаві завдання: провести повну реконструкцію з прибудовою додаткового поверху, стилобатної частини і холодного переходу, який необхідний за нормами. Форми існуючої будівлі прямокутні, при реконструкції найбільш доречною ідеєю було підкреслити їх.
Розроблено благоустрій території і парковка для автомобілів. Значно розширили тротуари і доповнили озелененням. Створили пандус, який об'єднує вулицю Болсуновського з верхньою стилобатною частиною.
Архітектори ZIKZAK реконструювали будівлю з покращенням офісних умов. Були значно збільшені вікна, а також змінена вестибюльна й вхідна група. Повністю змінена візуальна частина будівлі. Плавні форми, вигнуті лінії та теплий бежевий колір облицювання - все це відмінно вписує будівлю в загальну атмосферу вулиці. Всередині будівлі замінені ліфти, додано припливно-витяжну вентиляцію в офіси, а також кондиціонування.
Площа проекту: 7 000 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна.

Project name: BOLSUNOVSKY.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect: Kurylenko Roman.
Team members: Neretin Vitaliy, Yaremenko Mykola, Ivanenko Olga, Kudyashov Yakiv.
Company name: ZIKZAK studio.
Contact details: +38 050 444 48 27.
E-mail: info@zikzak.com.ua.
Project description: We had an interesting task: to carry out a complete reconstruction with the addition of an additional floor, stylobate part and a cold transition, which is required by law. The forms of the existing building are rectangular, during the reconstruction the most appropriate idea was to emphasize them.
Landscaping and parking for cars have been developed. Significantly widened sidewalks and supplemented with landscaping. They created a ramp that connects Bolsunovsky Street with the upper stylobate part.
ZIKZAK architects renovated the building to improve office conditions. The windows were significantly enlarged, as well as the lobby and entrance group were changed. The visual part of the building has been completely changed. Smooth shapes, curved lines and warm beige cladding - all this perfectly fits the building into the overall atmosphere of the street. Inside the building, elevators have been replaced, supply and exhaust ventilation has been added to offices, as well as air conditioning.
Project area: 7,000 sq.m.
Project location: Ukraine.
№20281
Назва проекту: Реставрація з пристосуванням будівлі «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ Л.Б. КОГАНА» , розташованого по вул. Воскресенська, 6, у м. Дніпро.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Олександр Остапенко, Володимир Терентьєв, Філіпова Тетяна.
Назва компанії: Проектно-будівельна компанія "Техно-інжиніринг".
Контактні дані: +38 067 567 46 07.
E-mail: alexpanoramio@gmail.com.
Опис проекту: Ідея створення будівлі виникла у 1909 році, коли був об'явлений конкурс на проект нової будівлі театру-клуба. Переможцем конкурсу став харківський архітектор Олександр Гінзбург. Будівництво найкрупнішого у місті розважального центру було швидко побудовано у 1910-1913 роках. На той час «Будівля Громадського зібрання» (таку назву отримала споруда після завершення будівництва) вражало уяву городян, хто охрестив його «хмарочосом».
Сьогодні ця будівля - пам'ятка культурної спадщини України національного значення, котра з 1913 року передавалася під потреби різних закладів і жодного разу комплексно не реставрувалася та технічно не удосконалювалася.
Мета нашого проекту – комплексна реставрація будівлі із попередніми комплексними науково-вишукувальними та реставраційними дослідженнями та пристосування під сучасні потреби філармонії із необхідним:
- зберіганням аутентичних рішень фасадів, залів для глядачів, інтер'єрів основних приміщень
- мінімальним переплануванням деяких незначних приміщень
- із використанням усіх необхідних сучасних інженерних рішень по обладнанню (теплові насоси, кондиціювання, система контролю-доступу, диспетчеризація систем, пожежна безпека та ін.), матеріалам, акустиці, світловим рішенням, механічним приладам демонстраційного комплексу
- нормативним заходам для МГН
- створення експлуатованої покрівлі для концертів та вистав із найкрасивішими видами на забудову міста.
Площа проекту: 10 441 кв.м.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 6.

Project name:
Restoration with adaptation of the building "Dnipropetrovsk Philharmonic named after LB KOGANA ", located on the street. Voskresenska, 6, in the city of Dnipro.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Alexander Ostapenko, Vladimir Terentyev, Filipova Tatiana.
Company name: Design and construction company "Techno-engineering".
Contact details: +38 067 567 46 07.
E-mail: alexpanoramio@gmail.com.
Project description: The idea of creating a building arose in 1909, when a competition was announced for the design of a new building of the theater-club. The winner of the competition was Kharkiv architect Oleksandr Ginzburg. The construction of the city's largest entertainment center was quickly built in 1910-1913. At that time, the "Public Assembly Building" (this is the name given to the building after its completion) struck the imagination of citizens, who christened it "skyscraper".
Today, this building is a monument of cultural heritage of Ukraine of national importance, which since 1913 has been transferred to the needs of various institutions and has never been comprehensively restored or technically improved.
The purpose of our project is a comprehensive restoration of the building with previous comprehensive research and restoration studies and adaptation to the modern needs of the Philharmonic with the necessary:
- storage of authentic solutions of facades, halls for spectators, interiors of the main premises
- minimal redevelopment of some small rooms
- using all necessary modern engineering solutions for equipment (heat pumps, air conditioning, access control system, scheduling systems, fire safety, etc.), materials, acoustics, lighting solutions, mechanical devices of the demonstration complex
- regulatory measures for MGN
- creation of an exploited roof for concerts and performances with the most beautiful views of the city.
Project area: 10,441 sq.m.
Place of project implementation: Ukraine, Dnipro, street Voskresenska, 6.
№20306
Назва проекту: ПІДГІРНА.
Номінація: Проект реконструкції.
Статус на поточний момент: Фінальна стадія реалізації.
ГАП та Склад команди: Роберт Митричко, Володимир Павлишин, Галина Сима.
Назва компанії: ZYX studio.
Контактні дані: e-mail: robert.mytrychko@gmail.com, zyx.com.ua.
Опис проекту: Житлова будівля з вбудованою функцією комерції по вул. Підгірній в м. Ужгород.
Будівля колишньої прицерковної бібліотеки уже декілька років пустувала та потрохи розсипалась. Згідно завданню на проектування була задача організувати комерційні приміщення на першому поверсі та імплементувати функцію житла на інших. Будівля отримала другий шанс на життя. Було вирішено зберегти частину будівлі в її оригінальному вигляді та надбудувати, а іншу, яка була в гіршому стані,-демонтувати і реконструювати. Квартал ущільнився та отримав фрагмент активного першого поверху. Запроектовані рішення, дозволили використати простір горища будівлі, та організувати ще один поверх з експлуатованою мансардою.
Проектом передбачено внесення змін в транспортну систему на цьому фрагменті міста та ліквідація хаотичної парковки. Розроблене пішохідно оріентоване середовище.
Подібного підходу до проектування в м. Ужгород до цього не було. Девелопер підтримав ідею відповідально віднестись до історичної будівлі та зберегти її основний фрагмент. Будівля на стадії реалізації, і є сподівання, буде взірцем поважного ставлення до історичних будівель іншим девелоперам та забудовникам.
Місце реалізації проекту: Ужгород, Україна.

Project name: PIDGIRNA.
Nomination: Reconstruction projects.
Actual Status: Final stage of realization.
Chief Architect and Team Members: Robert Mytrychko, Volodymyr Pavlyshyn, Halyna Syma.
Company name: ZYX studio.
Contact details: e-mail: robert.mytrychko@gmail.com, +38 095 362 53 85.
Description of project: Residential building with built-in commerce function on the st.Pidgirna in Uzhhorod.
The building of the former church library has been empty for several years and is gradually falling apart. According to the design task, we had to organize commercial premises on the ground floor, and implement the function of appartments on the others. The building got a second chance at life. It was decided to preserve part of the building in its original form and add to it, and the other, which was in the worst condition, to dismantle and reconstruct. The quarter was condensed and received a fragment of the active ground floor. The designed solutions allowed to use the space of the attic of the building, and to organize another floor with an operated attic.
The project provides for changes in the transport system in this part of the city and the elimination of chaotic parking. A pedestrian-oriented environment has been developed.
There has never been a similar approach to design in Uzhhorod. The developer supported the idea of treating the historic building responsibly and preserving its main fragment. The building is under construction, and is expected to be a model of respect for historic buildings to other developers. Project location: Uzhgorod, Ukraine.
№20307
Назва проекту: «Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини «Берізка» з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4 в Деснянському районі».
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор: Вдовиченко Олександр Михайлович.
Склад команди: Олександр Вдовиченко – ГАП, Віталій Габуда – ведучий архітектор, Олександра Вдовиченко – архітектор, Олексій Коптєв – візуалізатор.
Назва компанії: Бюро архітектури та дизайну AV architects.
Місто: Київ.
Контактні дані: +38 066 149 24 84, e-mail: vdovichenko.av@gmail.com.
Стислий опис проекту: Реконструкція та прибудова корпусу дає можливість забезпечити дітей комплексною реабілітацією: медичну та соціальну реабілітацію, спрямовану на одужання, відновлення та компенсацію порушених і втрачених функцій, запобігання ускладнень захворювання, соціальне, трудове та побутове влаштування в майбутньому. Основним завданням проекту «Берізка» є поєднання існуючих площ для реабілітаційних заходів з новими високотехнологічними, для забезпечення єдиного комплексу ефективного реабілітаційного впливу на дитячий організм у відповідності до його потреби. Комплекс розташований в сосновому лісі. Фасад нового корпусу гармонічно поєднаний з існуючим оточенням.
Рік реалізації проекту: 2020-2021 (в процесі будівництва).
Місце реалізації проекту: вул. Кубанської України (Маршала Жукова), 4, м. Київ.
Площа проекту: 3 487 кв. м.

Project Name: "Reconstruction of the Kyiv city children house "Berizka" with the arrival building of physical and rehabilitation medicine on Kubanskoyi Ukrainy str., 4 in Desnyansky district".
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Head Architect: Oleksandr Vdovychenko.
List of Team Members: Oleksandr Vdovychenko – head architect, Vitalii Gabuda – lead architect, Oleksandra Vdovychenko – architect, Oleksii Koptev – visualizer.
Company's Name: AV architects.
Contact Details: +38 066 149 24 84, e-mail: vdovichenko.av@gmail.com.
Short Description of the Project: The reconstruction and extension of the building makes it possible to provide children with comprehensive rehabilitation: medical and social rehabilitation aimed at recovering, restoring and compensating for disturbed and lost functions, preventing the complications of the disease, social, labor and home improvement in the future. The primary goal of the project is to combine existing areas for rehabilitation activities with new high-tech ones, to provide a single set of effective rehabilitation effects on the child's body in accordance with its needs.
Project Year: 2020-2021.
Project Location: Kubanskoyi Ukrainy str, 4, Kyiv.
№20310
Назва проекту: Ревіталізація навчального корпусу українського католицького університету на вулиці Іларіона Свєнціцького, 17 у Львові.
Номінація: Проект реконструкції.
Ведучий архітектор: Бєляєв Андрій.
Склад команди: Бєляєв Андрій, Дмитро Смалюк, Оксана Бончик, Остап Готь, Данило Кінаш, Роман Іваніщак, Ярема Гриців.
Назва компанії: АБМК, Проектна Майстерня Бєляєвих.
Місто: Львів.
Контактні дані: info@abmk.com.ua, office@ato-bel.com.ua +38 (032) 238-10-98.
Стислий опис проекту: Сутність академічних установ у тому, що досвід минулого цінний не сам по собі, він постійно переосмислюється і, врешті, лягає в основу візії майбутнього. Архітектура має свідчити про те, що це – динамічне середовище, що перебуває «на лезі» сьогодення, де минулому і майбутньому приділяється однакова увага.
У світовому Архітектурному досвіді є багато прикладів (зокрема і стосовно академічних будівель), коли доповнення історичних об'єктів новими, сучасними не лише не погіршує сприйняття історичних будівель, але й навпаки, підкреслює їх якості і увиразнює сприйняття.
Cтатус нереалізованого: 2018-2020 рік.
Місце реалізації проекту: Львів.
Площа проекту (орієнтовно): 5 870 (7 487) м2.

Project Name: Revitalization of the academic building of the Ukrainian Catholic University at 17 Ilariona Sventsitskoho Street in Lviv.
Nomination: Reconstruction project.
Head Architect: Andrij Byelyayev.
List of Team Members: Andrij Byelyayev, Dmytro Smaliuk, Oksana Bonchyk, Ostap Hot, Danylo Kinash, Roman Ivanishchak, Yarema Grytsiv.
Company's Name: АВМК, ATO-Bel Architects.
Contact Details: tel.: info@abmk.com.ua, office@ato-bel.com.ua +38 (032) 238-10-98.
Short Description of the Project: The essence of academic institutions is that the experience of the past is not valuable in itself, it is constantly rethought and, ultimately, forms the basis of the vision of the future. Architecture should show that it is a dynamic environment that is "on the edge" of the present, where the past and future are given equal attention.
There are many examples in the world of Architectural Experience (including academic buildings) when the addition of new, modern historical objects not only does not impair the perception of historic buildings, but also, on the contrary, emphasizes their qualities and emphasizes perception.
Unrealized status: 2018-2020.
Project Location: Lviv.
Project area (approximately): 5 870 (7 487) m2.
№20311
Назва проекту: 4U.
Номінація: Проект реконструкції.
Статус на поточний момент: Нереалізований.
ГАП та склад клманди: Головний архітектор - Романюк Роман, Архітектор - Кирячова Олена, Візуалізація - Павло Бірюков.
Назва компанії: LLC ARCHIQUEEN.
Контактні дані: +38 093 741-02-63, e-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Фотограф: Павло Бірюков.
Опис проекту: Реконструкція - це виклик для архітектора і замовника. Тандемна робота обох сторін дозволяє досягнути успішного результату та справитися з усіма задачами, особливо, якщо це стосується незавершеного розпочатого будівництва.
4U - це проект, мета якого шляхом реконструкції зведених конструктивних елементів, перепланування поверхів та модернізації інженерних систем привести об'єкт у відповідність державно-будівельним нормам і найголовніше - це надати нове життя для одного з чисельних довгобудів м. Києва.
4U - це багатофункціональний комплекс в передмісті м. Києва, що складається з різних функціональних зон:
- Паркінг - підземний, наземний;
- Адміністративно-офісні приміщення;
- Торгові зали;
- Апартаменти для тимчасового проживання;
- Відпочинкові та спортивні зони;
Основна ідея - це пристосовуваність комплексу до потреб міста, яке розширюється швидким темпами.
Перше - розташування та забезпеченість дозволить швидко перетворити його в бізнес-центр.
Друге - забудова, яка дає нормативну інсоляцію для житлових квартир, шляхом перепланування апартаментів дозволить перевести комплекс в житловий фонд.
Третє - такий комплекс може функціонувати самостійно, а поява таких багатофункціональних комплексів дозволить розвантажити місто і мінімізувати транспортно-пішохідні пересування жителів пов'язані з роботою.
Рік реалізації проекту: 2020 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, Булаховського, 2
Площа проекту: 80 000 м.кв.

Project name: 4U.
Nomination: Reconstruction project.
Current status: Not implemented.
Chief architect of the project and team composition: Chief Architect - Romanyuk Roman, Architect - Kiryachova Olena, Visualization - Pavlo Biryukov.
Company name: LLC ARCHIQUEEN.
Contact details: +38 093 741-02-63, e-mail: archiqueen.tm@gmail.com.
Photographer: Pavlo Biryukov.
Project description: Reconstruction is a challenge for the architect and the customer. The tandem work of both parties allows to achieve a successful result and cope with all tasks, especially when it comes to unfinished construction.
4U is a project whose goal is to bring the facility in line with state construction norms and, most importantly, to provide new life for one of the many long-term buildings in Kyiv by reconstructing the erected structural elements, replanning the floors and modernizing the engineering systems.
4U is a multifunctional complex in the suburbs of Kyiv, consisting of different functional zones:
- Parking - underground, ground;
- Administrative and office premises;
- Trading halls;
- Apartments for temporary residence;
- Recreation and sports areas;
The main idea is the adaptability of the complex to the needs of the city, which is expanding rapidly.
The first is that the location and security will allow you to quickly turn it into a business center.
The second - building, which provides regulatory insolation for residential apartments, by redevelopment of apartments will transfer the complex to the housing stock.
Third - such a complex can operate independently, and the emergence of such multifunctional complexes will unload the city and minimize traffic and pedestrian traffic associated with work.
Year of project implementation: 2020
Place of project implementation: Kyiv, Bulakhovskoho, 2
Project area: 80,000 sq.m.
№20314
Назва проекту: TECHNO LOFT business center.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: Оя Ірина (архітектурна частина проекту), конструктивна частина розроблялась підрядними організаціями.
Назва компанії: OIA architects.
Контактні дані: +38 066 757-66-96, e-mail: oia@oia.com.ua.
Фотограф: Олег Стельмах.
Опис проекту: Реконструкція будівлі проводилась комплексно і включала в себе як розробку фасаду, так і все всередині будівлі. Концепція була такою, щоб розбавити одноманітність кварталу, внести щось нове, та і зберегти старе. Непростою задачею було розбити фасад, аби зробити його не таким одноманітним і метричним. Також в цілях енергоефективності було прийняте рішення робити вентильований фасад.
Тож для нижнього поясу було обрано червону цеглу, яка є трьох кольорів та має певну структуровану схему розкладки, яка є унікальною та генерувалась розміром 2.1*4.2м. Вікна підкреслені відкосами з виносом, виконані з композиту та фарбовані в RAL 7016.
Верхня частина будівлі відриває четвертий поверх від основного масиву, є контрастним до нього, та гарно поєднується. Вона виконана з композитних алюмінієвих панелей. Вхідна група виділена іншим кольором щоб закцентувати на ній увагу та інтуїтивно підвести відвідувача до головного входу.
«Родзинкою» стали скляні фасадні системи, що йдуть практично на всю висоту бічного фасаду. Оскільки конструктивно можливості демонтувати частини стінових панелей не було, фасадна конструкція виносилась відносно площини існуючого фасаду, а ці зони закривались емалітами.
Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Київ, вул. Володимирська, 101.
Площа проекту: 5 417 м2.

Project name: TECHNO LOFT business center.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Realized commercial object.
Leading architect and team: Oya Iryna (architectural part of the project), the structural part was developed by contractors.
Company name: OIA architects.
Contact details: +38 066 757-66-96, e-mail: oia@oia.com.ua.
Photographer: Oleg Stelmakh.
Project description: Reconstruction of the building was carried out comprehensively and included both the development of the facade and everything inside the building. The concept was to dilute the monotony of the quarter, to introduce something new, and to preserve the old. It was a difficult task to break the facade to make it less monotonous and metric. Also for energy efficiency it was decided to make a ventilated facade.
Therefore, red brick was chosen for the lower belt, which is of three colors and has a certain structured layout scheme, which is unique and generated by the size of 2.1 * 4.2m. The windows are accentuated with slopes, made of composite and painted in RAL 7016.
The upper part of the building separates the fourth floor from the main massif, is a contrast to it, and combines well. It is made of composite aluminum panels. The entrance group is highlighted in a different color to focus attention on it and intuitively bring the visitor to the main entrance.
The "highlight" were the glass facade systems that go to almost the entire height of the side facade. As it was not structurally possible to dismantle parts of the wall panels, the facade structure was made relative to the plane of the existing facade, and these areas were covered with enamels.
Year of project implementation: 2018-2019.
Place of project implementation: Kyiv, street Vladimirskaya, 101.
Project area: 5,417 m2.
№20320
Назва проекту: Порт Культур.
Номінація: Проект реконструкції.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Ведучий архітектор та склад команди: НІкіта Бєлокопитов, Даніла Бєлокопитов.
Назва компанії: 31.
Контактні дані: +38 066 005-67-82, e-mail: bielokopytov.n@gmail.com.
Фотограф: Nikita Bielokopytov.
Опис проекту: Ідея проекту полягає в тому що, нічого не потрібно не руйнувати, не реконструювати, а потрібно максимально використовувати і працювати з тим, що вже є. Необхідно прийняти те, що трапилося і з повагою поставитися до пам'яті. Будівля має бути максимально пов'язана як з минулим - історією місця, так і з майбутнім - новими функціями.
У проекті існуючі стіни максимально збережені, і їх функція переосмислена. Вони більше не несуть навантаження від конструкцій, вони досить довго були свідками історичних подій. Тепер вони розповідають історію і передають свої враження. Фасад будівлі трансформується для більш чіткого сприйняття шрамів і руйнувань. Щоб підкреслити красу будівлі і його архітектурний стиль, всі нові конструкції виконані з сучасних матеріалів і в мінімалістичних формах.
Існуюча частина будівлі заповнена функціями вивчення і розповіді історії, а нова частина служить для навчання і передачі знань. Напівпідземна частина, яка раніше була прихована, тепер відкрита і служить платформою для спілкування з городянами.
У кожному порту, особливо в культурному, повинен бути свій Маяк, щоб висвітлювати і показувати шлях.
Місце реалізації проекту: Маріуполь, Українa.
Площа проекту: 3 600 кв.м.

Project name: Port of Cultures.
Nomination: Reconstruction project.
Category: Unsold commercial object.
Leading architect and team: Nikita Belokopitov, Danila Belokopitov.
Company name: 31.
Contact details: +38 066 005-67-82, e-mail: bielokopytov.n@gmail.com.
Photographer: Nikita Bielokopytov.
Project description: The whole history of mankind is built on the ruins left by previous generations. This is the basic law of nature, in order to build something new, the old must go. The physical, moral scars and traces of history on the building should not be hidden and masked, nor glorified, but they need to be understood and accepted. The lessons of history should be analyzed and conclusions drawn. In order to teach and pass on the acquired knowledge to others, it is necessary to conduct an open and cultural dialogue with the city and its inhabitants.
Nothing needs to be destroyed, not reconstructed, but maximally used and worked with what is already there. It is necessary to accept what happened and to respect the memory. The building of the Cultural Center should be maximally connected both with the past - the history of the place, and with the future - new functions.
In the project, the existing walls are maximally preserved, and their function is rethought. They no longer carry the burden of structures, they have been witnesses of historical events for a long time. Now they are telling a story and conveying their impressions. The facade of the building is being transformed for a clearer perception of scars and destruction. To emphasize the beauty of the building and its architectural style, all new designs are made of modern materials and shapes.
The old part of the building is filled with the functions of studying and storytelling, and the new part is used for learning and knowledge transfer. The semi-underground part of the building, which was previously hidden, is now open and serves as a platform for communication with the people.
Each port, especially the cultural one, must have its own lighthouse to illuminate and show the way.
Project location: Mariupol, Ukraine.
Project area: 3,600 sq.m.
№20504
Номінація: Проект реконструкції
Назва проекту : «G17. Ревіталізація території заводу»
Ведучий архітектор (ПІБ): Вдовиченко Олександр Михайлович
Склад команди :
Олександр Вдовиченко – ГАП
Олександра Вдовиченко – ведучий архітектор
Віталій Габуда –архітектор
Андрій Петрів – архітектор
Муса Гейдаров – архітектор
Олексій Коптєв – візуалізатор
Назва компанії: Бюро архітектури та дизайну AV architects
Місто: Київ
Контактні дані :
+380661492484
vdovichenko.av@gmail.com
https://www.avarchitects.com.ua/
Проект ревіталізації колишнього заводу покликаний вдихнути нове життя в територію промзони, яка завдяки своїй локації практично у центрі міста має величезний потенціал. Частина цехів заводу перетворюються на сучасні офісні центри з повним набором супутніх сервісів. В інших цехах влаштовуються апартаменти з обслуговуючими функціями. Таким чином територія трансформується в поліфункціональну точку тяжіння всього району, яка використовується цілодобово. Окремою особливістю проекту є перетворення найбільшого цеху в багатофункціональну споруду з концерт-холом, що вміщує до 2000 осіб, конференц-залами, спортивним комплексом з відкритими спортивними майданчиками на даху.
Рік реалізації проекту: нереалізований проект
Місце реалізації проекту: Київ
Площа проекту: 46 400 кв. м

Nomination: Unrealized reconstruction project
Project Name: «G17. Revitalization of the plant territory»
Head Architect: Oleksandr Vdovychenko
List of Team Members:
Oleksandr Vdovychenko – head architect
Vitalii Gabuda – architect
Andrii Petriv – architect
Musa Heidarov – architect
Oleksii Koptev – visualizer
Company's Name: AV architects
Contact Details:
+380661492484
vdovichenko.av@gmail.com
https://www.avarchitects.com.ua/
The project of revitalization of the former plant "Elektroprylad" is designed to breathe new life into the territory of the industrial zone, which due to its location almost in the city center has a huge potential. Part of the plant's shops are transformed into modern office centers with a full range of related services. In other shops apartments with service functions are arranged. Thus, the territory is transformed into a multifunctional point of gravity of the whole area, which is used around the clock. A special feature of the project is the transformation of the largest shop into a multifunctional building with a concert hall for up to 2,000 people, conference halls, a sports complex with outdoor sports fields on the roof.
Project Year: unrealized project
Project Location: Kyiv.
Project area: 46,400 sq.m. m

№20527
Назва проекту: Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва

Номінація: Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту

Статус на поточний момент: в процесі будівництва

ГАП та склад команди: Кирій Анна Олексіївна

Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій»

Контактні дані: in@kyrii-group.com.ua

Короткий опис проекту (до 500 символів): Існуюча нежитлова будівля розташована в багатоповерховій громадській забудові з розвинутою мережею соціальних та торговельних закладів. Існуюча нежитлова будівля, 1986 року побудови, складається з двох блоків: основний 7-поверховий корпус з підвалом та технічним поверхом та 4-поверховий корпус з підвалом, поєднані переходом. Загальна площа будівлі 8 965,2 м2 . Метою капітального ремонту адміністративної будівлі є поліпшення експлуатаційних характеристик для використання за призначенням як головного офісу Національної Служби Здоров'я України, заміна або відновлення окремих елементів конструкцій та інженерних систем у зв'язку з їх моральним старінням та для запобігання руйнування за фізичною зношеністю.

Рік реалізації проекту: 2020

Місце реалізації проекту: м.Київ

Замовник будівництва: Національна служба здоров'я України

Project name: Reconstruction of non-residential building at 19 S. Bandera Avenue in the Obolonskyi district, Kyiv

Nomination: Unrealized project of renovation / reconstruction of a historical object

Actual Status: in the process of construction

Chief Architect and Team Members: Anna Kyrii

Company name: Anna Kyrii Architectural Projecting Group

Contact details: in@kyrii-group.com.ua

Brief description of project (500 symbols max): The existing non-residential building is located among multi-story public buildings with a well-developed network of social and commercial institutions. The existing non-residential building, built in 1986, consists of two blocks: the main 7-storey building with a basement and a technical floor and a 4-storey building with a basement, connected by a passage. The total area of the building is 8,965.2 square meters. The purpose of overheul is to improve performance for its intended use as the head office of the National Health Service of Ukraine, replacement or restoration of individual structural elements and engineering systems due to their obsolescence and to prevent physical deterioration.

Project year: 2020

Project location: Kyiv


№20550
Назва проекту: Реконструкція магазину з офісними та підсобними приміщеннями під кафе Номінація: Реновація
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Ткачук М.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектом передбачено реконструкцію з переплануванням внутрішнього простору, де розміщувався магазин з підсобними приміщеннями під кафе. Зміна функціонального призначення об'єкту буде досягатись за рахунок заміни внутрішніх не несучих стін та перегородок, утворюючи тим самим нові просторові об'єми (площі) необхідних габаритних розмірів, для забезпечення санітарних, пожежних та побутових норм. В загальному після реконструкції об'єкт буде мати - вхідну групу, основні зали, виробничі та допоміжні приміщення. Зміна планувальної структури передбачається на підвальному поверсі, на поверсі на відмітці -2.200, першому, другому, мансардному поверхах. За рахунок великого об'єму останнього поверху додається поверх на відмітці +10,650 та +14,025.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Героїв Майдану 2-В, в м. Чернівці
Project name: Reconstruction of the store with office and utility rooms under the cafe
Nomination: Renovation
Lead Architect: Stasyuk Maryan Vasilyevich
List of Team Members: Tkachuk M.V.
Company name: FOP "Stasyuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The project envisages a reconstruction with redevelopment of the interior space, where the store was located with utility rooms under the cafe. Changing the functional purpose of the object will be achieved by replacing the internal non-bearing walls and partitions, thus creating new spatial volumes (areas) of the required overall dimensions, to ensure sanitary, fire and living standards. In general, after the reconstruction, the object will have - an entrance group, main halls, production and auxiliary premises. A change in the planning structure is expected in the basement floor, on the floor at the mark -2.200, on the first, second, attic floors. Due to the large volume of the last floor, the floor is added at the mark +10,650 and +14,025.
Project year: Unrealized
Project location: street Heroes of Maidan 2-V, in the city of Chernivtsi
№20557
Назва проекту: Реконструкція існуючої будівлі під торговий центр з офісними приміщеннями Номінація: Комерційна архітектура
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Гавриш В.Я., Мамут-Лесь О.Д, Шипілов О.П., Мамут В.Д, Данилюк С.І., Чукля А.В., Малеш О.Т., Шимоняк Ю.В., Романюк С. М.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Проектними рішеннями передбачено реконструкція існуючих будівель під торговий центр з офісними приміщеннями та паркінгом. Запроектований торговий центр має автономну конструктивну систему, інженерне забезпечення та відокремлений деформаційно-температурними, антисейсмічними швами і протипожежними стінами від існуючих будівель. Ділянка на якій передбачена реконструкція існуючих будівель під торговий центр, знаходиться в південно-східній частині м. Чернівці. На проектованій ділянці знаходиться недобудований об'єкт, який частково демонтується та розбудовується. Поруч об'єкта будівництва пам'ятки архітектури не виявлені. До комплексу заходів по благоустрою території проектом передбачається встановлення тротуару, заїздів-пандусів для МГН на територію, влаштування гостьової автостоянки та паркінгу, влаштування майданчиків, та освітлення прилеглої території. При проектуванні торгового центру була розпланована прибудинкова територія із максимальним врахуванням особливостей земельної ділянки зберігаючи природне середовище. Основні планувальні рішення, обумовлені наступними факторами: - розташуванням основних і допоміжних будинків та споруд у відповідності з врахуванням рози вітрів; - виконанням санітарних і протипожежних вимог; - ув'язкою проектних рішень з існуючою забудовою. В запроектованій забудові земельної ділянки передбачено об'їзд території. Розміщення торгової будівлі з офісними приміщеннями зберігає та не погіршує нормативну інсоляцію багатоповерхових житлових будинків, які знаходяться поруч. Проектована будівля складається з двох об'ємів: -одноповерхової частини з цокольним поверхом, яка реконструюється; -восьмиповерхової частини з цокольним поверхом, яка добудовується перед існуючими конструкціями. В цокольному поверсі розташований паркінг на 86 машиномісць, технічні приміщення, вхідний хол з ескалаторами в торговий центр, вхідний хол в офісні приміщення з ліфтами та сходовою кліткою та бутіки з виходом назовні. Входи в холи торгового центру, офісних приміщень та бутіків відбувається з рівня землі. На першому поверсі знаходиться супермаркет «АТБ» з складськими приміщеннями, бутіки з допоміжні приміщення, зона фудкорту та санвузли. На другому поверсі розміщені офісні приміщення з виходами на частину експлуатованої покрівлі, санвузлами та адміністративними приміщеннями супермаркету «АТБ». По вертикалі на відмітці +2,500 між допоміжними та адміністративними приміщеннями супермаркету «АТБ» розміщено приміщення для персоналу. З третього по восьмий поверх передбачено розміщення офісних приміщень типу «open space», з відокремленими санвузлами та приміщенням для паління. В об'ємі даху передбачена котельня.
Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Ентузіастів, 3 в м.Чернівці
Project name: Reconstruction of the existing building for a shopping center with office space Nomination: Commercial architecture
Lead Architect: Stasyuk Maryan
List of Team Members: Havrysh Victoria , Mamut-Les Oleksandra, Shypilov Оleksandr, Mamut Valeriya, Danyliuk Serhii, Chuklya Alina, Malesh Oleg, Shymoniak Julia, Romanyuk Sofia.
Company name: MUST ADDON (FPC "Stasyuk M.V.")
Contact details: +380977885330
Brief description of the project: The design solutions provide for the reconstruction of existing buildings for a shopping center with office space and parking. The designed shopping center has an autonomous structural system, engineering support and is separated by deformation-temperature, anti-seismic joints and fire walls from the existing buildings. The area where the reconstruction of existing buildings for the shopping center is planned is located in the south-eastern part of Chernivtsi. There is an unfinished object on the projected site, which is partially dismantled and developed. No architectural monuments have been found near the construction site. The project envisages the installation of sidewalks, ramps for MGN on the territory, arrangement of guest parking and parking, arrangement of playgrounds, and lighting of the adjacent territory. When designing the shopping center, the adjacent territory was planned with maximum consideration of the peculiarities of the land plot while preserving the natural environment. The main planning decisions due to the following factors: - location of main and auxiliary buildings and structures in accordance with the wind rose; - compliance with sanitary and fire safety requirements; - linking design solutions with existing buildings. The planned development of the land plot provides a detour of the territory. The location of a commercial building with office space preserves and does not worsen the regulatory insolation of multi-storey residential buildings that are located nearby. The designed building consists of two volumes: -one-storey part with a basement, which is being reconstructed; -eight-storey part with a basement, which is completed in front of existing structures. In the basement there is a parking lot for 86 cars, technical rooms, an entrance hall with escalators to the shopping center, an entrance hall to office premises with elevators and a stairwell and boutiques with an exit to the outside. Entrances to the halls of the shopping center, offices and boutiques come from ground level. On the ground floor there is an ATB supermarket with warehouses, boutiques with ancillary premises, a food court area and bathrooms. On the second floor there are office premises with exits to the part of the operated roof, bathrooms and administrative premises of the ATB supermarket. Vertically at the mark +2,500 between the auxiliary and administrative premises of the supermarket "ATB" there is a room for staff. From the third to the eighth floor there is an office space of the "open space" type, with separate bathrooms and a smoking room. There is a boiler room in the roof.
Project year: Unrealized
Project location: street Enthusiasts, 3, in Chernivtsi№20575
Назва проекту:

Реконструкція з пристосуванням для потреб сучасного використання готелю, розташованого на бул. Т. Шевченка, 4 у м. Києві.

"Будинок житловий, 1899-1901 рр." -пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охор. № 64, рішення Київського міськвиконкому від 22.11.1982 року № 1804)за адресою: бульв. Т. Шевченка, 4 у м. Києва.


Номінація:
Архітектура комерційних будівель

- проект реконструкції;

Статус на поточний момент:

Роботи з архітектурно-конструктивних рішень та інженерних мереж завершено. Реалізація дизайн-проєкту.

ГАП та склад команди:

ГАП Лисенко П.В., Лисенко Г.Ю., Подільчук А. М., Крук К.І., Творогова М.С., Колосова Т.В., Попков Ю.Ю., Лисенко І.Ю., Тихонова О. М., Лисенкова В. М., Багінська С.Ю., дизан-проєкт Dekart studio.

Назва компанії: АРС ЛОНГА ВІТА УРБІС

Контактні дані:

https://www.ars-longa.com.ua

workshop@ars-longa.com.ua

+38 (096) 053 — 77 — 96

+38 (096) 053 — 77 — 95

+38 (050) 916 — 58 — 07

Короткий опис проекту:
(до 500 символів)


Проект передбачає виконання ряду реставраційних робіт з метою пристосування існуючого будинку готелю для потреб сучасного використання згідно діючих будівельних норм та правил, створення комфортних умов проживання мешканців готелю, створення умов для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення, впровадження необхідних вибухо- та протипожежних заходів. В проекті передбачена реконструкція перекриттів,даху, підсилення віконних та дверних прорізей. Всі приміщення будинку можна розділити на три основні технологічні групи:

- житлова частина готелю (від другого по мансардні поверхи включно);

- ресторанний комплекс (підвальний поверх та частина першого поверху);

- офісно-громадські приміщення.

Кожна група має окремі входи і є технологічно самодостатньою. Водночас передбачено зв'язок між групами в межах будинку.

Для більш ефективного використання енергетичних ресурсів, проектом передбачено:

- передбачається встановлення термостатів на опалювальних приладах;

- трубопроводи монтуються в тепловій ізоляції;

- для систем опалення передбачається встановлення пристроїв регулювання теплового потоку в залежності від температури зовнішнього повітря;

- застосування енергозберігаючих ламп освітлення.

Проти проникання шуму у приміщення від систем вентиляції та кондиціювання проектом передбачити:

• застосування вентиляційного обладнання в звукоізоляційному виконанні та розміщення за підвісною стелею;

• підбір обладнання припливних систем, систем кондиціювання, викидних систем з низьким рівнем шуму та з невисокою швидкістю повітря

до 4-5м/с;

• звукоізолювання всіх повітропроводів;

• застосування насосного обладнання системи холодопостачання та теплопостачання з низькими шумовими характеристиками і з'єднуються з трубопроводами гнучкими вставками;

• з'єднання вентиляторів з повітропроводами виконувати через гнучкі вставки;

• швидкість повітря в повітропроводах прийнята в межах 5-6м/с.


Рік реалізації проекту:2021
Місце реалізації проекту:
м.Київ
№20595
Назва проєкту: ARC.HIVE Library

Номінація: Проект реконструкції

Статус та поточний момент: Концепція

ГАП та склад команди: Титаренко Любов; Чудінов Андрій; Плесницький Данило; Макрідіна Анастасія; Максименко Валерія; Квасова Наталя

Назва компанії: -

Контактні дані: +380 98 639 86 86 liubovtitarenko@gmail.com

Короткий опис проєкту: Даний проєкт представляє собою план покрокової реконструкції державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.І. Заболотного у місті Києві. Бібліотека знаходиться в реконструйованій будівлі їдальні біля станції метро Шулявська за адресою проспект Перемоги, буд. 50. Бібліотека вміщує в собі величезний фонд книжкових видань і наукових статей, що включають в себе унікальні книги, дисертації та видання краєзнавчого характеру, починаючи з XVI сторіччя.

Цим проєктом ми хочемо змінити уявлення громадськості про бібліотеку та натомість створити сучасний, популярний та поліфункціональний громадський заклад, шляхом реновації будівлі з її прилеглою територією, надаючи комфортні умови для її читача.

Рік реалізації проєкту: не реалізовано, проект 2018

Місце реалізації проєкту: м. Київ, УкраїнаProject name: ARC.HIVE Library

Nomination: Reconstruction project

Actual status: Concept

Chief Architect and Team Members: Liubov Tytarenko; Andrii Chudinov; Danylo Plesnytskyi; Anastasiia Makridina; Valeriia Maksymenko; Natalia Kvasova

Company name: -

Contact details: +380 98 639 86 86 liubovtitarenko@gmail.com

Project description: This project is a stage-by-stage reconstruction of The State Scientific Architecture and Construction Library named after V. G. Zabolotnogo in Kyiv city. The library is located at the renovated building of a former canteen near the "Shuliavska" metro-station in Pobedy Avenue, 50. The library contains a huge amount of print publications and scientific papers, which include unique books, theses, and historical local lore investigations published at the beginning of the XVI century.

The primary goal of this project is to сhange public perceptions of library buildings by creating a modern, popular, and multifunctional public institution through renovating the library with its surrounding area to provide the maximum comfort for its visitors.

Project year: 2018

Project Location: Kyiv, Ukraine.
№20597
Номінація - проект реконструкції.

Назва проекту Проект реконструкції головної міської площі в м. Славутич

Ведучий архітектор (ПІБ) Цуман Кирило Михайлович

Склад команди Цуман Кирило, Дмитренко Кирило, Загоруйко Олександра

Назва компанії in.Lab Architects

Місто Київ

Контактні дані +380971356200 , +380635390921 kirill.tsuman@gmail.com

Стислий опис проекту (до 500 знаків)

Завданням проекту було розробити концептуальні ідеї реконструкції Центральної площі міста Славутича Київської області, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, з благоустроєм території відповідно до потреб місцевих жителів. Також, по завданню, особливу увагу необхідно було звернути на:

- туристичну привабливість об'єкту, сучасну та цілісну ідею

- виразне та ефективне вирішення проекту

- раціональне використання земельної ділянки

- максимально комфортне та функціональне середовище

- незвичайний благоустрій території.

Рік реалізації проекту Не реалізовано, проект 2019 рік

Місце реалізації проекту м. Славутич нереалізовано

Площа проекту 2,9 га№20600
Назва проекту: «Tomorrow»

Архітектор: Алєксєєв Олексій Вікторович

Номінація: проект реконструкції офісної будівлі в історичній частині міста

Площа: 3200м2

Місце реалізації проекту: Україна, Київ, вул. Почайнинська, 38

Опис проекту:

Проект реконструкції з надбудовою адміністративної будівлі часів СРСР в сучасний офісний центр.

Будівля розташована в історичній частині міста (Поділ) та представляє собою багатофункціональну сучасну бізнес локацію. Це простір для росту бізнесу, організації подій та комфортної повсякденної роботи працівників великих та малих компанії. Зустрітися з друзями, зробити повсякденні справи, відвідати майстер-клас ви можете прямо тут, не витрачаючи час на пересування по місту.

Проект являє собою не звичний, сучасний дизайн будинку, цікава модерністська картинка. Його конструкція доповнюється унікальними, оригінальними елементами. Це багатоповерховий будинок з великою терасою на покрівлі та високим великими холом з вітражним склінням.

Оздоблення фасаду, виконано декоративним тинькуванням та комбінацією металу та керамогранітної плитки під деревину, дане поєднання гарно вписалось в існуючу забудову Подолу. Проект є сучасним втіленням практичності та краси сучасного стилю ділового життя.

№20619
Номінація : Нереалізований проект реновації/реконструкції історичного об'єкту

Назва проекту : Медичний центр Святої Параскеви

Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна

Склад команди : Наталя Зінчук, Христина Кухарська, Мар'яна Франт.

Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»

Місто : Львів

Контактні дані : zelemin-art@ukr.net, тел.+380322328715

Стислий опис проекту :

Відтворення медичної установи в історичних спорудах колишнього „Закладу опіки над невиліковно хворими ім. Антонія і Валерії Білінських" свідчить про тяглість та спадковість об'єкту і є неабияким мотиваційним інструментом щодо відтворення історичної меценатської спадщини. Свого часу до проектування і будівництва даного закладу були залучені відомі львівські архітектори і будівничі : І. Левинський, І. Брунека, Л. Рамулта, Ю. Яновський, А. Вайсса, Ю. Гохбергер, З. Сулковський, К. Боублік, М. Лужецький.

Історичні проекти 1891-1892 рр., за якими було збудовано заклад, є бездоганними у всіх відношеннях : композиція розташування корпусів на ділянці, внутрішнє розпланування, фукціональна відповідність вимогам до лікувальних закладів, виразність обʼємно-просторового вирішення й силуету, «чистота стилю» в декоративному опрацюванні фасадів та інтерʼєрів.

Основним завданням при опрацюванні даного концепту було не порушити чистоту стилю та композицію генплану з врахуванням медичного завдання та сучасних вимог до закладів охорони здоров'я :

- збереження зеленого скверу з поєднаністю в структурі кварталу та відкритість його для мешканців вулиці;

- збереження масштабу забудови вздовж вузенької вулиці Смаль-Стоцького;

- демонтаж малоцінної дисонуючої забудови та забезпечення відкритості до внутрішнього скверу і візуальне розширення простору вулиці;

- використання історичного модуля цегли для збереження характеру в оздобленні нових об'ємів;

- толерантне сполучення новостворених об'ємів з історичними будівлями скляними переходами «sky-bridge».

Для всіх інвесторів історичні споруди є обтяжливою обставиною. Об'єкт може стати прикладом збереження історичної спадщини не тільки візуально та силуетно але й своїм змістом збереження духу місця.

Рік реалізації проекту : нереалізовано, 2018 р.

Місце реалізації проекту : Львів.

Площа проекту : до реконструкції 4716,39кв.м., після реконструкції 5975 кв.м.№20620
Номінація : Проєкт реконструкції

Назва проекту : Реконструкція лабораторно-виробничого корпусу під офісні приміщення на вулиці Панаса Мирного, 24 у місті Львові.

Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна

Склад команди : Наталя Зінчук, Засадній Марія, Вагнер Михайло, Ходзінський Олег, Цебенко Ігор

Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»

Місто : Львів

Контактні дані :

Е-mail: zeleminart@gmail.com,

+38(032)2328715,

https://www.zelemin-art.com/architecture

Стислий опис проекту :

Існуюча споруда — це триповерховий лабораторно-виробничий корпус, колись обчислювальний центр Укоопспілки побудований в 70-их роках.

Модерністична адміністративно-виробнича споруда в стилі конструктивізму пристосовується під потреби компанії з айті індустрії. За допомогою навісних перфорованих фасадних конструкцій вирішується питання перегріву та внутрішнього мікроклімату південної половини будівлі. Особливу увагу ми звернули на формування громадського простору навколо споруди. За рахунок промислового минулого будівлі, можна побачити як набувають життя старі індустріальні елементи, але вже для інших функцій. Ми використали котушки від багатожильних кабелів у мощенні скверу та вуличних меблях, а також розробили проект ревіталізації кран-балки, винесеної із цеху, під оглядовий майданчик. Світлові приямки, які також служать для димовилучення підвальних приміщень, облаштовані дерев'яним покриттям та вазонами із зеленню, виконуватимуть функцію додаткової відпочинкової зони.Рік реалізації проекту: 2015-2020

Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна

№20654
Назва проекту: NIVKI CITY

Номінація: АРХІТЕКТУРА КОМЕРЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬ. Проект реконструкції.

Статус на поточний момент: Реалізований

ГАП: Кудін Віктор.

Склад команди:

Рябова Ольга, Карнаухов Михайло, Косік Людмила.

Назва компанії: KUDIN architects

Контактні дані: м. Київ, вул. Тургенєвська 16, тел. +380503303097 kudin.arch@gmail.com

https://www.kudin-arch.com/

Короткий опис проекту:

Об'єкт реконструкції – будівля «Інженерного корпусу», побудована у складі «Київського верстатобудівного заводу». Хоча будівля не має історичної цінності, ми вирішили зберегти загальні пропорції і ритм вікон перших чотирьох поверхів, надбудовані поверхи отримали більш вільне трактування фасаду. Головним матеріалом фасаду було обрано кварцеву кераміку NEOLITH розміром 2,7х1,5 м., великий формат дав змогу збільшити масштаб та сприйняття елементів фасаду. Цей об'єкт є першим етапом реновації території заводу, у складі якої нашою майстернею запроектовано ще 5 об'єктів.

Рік реалізації проекту: 2018-2020

Місце реалізації проекту: м. Київ, просп. Перемоги 67.

№20656
Назва: Ескізний проект реконструкції нежитлової будівлі літ. "В-1" під ресторан за адресою вул. Сумська, 35 в м. Харкові. Автор: Фоменко Дмитро Володимирович.

Студія: Студія дизайну інтер'єру та архітектури ARTE development.

Контактний телефон: +38 050 638 92 99 Євген; +38 067 163 05 07 Ольга.

e-mail: arte@arte-development.com

Об'єкт знаходиться: м. Харков, вул. Сумська, 35.

Рік реалізації: 2021р.

Загальна площа приміщень: 789,20 м2

Made on
Tilda