№20057
Назва проекту : Малоголосківські пагорби. Північний пагорб

Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна

Склад команди : Наталя Зінчук, Юрій Максимюк, Юрій Томищ, Ростислав Тшук, Назар Павлеса, Ігор Гладун

Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»

Місто : Львів

Контактні дані : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15

Стислий опис проекту :

Новий житловий комплекс, розташований на межі "спального району" та лісопарку, повинен сформувати водночас активне громадське життя, відчуття домашнього затишку та відповідальності за власну домівку. Чітке зонування території та єдина концепція житлового і нежитлового просторів поєднують ці аспекти. Максимальне збереження і толерування до рельєфу та природи зберігають цінність навколишнього простору.

Наявна топографія, як природній бар'єр, розмежовує простори на активний громадський та приватний житловий. Терасування рельєфу природно відділяє активний потік загальнодоступної вулиці від подвір'я, зберігаючи його спокій і затишок. Врізання окремих будинків перпендикулярно схилу зберігає візуальний зв'язок вулиці з природою пагорбів, створює прекрасну оглядовість і природну освітленість. Змінна висота і терасованість будинків на верхніх поверхах наслідує форму рельєфу. Будинки між собою є функціонально та композиційно пов'язаними в загальній системі комплексу.

Інтегрована архітектурна і ландшафтна структура створює декілька різних рівнів громадського простору:

-перший (активний) рівень: вулиця, що пов'язує пішоходів та велосипедистів з громадськими поверхами та входами в будики, рух і парківання приватного транспорту;

-другий (житловий) рівень: подвір'я з приквартирними ділянками, як перехід від напівприватного до приватного простору квартири;

-третій (парковий) рівень: пішохідна алея, що примикає безпосередньо до парку, сполучає між собою різні частини комплексу та створює місце камерного відпочинку.

Рік реалізації проекту : 2019 р.

Місце реалізації проекту : м. Львів

Площа проекту : ділянка - 0,7 га; загальна площа – 18 200 кв.м.
Nomination : Residential architecture

Project Name : The Maloholoskivski Hills. The Northern Hill

Head Architect : Nataliya Zinchuk

List of Team Members : Yuriy Maksymiuk, Yuriy Tomysch, Rostyslav Tshuk, Nazar Pavlesa, Igor Gladun

Company's Name : Architectural office "Zelemin"

City : Lviv

Contact Details : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15

Short Description of the Project :

The new residential complex, located on the border of the "dormitory suburb" and the forest park, should simultaneously form an active social life, a coziness and responsibility for one's own home. Clear zoning of the territory and a common concept of residential and non-residential spaces combine these aspects. The maximum conservation and tolerance to the terrain and nature preserve the value of the surrounding space.

The existing topography as a natural barrier divides spaces into active public and private zones. Terrain relief naturally separates the active flow of the public street from the yard, while maintaining its calm and coziness. Inserting individual houses perpendicular to the slope preserves the visual link of the street with the hills nature, creates beautiful visibility and natural illumination. Variable heights and terraced houses on the upper floors mirror the shape of the relief. Houses are functionally and compositionally linked in the common system of the complex.

The integrated architectural and landscape structure creates several different levels of public space:

- the first (active) level: the street connecting pedestrians and bike riders with public floors and entrances to the houses, the traffic and parking of private vehicles.

- the second (residential) level: a yard with private plots, as a transition from a semi-private to a private apartment space.

- the third (park) level: a pedestrian avenue adjacent to the park connects various parts of the complex and creates a place for intimate leisure.

Project Year : 2019

Project Location : Lviv

Project area : site area – 0.7 ha; total area – 1800 sq.m

№20085
Назва проекту: Водно-пейзажний парк Саржин Яр.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Реалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор та склад команди: Клейтман Ольга, Ганжа Маріанна, Міщенко Юля, Федоренко Юля, Муха Христина, Ситник Анна, Косован Микита, Віхтінська Валерія.

Назва компанії
: SBM studio.

Email: sbm_ua@yahoo.com.

Опис проекту: У нашому місті багато парків, але всі вони орієнтовані на гучні події, вони не дозволяють відпочити від міської метушні. У нас є ідея зробити водний ландшафтний парк в центрі півтора мільйона міста, який дає городянам місце, щоб насолоджуватися краєвидами, слухати пісні птахів і не бігти з міста кожної п'ятниці. Саржин Яр - справжній зелений оазис серед міських бетонних багатоповерхівок. Природа, яка існує на сьогоднішній день в Яру, потрібно вдосконалити, дикі зарослі не освітлені місця лише відлякують людей. Крик, що тече від озера Комсомольське та безліч джерел, дає можливість створити систему озер із мальовничими пейзажами та береговою лінією для відпочинку. Дерева та чагарники потребують догляду. Цей парк відомий своїм джерелом мінеральної води і вважається пам'яткою природи місцевого значення, що сформувався у XVIII столітті. Ми також дозволимо велосипедистам подорожувати між кронами дерев по всьому периметру нашого парку. Тому ми проклали 3 км. велосипедний шляхопровід і дороги.

Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.

№20131
Назва проекту: Tween Coexistence Garden.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій.

Склад команди: Богдан Гаджилов,Вадим Милостюк, Ангеліна Гладушевська.

Назва компанії
: Dmytro Aranchii Architects.

Контактні дані: +38 044 360 45 53, +38 068 199 18 93.

Email: info@aranchii.com.

Опис проекту: Простір двору бізнесцентру Європасаж у Києві покликаний підвищіти якість робочого середовища працівників у функціональному та атмосферному аспектах. Гай Співіснування виконаний геометрично лініями, що вказують основний напрямок двору й огинають функціональні акценти, та передбачає спокійну та дієву частини з літнім кінотеатром, озелененням і рухомі лави.

Місце реалізації проекту: Україна.

№20166
Назва проекту: Напів-дикий парк: благоустрій території офісного центру на вул. Стрийській – Науковій у Львові.
Номінація: Кращий ландшафтний проект.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Статус на поточний момент: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Ольга Криворучко, Василина Гарбар, Валерія Полянська. Архітектурний проект: "ТОВ "Архо груп". Компанія-девелопер: Avalon.
Назва компанії: Urbanideas|Рутенія.
Контактні дані: +38 098 748 78 69.
Опис проекту: Територія майбутнього офісного центру розташовується на периферії міста, серед районів багатоповерхової забудови і сьогодні заросла закинутими і малопривабливими хащами. Проте її найатрактивнішим елементом є озеро та його прибережна зона. У цьому проекті для нас було дуже важливо зберегти природне середовище та настрій дикого парку, які тут панують. Разом із тим ми повинні були забезпечити міський комфорт для майбутніх працівників та відвідувачів офісного центру.
Озеро стає більш доступним завдяки дерев'яним настилам, що проектуються, а частина берегів залишається із природними заростями очерету, що ростуть тут сьогодні. Таким чином люди отримають доступ до води і водночас ми захистимо береги водойми з їх рослинністю та мешканцями. Довколишні галявини частково розчищаються і засаджуються новими деревами, що з часом виростуть і створять затінок і затишок.
Ця територія і надалі залишиться доступно для мешканців довколишніх кварталів і ми пропонуємо урізноманітнити функції парку, додавши можливість прийти сюди на пікнік, погратися на дитячих майданчиках-лазанках, прогулятися променадом над водою та поспостерігати за водоплавними птахами, покидати фрізбі чи пограти у бадмінтон на галявинах. Таким чином мешканці отримають парк із максимально збереженою «дикістю», і разом із тим можливості для активного дозвілля.
Для офісних працівників та відвідувачів запроектовано затишні площі, що перетікають одна в одну, але разом із тим залишаються напівзакритими громадськими просторами, що різняться між собою. Кожна така мініатюрна площа має свій характер та індивідуальний благоустрій. Разом із тим вони є зеленими анклавами в офісних нетрях, що допомагають людині відволіктися від робочих буднів.
У проекті благоустрою ми зберігаємо баланс між замощеними і зеленими площами на користь природніх, а для доріжок в якості основного матеріалу покриття пропонуємо трамбований відсів, який за характером і властивостями найкраще пасує до напівдикого парку. Усі майданчики мають також природне покриття: мульчу із соснової кори, а ігрові елементи запроектовано із дерева і канатів.
Площа проекту: Загальна площа проектування - 58.000 кв.м.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.

Project name: Semi-Wild Park: Landscaping of the office center on the Stryjska - Naukova street in Lviv.
Nomination: The best landscape project.
Category: Unsold commercial object.
Current status: Unsold commercial object.
Team members: Olga Kryvoruchko, Vasilina Garbar, Valeria Polyanska. Architectural project: Archo Group Ltd. Developer company: Avalon.
Company name: Urbanideas | Ruthenia.
Contact details: +38 098 748 78 69.
Project description: The territory of the future office center is located on the outskirts of the city, among the areas of multi-storey buildings and today is overgrown with abandoned and unattractive thickets. However, its most attractive element is the lake and its coastal zone.
In this project, it was very important for us to preserve the natural environment and the mood of the wild park that dominates here. At the same time, we had to provide urban comfort for future employees and visitors of the office center.
We propose to do the lake more accessible through adding wooden planks, and some of the shores are left with the natural reed thickets that grow here today. In this way, people will have access to the water and at the same time we will protect the shores of the reservoir with their vegetation and inhabitants.
The surrounding meadows are partially cleared and planted with new trees that will grow over time and create shade and cosiness.
This area will continue to be accessible to residents of nearby neighborhoods and we offer the diversify of the functions of the park, through adding new opportunitiess for activities: to come here for a picnic, to play on childrens playgrounds, to walk along the promenade and watch waterfowl, to play frisbee or badminton.
In this way, residents will get a park with the best preserved "wildness", and at the same time opportunities for active leisure.
For office workers and visitors are designed cozy squares, that flow into each other, but at the same time remain semi-enclosed public spaces that differ from each other. Each such miniature square has its own character and individual landscaping. At the same time, they are green enclaves in the office slums, helping people to dissociate themselves from everyday working life.
In the landscaping project, we maintain a balance between paved and green areas in favor of natural, and for the ways as the main coating material we offer gravel paving, which fits to the semi-wild park by best way. All playgrounds also have a natural cover: pine bark mulch, and game elements are designed from wood and ropes.
Total design area: 58,000 sq.m.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20168
Назва проекту: "Повітряний парк Жанни Лябурб". Реконстукція скверу Жанни Лябурб в м. Одеса.
Номінація: Кращий ландшафтний проект.
Категорія: Нереалізований комерційний проект.
Ведучий архітектор та склад команди: Юрий Нос. Г. Папуша, Н.Шумiнова, I. Емельянцева, М. Ярошевська, Е. Трушiна.
Назва компанії: ТОВ "Архітектурна майстерня "ПІН І К""
Контактні дані: Україна, м. Дніпро, вул. Д. Донцова, буд. 7-38, тел.: +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com.
Опис проекту: Основною метою проекту є сформувати живий простір пустуючих схилів зі збереженням історичної спадщини і унікального ландшафту.
При розробці генерального плану парку прийнятими архітектурно-планувальними рішеннями передбачено вдосконалення людинопотоку по бульвару Жванецького та історичного маршруту, благоустрій схилів.
В основу ідеї планувально-просторової організації території покладено такі аспекти:
- розвантаження бульвару за допомогою пішохідного містка;
- відновлення горизонтального безбар'єрного транзиту - об'єднання зелених зон Одеси;
- облаштування безбар'єрного доступу з вул. Приморської на бульвар Жванецького, продовження історичного маршруту;
- облаштування другорядної закільцьованої прогулянкової доріжки, поділ парку на громадські і тихі зони;
- створення самодостатньої екосистеми.
Найбільш важлива функція парку - рекреаційна. Основна мета - створити зону в самому центрі для втечі з міста, де б людина могла отримати повноцінний відпочинок, насолодитися спілкуванням з природою та відчути свободу.
Цьому сприяють:
- повітряний міст серед дерев;
- поділ маршрутів;
- озера;
- галявини для відпочинку;
- видові майданчики (у тому числі оглядовий майданчик на висоті 38 м з панорамою міста).
Ідея благоустрою парку полягає в створенні стійкої екосистеми, яка забезпечує баланс між повсякденною діяльністю людей на свіжому повітрі, захистом навколишнього середовища і управлінням зливовими водами. Технічно налагоджений збір дощової води дозволяє облаштувати на території парку озера і резервуари для поливу.
Характерні деталі проектування.
Заплановані заходи:
- Звільнення існуючої історичної кладки від забруднень, у тому числі рослинного походження та часткова реконструкція. Нанесення глибокопроникаючого просочення задля захисту кладки від подальших руйнувань. Облаштування під стінами прихованого вимощення з гравійною відсипкою (для відведення води і захисту від рослинності). Ширина відсипання варіюється в залежності від рельєфу.
- Облаштування системи навігації вздовж доріжок і на перехрестях, а також облаштування тактильних доріжок перед сходами, виділених жовтим кольором.
- Вимощення сцени амфітеатру оригінальною лавовою плиткою. Розміщення металевої таблички з датою і історичною довідкою
Заміна зруйнованих ділянок підпірних стін габеоном із заповненням камінням місцевого походження. Цей прийом дозволить поліпшити водовідведення та зменшити руйнування, а також естетично впишеться в оточення.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Одеса.

Project name: "Jeanne Laburb Air Park". Reconstruction of Zhanna Lyaburb Square in Odessa.
Nomination: The best landscape project.
Category: Unrealized commercial project.
Leading architect and team: Yuri Nos. G. Papusha, N. Shuminova, I. Emelyantseva, M. Yaroshevska, E. Trushina.
Company name: LLC "Architectural workshop" PIN I K ""
Contact information: Ukraine, Dnipro, street D. Dontsova, bldg. 7-38, tel .: +38 050 451 39 55; +38 050 182 72 95, e-mail: am.pinik@gmail.com.
Project description: The main goal of the project is to form a living space of empty slopes with preservation of historical heritage and unique landscape.
When developing the master plan of the park, the adopted architectural and planning decisions provide for the improvement of the flow of people along Zhvanetsky Boulevard and the historical route, improvement of the slopes.
The idea of planning and spatial organization of the territory is based on the following aspects:
- unloading of the boulevard with the help of a pedestrian bridge;
- restoration of horizontal barrier-free transit - unification of green zones of Odessa;
- arrangement of barrier-free access from the street. Primorskaya on Zhvanetsky Boulevard, continuation of the historical route;
- arrangement of a secondary looped walking path, division of the park into public and quiet zones;
- creation of a self-sufficient ecosystem.
The most important function of the park is recreational.
The main goal is to create an area in the center for escape from the city, where people could get a good rest, enjoy communication with nature and feel free.
This is facilitated by:
- air bridge among the trees;
- division of routes;
- Lakes;
- lawns for rest;
- viewing platforms (including an observation deck at a height of 38 m with a panorama of the city).
The idea of the park is to create a sustainable ecosystem that provides a balance between the daily activities of people in the fresh air, environmental protection and stormwater management. Technically adjusted rainwater collection allows to equip lakes and irrigation tanks on the territory of the park.
Characteristic design details.
Planned events:
- Exemption of the existing historical masonry from pollution, including vegetable origin and partial reconstruction. Application of deep penetrating impregnation to protect the masonry from further damage. Arrangement under the walls of hidden paving with gravel backfill (for water drainage and protection from vegetation). The width of the dump varies depending on the terrain.
- Arrangement of navigation system along paths and at intersections, as well as arrangement of tactile paths in front of stairs, highlighted in yellow.
- Paving the stage of the amphitheater with original lava tiles. Placement of a metal plate with the date and historical background
Replacement of destroyed sections of retaining walls with gabeons filled with stones of local origin. This technique will improve drainage and reduce destruction, as well as aesthetically fit into the environment.
Year of project implementation: 2019.
Place of project implementation: Odessa.
№20212
Назва проекту: Концептуальний проект пішохідного мосту.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Склад команди: Клейтман Ольга, Агафонова Катерина, Віхтинська Валерія, Міщенко Юлія, Федоренко Юлія, Ганжа Маріанна, Муха Христина, Ситник Анна, Косован Микита.

Назва компанії: SBM studio.

Контактні дані: +38 095 596 18 11.

Email: sbm_ua@yahoo.com.

Опис проекту: Основна мета проекта - поєднати різні зелені зони та створити нові видові точки в центральній частині міста. Сквери розташовані між собою поруч, але розділені дорогами, що знижує якість публічного простору.

Кожен сквер має свої особливості:
- Сквер "Тихонова" є частиною набережної;
- "Соборний" сквер має терасний рельеф та фонтани;
- Сквер "Вічний Вогонь" через великий перепад рельєфу є оглядовим майданчиком на Полтавський шлях, парк "Стрілка" та Свято-Благовіщенський кафедральний собор.

Саме тому поєднуємо їх пішохідним мостом, що примножить якість міського простору та створить нову пішохідну структуру, яка на сьогоднішній день не розвивається у місті.

Місце реалізації проекту: Україна, м. Харків.
№20222
Назва проекту: Multicharacter garden.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Склад команди: Москальова К., Стецюк І., Прохорова В., Черкашин А.

Назва компанії: büro A24D.

Контактні дані: +38 067 209 45 45.

Email: cherkashyn@gmail.com.

Опис проекту: Основою благоустрою внутрішнього подвір'я є червона стрічка-доріжка, що починається з дальніх підходів до комплекса, перетворюючись то в широкий спіральний пандус, то в місця для сидіння, то в дитячі гойдалки чи елементи спортивного майданчику. Таким чином, проходячи через весь комплекс, вона поєднує 17 різноманітних зон для відпочинку та ігор, кожна з яких має свій характер та сприяє взаємодії жителів.

Тут є: площа з 300-літніми дубами, тераса яка сформована навколо аутентичних сходів, що частково збереглися, яку архітектори перетворили в ступінчастий фонтан із місцями для сидіння; прогулянковий парк, розташований на ділянці зі збереженим рельєфом і рослинністю; оглядові майданчики, з яких частково відкривається вид на панораму історичної частини Києва.
Також на стилобаті передбачили: універсальне спортивне поле; амфітеатр з площею-сценою, функція якого змінюється відповідно до часу доби і пори року, а в мощенні площі зашифровано зображення історичного Києва. Під трибунами амфітеатру знаходиться крита зона зберігання велосипедів; дворівневий дитячий майданчик, на першому рівні якого розташовано приміщення для проведення дитячих свят і заходів, а також невеликі булочні / кафе. Особливу атмосферу також створює фруктовий сад, посаджений в фігурні діжки-бублики та система різноманітних фонтанів.

Площа проекту: 3,1 Га.

Місце реалізації проекту: Україна.
№20225
Назва проекту: Реконцепт благоустрою.
Номінація: Кращий ландшафтний проект.
Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.
Склад команди: Закопайко Олександр Юрійович, Сушицький Олександр Сергійович, Рибалка Марія Ігорівна, Яковенко Анна Алевтинівна.
Назва компанії: Polotno.
Контактні дані: +38 063 887 57 28.
E-mail: o.zakopaiko@gmail.com.
Опис проекту: Місто Буча, розташований в 20 км від Києва, оточений соснами та первозданою природою. Добиратись до нього з києва зовсім не складно: 15-20 хвилин від станції метро Академмістечко і ви матимете змогу насолоджуватись тишею та спокоєм, свіжим повітрям, насиченим квітучим різнотрав'ям і зеленими соснами.
В 20 метрах від житлового комплексу RAY 2 знаходиться паркова зона. Це саме те місце, куди ви зможете прийти та круто відпочити. У вас буде можливість прогулятися до озера, влаштувати пікнік на природі, та навіть просто з чашечкою кави насолоджуватися чистим повітрям та співом пташок на зручних лавках, поки ваші діти грають.
Для жителів Бучі облаштована паркова зона: сухі фонтани, прогулянкова алея, дитячі майданчики, альтанки для барбекю, спортивний майданчик для стритболу, доріжки для пішоходів та велосипедистів, а також екопарковка, яка обмежена зеленою огорожею.
Ми влаштували по всьому парку природні дренажі. При цьому досягається максимальна ефективність ландшафту в плані використання збереження природних ресурсів, а саме - максимальне утримання та використання посухостійких рослин, які потребують мінімальних ресурсів (поливу, догляду, відсутність потреби в удобренні), підвищують місцеве борозмаття, покращення родючості ґрунтів за рахунок правильного влаштування ландшафту.
Переваги парку цікаві архітектурні рішення, частково запозичені з англійської архітектури. Передбачені окремі майданчики відпочинку для дорослих і дітей, огородження й екопарковка.
Це ідеальне місце для тих, хто віддає перевагу затишному району із сформованою інфраструктурою.
Площа проекту: 95 000 кв.м.
Місце реалізації проекту: вул. Івана Кожедуба, 8, м. Буча, Київська область, Україна.

Project name: Reconstruction of landscaping.
Nomination: The best landscape project.
Category: Unsold commercial object.
Team members: Zakopaiko Oleksandr Yuriiovych, Sushitsky Oleksandr Serhiiovych, Rybalka Maria Ihorivna, Yakovenko Anna Alevtynivna.
Company name: Polotno.
Contact details: +38 063 887 57 28.
E-mail: o.zakopaiko@gmail.com.
Project description: The city of Bucha, located 20 km from Kiev, is surrounded by pine trees and pristine nature. Getting to it from Kiev is not difficult at all: 15-20 minutes from the metro station Akademistechko and you will be able to enjoy peace and quiet, fresh air, rich flowering grasses and green pines.
A park area is 20 meters from the RAY 2. This is exactly the place where you can come and relax. You will have the opportunity to walk to the lake, have a picnic in nature, and even just with a cup of coffee to enjoy the fresh air and the singing of birds on comfortable benches while your children play.
For the residents of Bucha there is a park area: dry fountains, a promenade, playgrounds, barbecue pavilions, a sports field for streetball, paths for pedestrians and cyclists, as well as an eco-parking lot, which is limited by a green fence.
We arranged natural drainage throughout the park. This achieves maximum efficiency of the landscape in terms of conservation of natural resources, namely - maximum maintenance and use of drought-resistant plants that require minimal resources (watering, care, no need for fertilizer), increase local growth, improve soil fertility through proper landscaping .
The advantages of the park are interesting architectural solutions, partly borrowed from English architecture. There are separate recreation areas for adults and children, fencing and eco-parking.
This is an ideal place for those who prefer a cozy area with developed infrastructure.
Project area: 95,000 sq.m.
Place of project implementation: st. Ivana Kozheduba, 8, Bucha, Kyiv region, Ukraine.
№20227
Назва проекту: Концепція благоустрою території природнього озера у містечку Козин.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Стецюк Ірина.

Склад команди: Дубенчук О., Москальова К., Стецюк І.

Назва компанії: büro A24D.

Контактні дані: +38 067 209 45 45.

Email: cherkashyn@gmail.com.

Опис проекту: Головною задачею проекту було органічно вписатися в красу оточуючого середовища. Для благоустрою озера, пропонуються акупунктурні втручання в ландшафт з максимальним збереженням природного потенціалу території. В ході поетапного аналізу було виявлено дві різні за характером зони, саме ця бінарність і лягла в основу концепції благоустрою

Перша зона - з активним рельєфом, стрімким берегом і лісистою рослинністю. У ній архітектори передбачили мінімум втручань в природу: трасування пішохідними доріжками, що обладнані понтонними терасами виходу до води. Фішкою цієї зони є облаштовані будиночки для барбекю і пікніків з використанням дзеркальних поверхонь для створення ефекту "розчинення" серед дерев.

Друга зона - має рівнинний характер, де розташовано пологий вихід до води з заплавою. Вона буде насичена об'єктами активного відпочинку: дитячими ігровими майданчиками, пляжною зоною, волейбольним майданчиком, тенісними кортами, невеликим причалом для катамаранів і човнів.

Обидві зони додатково сполучено містком із оглядовим майданчиком. А навколо озера передбачено систему пішохідних доріжок з кільцевою біговою доріжкою.

Місце реалізації проекту: смт. Козин, Київська область, пров. Козацький, буд. 11, Україна.
№20228
Назва проекту: Громадський простір з елементами інтерактивної взаємодії.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.

Склад команди: Гавриш В. Я., Малеш О. Т.

Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».

Контактні дані: +38 097 788 53 30.

Опис проекту: Ділянка площею 0,152 Га розташована в м.Чернівці, обмежена вул. Білоруська та пров. Узьбецький.

Тема сучасного розвитку благоустрою міста значною мірою лягла в основу містобудівних та об'ємно-просторових рішень цієї концепції.

Ділянка прилягає до житлових будинків з вбудованою бібліотекою, тому проектування цікавого та сучасного громадського простору, який зможе забезпечити потреби всіх категорій відвідувачів є доцільним та необхідним в даному районі.

В соціальному контексті концепція враховує вимоги мешканців щодо простору даної ділянки. Якісне мощення в поєднанні з інтерактивними елементами благоустрою дасть змогу активно проводити вільний час всім категоріям населення: ігрова площадка з музичними клавішами - дітям дошкільного та шкільного віку; елементи інтерактивної підсвітки шляхів пішоходів не залишать байдужими дорослих та слугуватимуть додатковими індикаторами для МГН.

Благоустрій виразно підкреслює міський простір та в перспективі може бути продовжений на сусідніх ділянках. Основним модулем цієї структури є ігрова зона, де втілені сучасні, та в той час, не складні технології у вигляді площадки з чутливим до тактильного впливу мощенням із підсвіткою та звуковими ефектами.

При проектуванні збережено деякі існуючі елементи озеленення і передбачено нові насадження, які забезпечать захист від зайвого шуму та пилу з проїзджої частини.

Відтак, передбачено демонтаж існуючих малих архітектурних форм (кіосків), влаштування мощення для незрячих людей, сучасні зупинки громадського транспорту, смітники, обмежувальні блокатори руху автомобілів тощо. Зупинки обладнано зарядними пристроями для гаджетів.

Передбачено підвищений пішохідний перехід, який слугуватиме обмежувачем швидкості автомобілів, та забезпечить безпечний перехід.

Площа проекту: 0,152 Га.

Місце реалізації проекту: вул. Білоруська, буд. 24, м. Чернівці, Україна.
№20267
Назва проекту: Сквер на Волі.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.

Назва компанії: ULUN architects.

Контактні дані: +38 097 815 39 63.

E-mail: ulunarchitects@gmail.com.

Опис проекту: Головним критерієм для цього простору, на який я опирався, було створення максимально безбар'єрного простору зі змішаними функціями, які у свою чергу не мали яскраво виражених кордонів тієї чи іншої функції. Також, втручанням в ділянку, я хотів зробити як найменші, і створити більше озеленених зон, саме тому в зоні швидкого відпочинку і тихій зоні, ми замість плитки використовуємо трамбованому кам'яну крихту дрібної фракції, і завдяки цьому створюємо зв'язок між зонами відпочинку.

Зона швидкого відпочинку слугує для людей, які хочуть або перекусити під час обіду, або попити швидко кави, тому вздовж тротуару ми розташували дерев'яні лави, які розвернуті в різні сторони, і створивши три інтервали по проводженню часу на них, коротка, середня і довга.
Далі ми маємо тиху зону яка розташована в куту скверу, і має найзатишнішу частину.

З протилежної сторони ми маємо невеликий амфітеатр, де є можливість проводити невеликі виступи для музикантів або театралів, також можна влаштовувати виступи стендапу, тощо. Ці дві зони об'єднані одним об'ємом, виконаним терасуванням, які виходять з перепаду висот рельєфу. Також створена огорожа, яка відокремлює сквер від приватної ділянки, але водночас є прозорою, і не відокремлюється монолітною огорожею.

Площа проекту: 690 кв.м.

Місце реалізації проекту: вулиця Соборна і Дорошенка, м. Рівне, Україна.
№20268
Назва проекту: Штопор.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.

Назва компанії: ULUN architects.

Контактні дані: +38 097 815 39 63.

E-mail: ulunarchitects@gmail.com.

Опис проекту: Ознайомлюючись з історією авіації в місті Луцьк, можна побачити багато відомих прізвищ військових льотчиків часів Першої світової війни, як з Російської імперії, так і з німецької сторони. Вивчаючи більше тему авіації, я знайшов російського льотчика, котрий не раз підіймався в Волинське небо, це був Константин Арцеулов, і я був спробував зав'язати в нашій темі ці історії разом з тим, що з 2017 року з Миколаєва до Луцька була передислокована 204-та бригада тактичної авіації, яка до окупації Криму Росією дислокувалась в Криму. Де Константин Арцеулов в 1916 році вперше в історії ввів літак в штопор і вийшов з нього. Таким чином, ми хотіли зациклити історію в павільйоні заморозити фігуру вищого пілотажу Штопор.

Площа проекту: 3 690 кв.м.

Місце реалізації проекту: Вулиця Стрілецька та проспект Президента Грушевського у м. Луцьку, Україна.
№20269
Назва проекту: Конденсаційний слід.

Номінація: Кращий ландшафтний проект.

Категорія: Нереалізований комерційний об'єкт.

Ведучий архітектор: Милостюк Вадим Вадимович.

Назва компанії: ULUN architects.

Контактні дані: +38 097 815 39 63.

E-mail: ulunarchitects@gmail.com.

Опис проекту: Ознайомлюючись з історією авіації міста Луцьк, ми для себе виділили видозмінення авіації за сто років дуже суттєво. Біля Луцька проходили ожвавлені повітряні баталії під час Першої світової війни. І взявши цей відрізок в умовні сто років, можна прослідкувати, як від військового аерофлоту все трансформувалось в розвинену мережу цивільного аерофлоту, і від недавна відродження військового аерофлоту, котрий перевели з окупованого Кримського півострова, 204-ї Севастопольської бригади, на постійне місце дислокації. Роздумуючи над благоустроєм, хотілось підв'язати оригінально тему авіації. Я подумав що таке авіація в глобальному сенсі, для себе я відповів що це – «повітря», і захотіли це проявити в благоустрої. Для мене таким повітрям стала задача відірвати людей від землі, таким чином, головні доріжки, які зараз перетинають сквер, ми підняли в центрі перетину цих доріжок, і виконати мощення з просічно витяжної дрібної сітки, таким чином створивши прозоре мощення на доріжці, що візуально нас відриває від землі, і ми зависаємо в повітрі. Просічно витяжна сітка, дрібної фракції, завдяки чому, навіть на високих підборах і тонкою шпилькою, буде зручно по ній ходити. Також ці доріжки мають пологий пандус, завдяки чому ухил є плавним і є комфортним для маломобільних груп населення.

Площа проекту: 3 690 кв.м.

Місце реалізації проекту: вулиця Стрілецька та проспект Президента Грушевського в місті Луцьку, Україна.
№20272
Назва проекту: "Площа біля ТРЦ "Злата Плаза".
Номінація: Кращий ландшафтний проект.
Ведучий архітектор: Котляров Дмитро.
Склад команди: Олена Коновал, Олена Пінчук, Ольга Шевчук, Марія Голюк, Андрій Ничипорук, Петро Степанюк, Микола Ткачук.
Назва компанії: ТОВ "Майстерня МОСТ".
Контактні дані: тел.: +38 097 991 13 52, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, сайт: www.most-rv.com.ua.
Опис проекту: Переформатування другої по значимості площі міста. Команда виявила ряд проблем, які потребували вирішення: дисбаланс у використанні різних частин площі, хаотичний стріт-фуд, дефіцит озеленення, недостатня доступність та ін. Після дослідження в проекті реалізували продумане функціональне зонування, принципово змінили один з входів до ТРЦ, який раніше перекривав людинопотоки до площі. Передбачили заміну мощення та часткове підняття його в окремих місцях для забезпечення доступності. Відповідно до зонування розмістили вуличні меблі, МАФи, озеленення, покращили освітлення та водовідведення. В Рівному таке масштабне переформатування центрального громадського простору відбувається вперше.
Місце реалізації проекту: м. Рівне, вул. Короленка, буд. 1.
Площа проекту: більше 3.5 тис м.кв.

Project Name: "Square near the mall "Zlata Plaza".
Nomination: Тhe best landscaping project.
Head Architect: Dmytro Kotliarov.
List of Team Members: Olena Konoval, Olena Pinchuk, Olha Shevchuk, Mariia Holiuk, Andrii Nychyporuk, Petro Stepaniuk, Mykola Tkachuk.
Company's Name: LLC "Manufactory MOST".
Contact Details: tel.: +38 097 991 13 52, e-mail: rivnemost@gmail.com, lekh.iryna@gmail.com, web: www.most-rv.com.ua.
Short Description of the Project: This project is the reformation of the second most famous square in Rivne. Our team identified several problems that had to be solved: an imbalance in the use of various parts of the square, chaotic street food, lack of landscaping, lack of accessibility and others. We did a research and then implemented well-thought-out functional zoning, fundamentally changed one entrance to the shopping center (which previously was blocking the path to the square). For the accessibility purpose, we are replaced and partially lifted the paving. We planed outdoor furniture, retail outlets, landscape design, improved lighting, and water drainage according to the functional zones. This is for the first time such a large-scale public space transformation takes place in Rivne.
Project Location: 1, Korolenka str., Rivne.
№20400
Номінація - Кращий ландшафтний проект
Назва проекту - "Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера "Лебедине" в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі міста Києва"
Ведучий архітектор (ПІБ) - Панова Г. В.
Склад команди - Цой О. М. , Богурська Д. В. , Вапничний Д. В., Сумін О. Ю.
Назва компанії - PlatformaBuro
Місто - Київ
Контактні дані - 0979191771
Стислий опис проекту - Проект виник за ініціативи громадськості житлового району, де розміщений об'єкт. Основна увага проекту приділена людям та дітям з особливими потребами. Безпека та зручність у доступності до всіх елементів парку на інвалідних візках та велосипедах. В парку відсутні сходи, лише пандуси. Прокат інклюзивного устаткування щоб забезпечити максимально зручні умови. Люди на візках тут головні, під їхні умови підпорядковуються всі інші.
Рік реалізації проекту - 2019-2020
Місце реалізації проекту - місто Київ
Площа проекту 20 га

Nomination - Urban space and landscape - urban design
Project Name - "Overhaul of the recreation park within the protective strip of Lake Lebedyne in the residential district №6 of the Pozniaky housing estate in Darnytskyi district of Kyiv "
Head Architect - Panova G.
List of Team Members - Tsoi O., Bogurska D., Vapnichny D., Symin O.
Company's Name - PlatformaBuro
Contact Details - 0979191771
Short Description of the Project (up to 500 symbols) -
The project was initiated by the public of the residential area where the facility is located. The project focuses on people and children with special needs. Safety and convenience in access to all elements of the park in wheelchairs and bicycles. There are no stairs in the park, only ramps. Rental of inclusive equipment to provide the most comfortable conditions. People in wheelchairs are the main ones here, under their conditions obey all others.
Project Year - 2019-2020
Project Location - city of Kyiv

№20503
Назва проекту: Будинок винороба
Номінація: Кращий ландшафтний проект
Статус на поточний момент: Реалізованій
ГАП та склад команди: Олексій Панін, Подгорна Ганна, Микола Остапенко
Назва компанії: Постскріптум
Контактні дані: Одеса, вул. Грецька, 24
Короткий опис проекту:
Літня резиденція з теплою назвою «Будинок винороба» розташована у мальовничому місці південного регіону.
Майже з кожного куточка відкривається неймовірний краєвид – незкінчені простори виноградників, буйство зелені навколо та дзеркально чисте озеро, постійними мешканцями якого є невеличка зграя білих лебедів. Стилізована під старовину будівля зі ставнями на вікнах, дає змогу відчути себе у минулому. Проте, на терасі розташовуються сучасні меблі для відпочинку, а камін та барбекю чудово поєднують минуле з теперішнім часом. Внутрішній простір являє собою світлу вітальню з двома м'якими зонами для відпочинку, де, піднявшись кованими сходами, можна опинитись у спальній кімнаті. Немає сумніву, що саме вдала єдність матеріалів та глибинність природних фактур, створюють для гостей справжній комфорт і теплоту.
Рік реалізації проекту: 2012
Місце реалізації проекту: Село Шабо, Одеська обл.
Project name: HOUSE OF WINEMAKER
Nomination: The best landscape project
Actual Status: Implemented
Сhief Architect and Team Members: Alexey Panin, Podgornaya Anna, Nikolay Ostapenko
Company name: Post Scriptum
Contact details: Odessa, st. Greek, 24
Description of project:
Summer residence with a warm name "Winemaker's House" is located in a picturesque place in the southern region
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­From every corner there is an incredible landscape - endless expanses of vineyards, a riot of greenery around and a mirror-clear lake, the permanent inhabitants of which are a small flock of white swans. An old-fashioned building with shutters on the windows, allows you to feel in the past. However, the terrace has modern seating furniture, and the fireplace and barbecue perfectly combine the past with the present. The interior is a bright living room with two soft seating areas, where you can climb the wrought-iron stairs and find yourself in the bedroom. There is no doubt that the successful unity of materials and the depth of natural textures create real comfort and warmth for guests.
Project year: 2012
Project location: Shabo village, Odessa region

№20513
Назва проекту: Ландшафт внутрішнього дворику житлового будинку
Номінація: Кращий ландшафтний проект
Статус на поточний момент: Реалізованій
ГАП та склад команди: Чувалов Гаррі
Контактні дані: harrychuvalov@gmail.com
Короткий опис проекту:
Виражений схил рельєфу, вирішення терасуванням. Як наслідок, з'явилась можливість каскадного використання води. При реалізації проекту використовувались різноманітні кладки каменю, озеленення, освітлення для створення комфортного ландшафтного простору.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, Закарпатська обл.


№20514
Назва проекту: Фрагменти ландшафтного простору зони відпочинку
Номінація: Кращий ландшафтний проект
Статус на поточний момент: Реалізованій
ГАП та склад команди: Чувалов Гаррі
Контактні дані: harrychuvalov@gmail.com
Короткий опис проекту:
Вдалий вибір ділянки у лісовій місцевості дозволило одночасно розмістити три взаємозв'язаних водойм та гірськолижну трасу. Як наслідок, зона відпочинку може використовуватись протягом цілого року. Місце положення зони відпочинку дало можливість використати камінь для обрамлення схилів водойм та островів на водній поверхні.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, Закарпатська обл.


№20515
Назва проекту: Фрагменти ландшафтного простору СК "Деренівська купіль"
Номінація: Кращий ландшафтний проект
Статус на поточний момент: У процесі реалізації
ГАП та склад команди: Чувалов Гаррі
Контактні дані: harrychuvalov@gmail.com
Короткий опис проекту:
Санаторний комплекс "Деренівська купіль". До об'єкту входять: спальні корпуси та корпус підвищенної комфортності, лікувальний корпус, ресторан, басейни, тенісний корт, значна упорядкована територія. Просторовою домінантою є водні поверхні. Було розроблено елементи благоустрою: обрамлення водойм та водних каскадів, підпірні стіни водяного потоку, мощення доріг та доріжок, майданчиків, альтанок, фонтан. При реалізації проєкту необхідна була неординарність рішення елементів і максимальний рівень якості
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Україна, Закарпатська обл.


№20525
Назва проекту:
Капсульний парк

Номінація:
Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент:
частково реалізований

ГАП та склад команди:
Архітектори
Максим Головко, головний архітектор
Дарина Лисицька
Маргарита Гогун
Cвєта Конопльова
Дослідники
Юра Грановський
Роман Дима
Менеджер
Андрій Батін

Назва компанії:
Група компаній ZEZMAN та громадська організація "Агенти Змін"

Контактні дані:
м.Одеса, вул. Льва Толстого, 20
+38 (048) 740-46-51
zezman.com.ua

Короткий опис проекту:
Новаторський парк, розроблений девелопером ZEZMAN у співпраці з командою урбаністів громадської організації "Агенти змін".
Парк закриває потребу жителів містечка у громадських просторах, зонах відпочинку, спортивних і дитячих ігрових майданчиках. Незвичною формою об'єкт формує відокремлені пабліки на невеликій території.
Парк являє собою зелений схил з циліндричними "капсулами" 4, 8 або 12 метрів у діаметрі для різноманітних активностей: столики, сади, дитячі і дорослі гойдалки, тренажери, тощо.
Капсульний парк дозволяє комплексно розвивати новий житловий район Одеської агломерації, забезпечуючи його необхідною інфраструктурою та естетикою.

Рік реалізації проекту:
перша черга функціонує з листопада 2019 р.
друга черга - планове введення в експлуатацію травень 2021 р.
третя черга - 2023 рік

Місце реалізації проекту:
Україна, місто Одеса, 7 км Овідіопольської дороги

№20536
Номінація:
Ландшафтна архітектура та планування / Ландшафтний дизайн/Міський дизайн (нереалізований проект)

Назва проекту:
"Аеропарк"

Ведучий архітектор (ПІБ):
Олександр Попов, Ольга Чернова

Склад команди:
М.Моренко, І. Бідний, А.Яровий, А.Шевченко, Р.Таранущенко

Назва компанії:
archimatika - архітектурне проектування, генплан
Beloded Landscaping - проектування озеленення

Місто: Київ

Контактні дані:
ООО АРХІМАТИКА, 01054 Київ, Украіна, вул.Тургенєвська, 38, 5 пов.
тел.:+38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com

Стислий опис проекту

Парк розміщений між житловими кварталами району «Нова Борова», для якого ми розробляли концепцію генпланів ще в 2015 році. Тут раніше розташовувався аеродром, що стало лейтмотивом аеро і авіатематики парку. Крім мережі велодоріжок і пішохідних алей ми придумали жанровий маршрут - «Авіа-доріжка» - її траєкторія повторює малюнки фігур вищого пілотажу: мертву петлю, бочку і ін. Графіка аеродинамічних завихрень повітря створює малюнок мощення на рівні землі і переноситься на стіни паркінгу. Декоративні фасади паркінгу формуються металевою сітчастою аркадою, що завивається дівочим виноградом і створює зелений фасад. Концепція парку зараз знаходиться на стадії узгодження із забудовником.

Рік реалізації проекту
2020

Місце реалізації проекту
Білорусь, Мінська область, с.Боровая

Площа проекту:
2 га
№20547
Назва проекту: Виробничий комплекс "SEBN.UA",на території заводу "КВАРЦ"
Номінація: Урбаністичний простір та ланшафт
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Мамут-Лесь О.Д, Шипілов О.П., Мамут В.Д, Данилюк С.І., Чукля А.В., Малеш О.Т., Гавриш В.Я., Шимоняк Ю.В., Романюк С. М.
Назва компанії: MUST ADDON (ФОП «Стасюк М.В.»)
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту:
Об'єкт розташований в пічнічно-західній частині міста. Охоплює частину території заводу "КВАРЦ". Передбачає реконструкцію існуючої частини загального комплексу та добудову виробничої споруди. Розроблено комплексний благоустрій території, різний за призначенням. Сформована відпочинкова зона, парковка для працівників виробництва та автобусна стоянка.
Відпочинкова зона виконана невеличкими зеленими плато, обладнано лавицями для відпочинку з карликовими деревами та партерним газоном, влаштовані пішохідні доріжки для комфортного поєднання різних частин будівлі від контрольно-прохідного пункту.
Вся територія заводу, та сама споруда обладнана освітлюючими елементами різного типу для освітлення території комплексу у вечірній час доби.
В загальному об'ємі споруди використані корпоративні кольори СЕ Борднеце-Україна, оздоблення виконанне пісчаною штукатуркою та касетними навісними фасадами синього кольору. Вхід в споруду відбувається через цокольний рівень будівлі , через хол розподіляються потоки працівників різних відділів фабрики.
На першому поверсі знаходиться виробництво та вся необхідна група приміщень для комфортної роботи людей.

Рік реалізації проекту: Нереалізований
Місце реалізації проекту: вул. Головна 246-В. в м.Чернівці
№20563
Назва проекту: Алея Героїв
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт (нереалізований проект)
Статус на поточний момент: проект-пропозиція
ГАП та склад команди: Задорожний Ярослав, Запорожець Максим
Назва компанії: INTA Design
Контактні дані: +38 094 988 33 00
Короткий опис проекту:

В 2018 році міська влада почала розроблення проекту по реконструкції центральної алеї міста Чернігова – Алеї Героїв. Інформація потрапила до журналістів і місто побачило проект. Містяни були глибоко розчаровані. Реконструкція передбачалась дуже стандартною і нецікавою. Не були взяті до уваги сучасні потреби жителів. Робити нову алею в застарілому дизайні ніхто не бажав.

Ми вирішили запропонувати місту альтернативний проект. Суцільно волонтерський (всі роботи всіма учасниками виконувалися безкоштовно). Поштовхом його виникнення були люди – ті, хто звертався до влади з пропозиціями, хто збирав інформацію, досліджував інтереси тих, хто живе навколо. Сама собою виникла ціла спільнота людей, що міркували і пропонували свої ідеї щодо тих соціальних майданчиків/місцинок/доріжок, що дуже хотіли б люди бачити на цій алеї. Ми дослідили транспортні потоки, розробили нове зонування та реорганізували простір, передбачили організацію безпечних зон і пандусів біля дороги, місця де зручно їздити велосипедом, затишки де хотілося б посидіти в парку, взявши каву в сусідній зоні кафе і ще багато особливостей, що стосуються саме нашого міста і саме цих зон проектування. І звичайно, перш за все, сучасний і раціональний вигляд самої алеї, з креативними ідеями і цікавими стильовими вирішеннями.

Всі ідеї обговорювалися і презентувалися спочатку суспільству, а потім передавалися керівництву містом. Проект виконувався як ескізний (візуалізація розроблена для окремих зон) і як рекомендація для врахування при проектних роботах, що були замовлені містом в інших організаціях.


Рік реалізації проекту: 2018-2019.
Місце реалізації проекту: Чернігів
Project name: The Heroes Avenue
Nomination: Urban Space and Landscape (unimplemented project)
Actual Status: project
-proposition
Chief Architect and Team Members:
Zadorozhnyi Yaroslav, Zaporozhets Maksym
Company name: INTA Design
Contact details: +38 094 988 33 00

Description of project:

In 2018, the city authorities began to develop a project for reconstruction of the central parkway of Chernihiv city – the Heroes Avenue. The information came to journalists' attention, and the city saw the project. The citizens were deeply disappointed. The outline of the reconstruction was quite standard and dull. The modern needs of the residents were not taken into account. Nobody wanted to have a new parkway constructed with an outdated design.We decided to offer an alternative project. A completely voluntary one (all participants did all the works without being paid). The momentum for this project were people – those who turned to the city authorities with proposals, who gathered information, surveyed the residents about their interests. The whole community has arisen by itself consisting of people who speculated and moved forward their ideas about social spaces/little places/trails that the citizens were especially eager to see on this parkway. We have researched the traffic, developed new zoning and reorganized space, provided for safe zones and ramps beside the roads, cycle lanes, cozy corners in the park to sit and enjoy a coffee bought from the nearest café, and a lot of other peculiarities intrinsic to our city and to these project areas; and, of course, first of all, a modern and ordered look of the parkway itself, completed with creative ideas and interesting stylistic decisions.All the ideas were discussed and presented firstly to the public and then forwarded to the city authorities. The project was worked out as a scheme design (with the visualization for separate zones) and as a recommendation to be considered during the project works which the city had ordered from other organizations.Project year: 2018-2019
Project location: Chernigiv

№20583
Назва проекту: «Пішохідна вулиця Руданського» у м.Львові

Номінація: Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент: Реалізований.

ГІП та склад команди: Микола Шеремета, Олена Зварич, Олег Шмід, Олександра Сладкова.

Ведучий архітектор: Олена Зварич.

Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку»

Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх, тел. (032) 260-05-16,
e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com

Короткий опис проекту:

Проектна група відділу ЛКП "Інститут просторового розвитку" запропонувала ідею створення ланцюжка "оаз"- пішохідних вулиць навколо магістралей, що оточують місто в старих мурах (існуючу пішохідну зону). Першою виключно пішохідною вулицею поза центральною пішохідною зоною стала вулиця Курбаса.

Вулиця Руданського з запаркованої авто та заставленої літніми майданчиками ресторанів, перетворилася на затишну пішохідну вулицю з розвиненою комерційною функцією. Новий простір для ритмічного міського життя втілює в собі ідеї біонічної архітектури, формуючи дизайн вулиці у вигляді «міської оази», у елементах якої простежуються лінії фітоморфізму. Складність планувального рішення полягала в тому, що необхідно було виконати вимоги щодо доступу до вулиці спецтранспорту, проте, не дати їй стати запаркованою як раніше, а також, в розумних межах, фізично обмежити літні майданчики кафе та ресторанів.

Оскільки вуличне озеленення значно впливає на сприйняття та комфорт вуличного простору, підвищує громадське здоров'я, а вулиця Руданського є виключно тіньовою, тому рослини необхідно було підбирати витривалі, але тіньолюбиві. Для даного проекту було вибрано хмелеграб і гінкгобілоба, які довелося везти з Нідерландів, що абсолютна рідкість для проектів міського фінансування.

Вночі простір вулиці змінює свій облік за допомогою зовнішнього освітлення: загальне вуличне освітлення сформоване ліхтарями, що нагадують маленькі лаконічні ягідки на гнутому «стеблі» опори, а плавні лінії міксбордерів підкреслено лінійним освітленням. Це задає нового характеру вуличного простору.

Рік реалізації проекту: 2019

Місце реалізації проекту: вул. Руданського, м. Львів, Україна.

№20584
Назва проекту: «Влаштування громадського простору на території парку Івана Павла ІІ, прилеглій до будівництва ЖК за адресою пр. Червоної Калини, 60» у м.Львові

Номінація: Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент: Не реалізований.

ГІП та склад команди: Сергій Фіалковський, Олена Зварич, Олег Шмід, Олександра Сладкова.

Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку»

Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх, тел. (032) 260-05-16,
e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com

Короткий опис проекту:

Парк імені Папи Римського Івана Павла II один з наймолодших парків стародавнього Львова. Його створили після візиту патріарха, який провів месу біля Собору Різдва Пресвятої Богородиці.

Проектом пропонується облаштування частини парку прилеглій до будівництва ЖК «Авалон» з влаштуванням громадського простору.

З огляду на сприятливий рельєф парку та наявність щонайменше трьох установ на Сихові, що є призначені для перебування та реабілітації маломобільних, один з яких, молодіжний, проектом облаштування парку було запропоновано створення інклюзивного, екологічного та комфортного громадського простору. Зважаючи на те, що існуючі великі дерева, екосистема флори і фауни, а також природна водойма на території ділянки становлять ландшафтну цінність для Львова, рамки втручання в неї були обрані максимально екологічні. Розгалужена мережа доріжок, що об'єднує нові функції і зв'язки між ними, облаштовані з дощатого настилу, що є зручним для пересування маломобільних користувачів парку і додає естетичні простору. Додаткові стежки вкриті гравійним відсівом, що чудово дренує воду і вписується в природний ландшафт парку.

В підтримку існуючій зелених насаджень парку, вздовж основних пішохідних шляхів пропонуємо висадити більше тіньовитривалих рослин, що додасть більш охайного і впорядкованого вигляду парку. Вуличні меблі та елементи дитячого і спортивного майданчика передбачені з максимально природних матеріалів, що підкреслювало б природній характер середовища.

Рік реалізації проекту: 2019

Місце реалізації проекту: частина парку Парк імені Папи Римського Івана Павла II,
пр. Червоної Калини, 60, м. Львів, Україна.
№20585
Назва проекту: Реконструкція майдану Соборного та Перемоги в м.Житомирі

Номінація: Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент: Нереалізований проект (перемога в конкурсі на кращу концепцію)

ГАП та склад команди: авторський колектив - Олександра Сладкова, Христина Чорноус, Олена Зварич, Андрій Чайко, Роман Зубачик, Павло Сирватка, Микола Шеремета

Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку"

Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх , тел. (032) 260-05-16Короткий опис проекту:Майдани Соборний та Перемоги втратили своє історичне провідне значення у складі міста через те, що головна функція майданів є транспортна. Простір майданів реорганізується в більш співмірний за масштабом до людини, перетин з транспортними шляхами структурує променад на різні функційні зони. Сприйняття архітектури майданів побудовано з позиції пішоходів, а не транспорту.

В центрі міста, а майдани є безпосереднім центром міста, перевага надається сталим способам пересування, реконструкція перших кварталів вулиць, що відходять від майданів надає імпульс перетворення місту.

На майдані Перемоги формується повноцінна паркова зона з інклюзивними відпочинковими, дитячими і спортивними зонами замість парковки на безпечній від проїзної частини відстані. Дизайн підтримує активні фасади в перших поверхах, формується живе активне заможне місто.

Концепція пропонує підсилювати власну автентичність міського простору сучасними методами, локація "Замкова гора" повертається.Рік розробки проекту: 2019

Місце реалізації проекту: Україна, м. Житомир, майдан Соборний, майдан Перемоги


№20586
Назва проекту: «Облаштування громадського простору та водойми на вул. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)» у м. Львові

Номінація: Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент: Не реалізований.

ГІП, ГАП та склад команди: Сергій Фіалковський, Микола Шеремета, Христина Чорноус, Руслан Жаден, Андрій Осетян, Ольга Лагутіна.

Ведучий архітектор: Христина Чорноус

Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку»

Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх, тел. (032) 260-05-16,
e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com

Короткий опис проекту:

В умовах прояву наслідків глобального потепління клімату збереження міських водойм таких, як озеро на Панча є актуальним пріоритетом для міста Львова, оскільки, на відміну, від інших великих міст України та Європи, у структурі міського ландшафту відсутні великі водні артерії. Природні водойми почали зникати ще у 18-19 ст. під час осушення долини р. Полтви та під час її каналізування упродовж 20 ст., внаслідок розбудови житлових масивів на околицях міста вже на початку 21 ст.

Озеро на вул. Панча є штучною водоймою, що виникла у 50-х -80-х роках минулого століття, як результат меліоративної водовідвідної системи, що була першим кроком для підготовки території під забудову житлового масиву з багатоповерховими будинками. Озеро живиться від грунтових та дощових вод та позбавлена природного стоку з водозбірного басейну внаслідок каналізування Клепарівського потоку у 50-х -80-х роках. Подальший атропогенний вплив під час забудови наприкінці 90-х років призвід до маловоддя озера, а в жаркі періоди року до повного оміління.

На основі досліджень, роботи з експертами в галузях гідрології та екології, тісній співпраці з громадськими активістами та Шевченківською районною адміністрацією, проєктом ЛКП «Інститут просторового розвитку» передбачено низку заходів для покращення геоекологічного стану водойми, а саме:

- облаштування науково-дослідної свердловини для альтернативного наповнення водойми;

- поділ водойми на дві частини: регенераційну - 64 см завглибшки, та основну - до 2 м завглибшки, що створить каскад для влаштування штучного водоспаду під пішохідним мостиком.

- облаштування вертикального планування дна для забезпечення нормативної глибини водойми до 2 м, що позитивно вплине на зниження температурних стрибків водної товщі озера;

- влаштування системи примусової аерації, як один із ефективних методів покращення екологічного стану води, що збільшить прозорість води, а також унеможливить виникнення такого явища як «цвітіння», дасть можливість для повноцінного життя риб та качок;

- облаштування берегів та дна водойми ПВХ лайнерами для забезпечення гідроізоляційного бар'єру проти втрат води;

- облаштування вздовж берегів водойми біоплато для біологічної очистки водойми. Біоплато - це природний фільтр для водойми, в який висадженні вищі водні рослини, для природного очищення води. Вздовж уступів передбачений борт із фіксуючих геотекстильних мішків, що запобігають змиванню рослин.

У разі забезпечення усіх комплексних заходів можна досягнути покращення екологічного стану водойми, без яких нормальне функціонування озера є неможливим, а саме сприяння збільшення фільтраційних характеристик, поглинання таких речовин як фосфати та азот, зменшення накопичення металів, збагачення води киснем та нейтралізації токсинів.

Зважаючи на те, що екосистема флори і фауни, а також природна водойма на території ділянки становлять ландшафтну цінність для Львова проектом також передбачено благоустрій території довкола водойми.

Концепція розвитку простору передбачає облаштування розгалуженої мережі доріжок, що об'єднує нові функції простору, облаштування інтерактивного тематичного дитячого майданчика та різних типів відпочинкових зон, заміну пішохідного мосту, висадку нових зелених насаджень та облаштування зовнішнього освітлення.

Проєктом пропонується облаштувати оглядову терасу з лавками-лежаками та видом на озеро, яка стане чудовою локацією для споглядання заходу сонця.

Дитячий майданчик пропонується організувати в тематиці «Підводного світу». Безшовне поліуретанове покриття імітуватиме піщане дно, лавки-лежаки нагадуватимуть хвилі, інтерактивні лазанки будуть виконані в стилі гігантських водоростей, а гойдалки-балансири імітуватимуть мешканців підводного світу. У великій пісочниці буде облаштовано імітацію кораблика, на якому діти зможуть уявляти себе піратами Карибського моря. Також на дитячому майданчику будуть висадженні дерева для створення затінку.

Відпочинкова зона передбачена з лавками та деревами для спілкування мешканців. Також проєктом передбачено влаштування урн для сортування сміття.

Ще однією принадою простору буде облаштування інтерактивного інформаційного стенду з історією озера, інформацією про орнітологію та, як правильно годувати птахів, щоби їм не зашкодити.Рік реалізації проекту: 2020

Місце реалізації проекту: вул. Петра Панча, 8-10, м. Львів, Україна.

№20587
Назва проекту: «Капітальний ремонт із відновленням благоустрою території СЗШ № 72 на вул. Зубрівській, 1»у Львові

Номінація: Кращий ландшафтний проект

Статус на поточний момент: Не реалізований.

ГІП та склад команди: Сергій Фіалковський, Вікторія Скобилко, Олег Шмід.

Ведучий архітектор: Вікторія Скобилко

Назва компанії: ЛКП «Інститут просторового розвитку»

Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх, тел. (032) 260-05-16,
e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com

Короткий опис проекту:

Школа №72 розташована в Сихівському районі, найбільш густонаселеному районі міста Львова. Проектування району здійснювалось в 70-ті роки ХХ ст. тому архітектура будівлі школи типова для радянського модернізму. Будівля вписана в квадрат та формує внутрішній двір колодязного типу з головним входом в школу. Благоустрій подвір'я, як і в більшості типових дворах, характеризується квадратними композиціями з великих клумб, широких пішохідних зон з масивними квадратними плитами та сходів.

Проектом пропонується облаштування подвір'я зі збереженням рис притаманних модернізму. Не зважаючи на те, що в проекті застосовані більш лінійні та витягнуті форми надалі акцентною залишається широка пішохідна зона, яка веде до головного входу та прямі кути в мощенні та клумбах. Замість великих квадратних клумб влаштовуються видовжені зелені зони, між якими розташовані різнотипні вуличні меблі. У зв'язку з стисненими умовами не було можливості створити повноцінну ігрову зону для дітей з ігровими елементами, тому ігрову функцію забезпечили влаштуванням інтерактивних ігор на пішохідній зоні. Незважаючи на переважну затіненість території кількість озеленення значно збільшилась. Для забезпечення інклюзивності простору сходи облаштовуються пандусами та влаштовуються тактильні елементи мощення.

Рік реалізації проекту: 2020-2021

Місце реалізації проекту: територія СЗШ № 72, вул. Зубрівська, 1, м. Львів, Україна.
№20598
Номінація - кращий ландшафтний проект.

Назва проекту Modular Park Новий Поділ (Концепція благоустрою набережної Новий Поділ в м.Києві)

Ведучий архітектор (ПІБ) Цуман Кирило Михайлович

Склад команди Цуман Кирило, Кайгородцев Юрій, Дмитренко Кирило, Загоруйко Олександра, Бойчук Таїсія

Назва компанії in.Lab Architects

Місто Київ

Контактні дані +380971356200 , +380635390921 kirill.tsuman@gmail.com

Стислий опис проекту (до 500 знаків)

Проект набережної Нового Подолу розроблявся в рамках концепції створення нового житлового мікрорайону "Новий Поділ", що запроектований на березі Дніпра, на колишній території річкового порту. Завданням було створити парк з модульною структурою і максимальною кількістю зелені та різноманітних зон для відпочинку.

Рік реалізації проекту не реалізовано, проект 2019 рік

Місце реалізації проекту нереалізовано

Площа проекту 1,05 га

№20623
Номінація : Нереалізований ландшафтний проект

Назва проекту : Регенерація замкового парку у м.Жовква

Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна

Склад команди : Наталя Зінчук, Марія Засадній , Адріана Криворучко, Роман Могитич , Лідія Скепко, Зоряна Шеремета.

Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»

Місто : Львів

Контактні дані : +380322328715, zelemin-art@ukr.net

Стислий опис проекту :

Замковий парк ХVІІ ст. у м.Жовкві – пам'ятка садово-паркового мистецтва, виник (1606р.) невдовзі після закладення оборонного замку (1594р.) на невеликій укріпленій довкола території. Він є важливим елементом ландшафтно- гідрологічної системи міста.Рельєф з ухилом приблизно 1% та пд.-зх. експозицією. Перепад з півночі на південь - 5 метрів. Територією парку протікає р.Свиня, створюючи унікальний мікроклімат, та можливість влаштування цікавих ландшафтних зон. За результатами інвентаризації зелених насаджень 2008 р., на території парку росте 1650 дерев, 70-ти видів.

Регенерація паркової території передбачає відновлення історичної спадщини, покращення навколишнього середовища та організацію дозвілля для мешканців. При розробці схем функціонального зонування враховано : історичні описи об'єкту, матеріали археологічних досліджень, зонування з різним режимом користування, висновки аналітичних схем.

Ідеологія концепції базується на історичних та археологічних дослідженнях ,які лягли за основу вирішення цілого парку . Формування історичної зони передбачає відтворення тогочасного планування території (фонтан, підпірна стіна тераси з ґротою, лазні та регулярний парк з алеями, осі яких збігаються з історично та картографічно доведеним та археологічно підтвердженим напрямками) з ознакуванням втрачених елементів благоустрою та малих архітектурних форм, проте відбувається переосмислення за допомогою нових матеріалів та доповнення цієї частини парку функціями . Зона сучасного планування відображає потреби суспільства станом на сьогодні, що відповідає запропонованому функціональному наповненню. Ці частини парку розмежовує річка Свиня, яка слугує плавному переходу від історії до сучасності.

Реалізація проекту регенерації парку перетворить занедбаний парк в нову точку притягання та відпочинку для мешканців, наситить його життя новими формами дозвілля, додасть пізнавально-виховну емоцію.

Рік реалізації проекту : нереалізовано, 2019 р.

Місце реалізації проекту : м.Жовква, Львівська область.

Площа проекту : 13,21 га

№20658
Назва проекту: СКВЕР ПО ВУЛИЦІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Номінація: Кращий ландшафтний проєкт
Статус на поточний момент: нереалізований
ГАП та склад команди:
Павло Пекер, Олег Шайнога, Богдан Філонов
Назва компанії: Peker & Partners
Контактні дані: +380445390148


Короткий опис проекту:
Вулиця Бориса Грінченка знаходиться в самому центрі міста Києва, але є абсолютно не привабливою для прогулянок — частина тротуару влаштована під парковання автомобілів, більшість будівель не має активних перших поверхів. Єдина зелена уявляє собою скам'янілий ґрунт, з якого стирчать дерева за огорожою.
Ми запропонували зробити цей сквер місцем зустрічі людей, зробивши вулицю привабливіше. Для початку необхідно прибрати огорожу і розширити пішохідну частину. Замість потрісканої землі створити тверде покриття з підсвічуванням, і встановити лавки. Висадити тіньолюбні чагарники там, де їх не будуть витоптувати. Зберегти всі рослини, та влаштувати навколо стовбурів фільтраційну гравійну подушку. Це поліпшить доступ повітря і води до кореневої системи.
Таким чином з'явиться новий безбар'єрний міський простір для людей.

Місце реалізації проекту:
Київ, Україна

Made on
Tilda